طراحی مدل هماهنگی زنجیره تأمین بشردوستانه بازسازی مسکن‌ پس از فاجعه سیل با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش به‌دنبال مدل‌سازی زنجیره تأمین بشردوستانه برای بازسازی مسکن آسیب‌دیدگان سیل در شرایط تورمی و غیرتورمی است.
روش: برای مدل‌سازی، از شبیه‌سازی عامل‌بنیان استفاده شد. مورد ­مطالعه یکی از روستاهای مازندران با 160 خانوار و 60درصد تخریب در سیل سال 1398 است. روش تحقیق کاربردی و از نوع تحلیلی ـ توصیفی است.
یافته‌ها: سه عامل دولت، خیران بنام و آسیب‌دیدگان بی‌خانمان شناسایی شد و دو سناریو دریافت کمک‌های دولتی یا فقط دریافت کمک‌های خیران بنام در شرایط تورمی و غیرتورمی مطرح شد و روابط هر یک، ویژگی آنها و در نهایت رفتار و تصمیم‌های عوامل با روش عامل‌بنیان شبیه‌سازی شد. در نهایت از طریق مصاحبه، شاخص‌های هماهنگی در بازسازی مسکن سیل‌زدگان شناسایی و هماهنگی در هریک از سناریوها ارزیابی شد.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج شبیه‌سازی، میزان هماهنگی زنجیرۀ تأمین بشردوستانه بین عوامل، در سناریو دریافت کمک از خیران بیشتر است و خانه‌های بازسازی شده در شرایط غیرتورمی در هر دو سناریو بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Humanitarian Supply Chain Coordination Model for Housing Reconstruction after Floods: An Agent-Based Simulation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam 1
  • Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi 1
  • Reihane Noferesti 2
1 , Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed to simulate a humanitarian supply chain coordination model to reconstruct houses of flood victims under inflationary and non-inflationary conditions.
Methods: A village in the Northern Iranian Province of Mazandaran with 160 households was studied. 60% of the village was ruined due to the floods that inundated the region in 2019. An agent-based simulation was used in this applied research. To achieve the research goal, the factors (actors) of the humanitarian supply chain for housing reconstruction in the flood disaster were identified. The housing reconstruction factors in the flood humanitarian supply chain were then determined. The relationship between the actors of the humanitarian supply chain to coordinate the reconstruction of housing in the flood disaster was identified. Finally, a model of factor behaviors for coordinating housing reconstruction in the flood humanitarian supply chain was presented. Considering the use of the factor-based simulation method to answer research questions, this was an analytical-descriptive study. It was causal in terms of the purpose of applied research. In terms of the data collection method, since it sought to identify factors and the relationship between them, it was a comparison. Also, according to Walker's classification, this research was an analytical-mathematical one.
Results: Three agents of the government, celebrity donors, and flood victims (with damaged houses) were identified. Then, two scenarios of receiving government aid or only aid from celebrity donors under inflationary and non-inflationary conditions were considered. The agents' internal relationships, characteristics, behaviors, and decisions were also simulated using agent-based modeling. Finally, through interviews, the indicators of coordination in the reconstruction of flood-affected housing were identified, and coordination in each of the scenarios was evaluated.
Conclusion: As proved, in the receiving donor's financial aids scenario, the humanitarian supply chain coordination score was higher among the agents. Also, the houses reconstructed under non-inflationary conditions were higher in both scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent-based model
  • Humanitarian supply chain
  • Flood disaster
  • Supply Chain Coordination
برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران (1398). دسترس در آدرس:                      http://unhabitat.org.ir/?page_id=92
جلالی لواسانی، احسان. مشایخی، احسان (1388). تازههای جهان بیمه، شماره‎های 130 و 131.
حسینی، صابر (1399، 19 فروردین). روزنامه صبح ایران. دنیای اقتصاد. ش خ: ۳۶۴۱۹۸۵.
فراهانی، حسین، حاجی پور، مجتبی (1391). ارزیابی فرایند بازسازی سکونتگاه‌های روستایی آسیب‌دیده از زلزله سال 1385 در منطقه سیلاخور استان لرستان. پژوهشهای روستایی، 3(9)، 93-117.‎
قاسمی، روح اله، علی دوستی، علی، حسنوی، رضا و نوروزیان ریکنده، جابر (1397). شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات زنجیرۀ تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه. مدیریت صنعتی، 10(1)، 1-16.
صفری، حسین و جلالی، رضا (1399). ارائه مدل چندهدفه بر مبنای خانه گسترش کیفیت جهت انتخاب استراتژی‏های اثربخش در زنجیرۀ تأمین بشردوستانه. مدیریت صنعتی، 12(3)، 462-484.
مشاور دانش پژوهان هنگام (1387). مجموعه مطالعات در پروژه اسکان اضطراری در پارک چیتگر به سفارش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران.
نوروزیان ریکنده، جابر (1394). تبیین سطح اهمیت ـ عملکرد مؤلفه‌های زنجیرۀ تأمین بشردوستانه با رویکرد ناب ـ چابک (موردمطالعه: چند زلزله فاجعه‌بار اخیر ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
 
References
Ahmed, I. (2011). An overview of post‐disaster permanent housing reconstruction in developing countries. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 2(2), 148-164.
Amirhiseini, M., & Pilevari, N. (2021). Analyzing and Ranking of Critical Success Factors of Humanitarian Supply Chain During COVID-19 Pandemic. Journal of Industrial Strategic Management6(1), 1-13.
Aysan, Y., & Davis, I. (1993). Rehabilitation and reconstruction. In Rehabilitation and reconstruction (pp. 47-47).
Balcik, B., Beamon, B. M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M., & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126(1), 22-34.
Banomyong, R., & Julagasigorn, P. (2017). The potential role of philanthropy in humanitarian supply chains delivery: the case of Thailand. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management,7(3), 284-303.
Baradan, B. (2007). Analysis of the post-disaster reconstruction process following Turkish earthquakes, 1999. Analysis of the Post-Disaster Reconstruction Process Following Turkish Earthquakes, 1999, 1000-1011.
Borshchev, A. (2013). The Big Book of Simulation Modeling: Multimethod Modeling with AnyLogic 6. AnyLogic North America.
Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Disasters 2018: Year in Review. Retrieved from: https://cred.be/sites/default/files/CredCrunch54.pdf
Chang, Y., Wilkinson, S., Brunsdon, D., Seville, E., & Potangaroa, R. (2011). An integrated approach: managing resources for post‐disaster reconstruction. Disasters35(4), 739-765.
Cozzolino, A. (2012). Humanitarian logistics and supply chain management. In Humanitarian logistics (pp. 5-16). Springer, Berlin, Heidelberg.
Damoah, I. S. (2021). Exploring critical success factors (CSFs) of humanitarian supply chain management (HSCM) in flood disaster management (FDM). Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management. Retrieved from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JHLSCM-01-2021-0003/full/html
Dawson, T. P., Jackson, S.T., House, J.I., Prentice, I.C., & Mace, G.M. (2011). Beyond predictions: Biodiversity conservation in a changing climate. Science, 332 (6025), 53 – 58. DOI: 10.1126/science.1200303.
Farahani, H., Hajipoor, M. (2012). Evolution of the Process of the Rural Settlement Recovery Damaged of the Silakhor in the Province of the Lorestan. Journal of Rural Research, 3(1), 7373. (in Persian)
Gharaati, M., & Davidson, C. (2008). Who knows best? An overview of reconstruction after the earthquake in Bam, Iran. In Proceedings of the 4th International i-Rec Conference. 1-13. Retrieved from: http://www.grif.umontreal.ca/i-rec/i-Rec2008/papers/CIB11524-ghara.pdf
Gilbert, N. (2008). Agent-based models (No. 153). Sage.
Glaeser, E., & Poterba, J. (2021). Economic Perspectives on Infrastructure Investment. Retrieved from https://www.economicstrategygroup.org/wp-content/uploads/2021/07/ GlaeserPoterba_071421.pdf
Grimm, V., Berger, U., DeAngelis, D. L., Polhill, J. G., Giske, J., & Railsback, S. F. (2010). The ODD protocol: a review and first update. Ecological modelling, 221(23), 2760-2768.
Hany Abulnour, A. (2014). The post-disaster temporary dwelling: Fundamentals of provision, design and construction. Hbrc Journal, 10(1), 10-24.
Haraguchi, M., & Lall, U. (2015). Flood risks and impacts: A case study of Thailand’s floods in 2011 and research questions for supply chain decision making. International Journal of Disaster Risk Reduction, 14, 256-272.
Hosseini, S. (2020, 7 April). Sobh Iran newspaper. the world of economy. Output Number: 3641985. (in Persian)
Hwang, CL and Yoon K, 1981. Multiple Attributes Decision Making Methods and Applications. Springer, Berlin.
Jalali Lavasani, E. Mashayekhi, E. (2010). World Insurance News, Nos. 130 and 131.
(in Persian)
John, L., Gurumurthy, A., Soni, G., & Jain, V. (2019). Modelling the inter-relationship between factors affecting coordination in a humanitarian supply chain: a case of Chennai flood relief. Annals of Operations Research, 283(1), 1227-1258.
Johnson, C. (2007). Strategic planning for post‐disaster temporary housing. Disasters, 31(4), 435-458.
Kehler, N. (2004). Coordinating humanitarian assistance: a comparative analysis of three cases. Master Thesis, Virginia State University. Retrived from: https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/9938.
Kovacs, G., & Spens, K. M. (2009). Identifying challenges in humanitarian logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 506–528.
Krejci, C. C. (2015). Hybrid simulation modeling for humanitarian relief chain coordination. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 5(3), 325-347.
Macal, C. M., & North, M. J. (2008, December). Agent-based modeling and simulation: ABMS examples. In 2008 Winter Simulation Conference (pp. 101-112). IEEE.
Matopoulos, A., Kovács, G., & Hayes, O. (2014). Local resources and procurement practices in humanitarian supply chains: An empirical examination of large‐scale house reconstruction projects. Decision Sciences, 45(4), 621-646.
Menth, M., & Stamm, J. L. H. (2015, December). An agent-based modeling approach to improve coordination between humanitarian relief providers. In 2015 Winter Simulation Conference (WSC) (pp. 3116-3117). IEEE.
Mishra, P. K. (2006). Towards Excellence in Disaster Management: Governance and Sustainability of Post-Disaster Initiatives. Indian Journal of Public Administration52(3), 370-381.
Nowruzian Rikandeh, J. (2015). Explaining The Level Of Importance-Performance Of The Components Of the Humanitarian Supply Chain With a Pure-Agile approach (Case Study: Some Recent Catastrophic Earthquakes In Iran). Master Thesis, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran. (in Persian)
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Islamic Replublic of Iran: Floods Response Plan (April 2019). Retrieved from: https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/islamic-republic-iran-floods-response-plan-april-2019 (in Persian)
Olshansky, R. B. (2009). The challenges of planning for post-disaster recovery. Building Safer Communities: Risk Governance, Spatial Planning and Responses to Natural Hazards58, 175-181.
Peyravi, M., & Marzaleh, M. A. (2020). The Effect of the US Sanctions on Humanitarian Aids during the Great Flood of Iran in 2019. Prehospital and disaster medicine, 35(2), 233-234.
Qasemi, R. Ali Dosti, A. Hasnavi, R & Norouzian Rikandeh, J. (2018). Identifying and Prioritizing Humanitarian Supply Chain Practices to Supply Food before an Earthquake. Industrial Management, 10(1), 1-16. (in Persian)
Richard, J., Adejo, A., James, R., & Luqman, O. (2017). Post disaster housing reconstruction (pdhr) in Ibaji and Lokoja, Kogi state-Nigeria. Malaysian Journal of Civil Engineering, 29(2), 194-215.
Rutagengwa, J. D., Nahayo, L., Philbert, M., Yambabariye, E., & Nsanzabaganwa, J. (2020). Spatial Analysis of Flood Hazard for the Risk Reduction in Rwanda. Journal of Environment Protection and Sustainable Development6(3), 57-65.
Safari, H. & Jalali, R. (2020). Presenting a Multi-Objective Model based on Quality Function Deployment for Choosing Effectiveness Strategies in the Humanitarian Supply Chain. Industrial Management, 12 (3), 462-484. (in Persian)
Sipe, N., & Vella, K. (2014). Relocating a flood-affected community: good planning or good politics?. Journal of the American Planning Association80(4), 400-412.
Suárez-Moreno, J. D., Osorio-Ramírez, C., & Adarme-Jaimes, W. (2016). Agent-based model for material convergence in humanitarian logistics. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (81), 24-34.
Thomas, S., & Kopczak. (2005). From Logistics to Supply Chain Management. Fritz Institute.
UNDRO (1982), Shelter after Disaster, Guidelines for Assistance, Office of the United Nations Disaster Relief Organization, Geneva.
United Nations Human Settlement Program in Iran (2019). Available at: .http://unhabitat.org.ir/?page_id=92.
Utomo, D. S., Putro, U. S., & Hermawan, P. (2011). Agent-Based Research Methodology for Service Science, Management and Engineering (SSME) in Industrial Cluster. In The 2 nd International Research Symposium in Service Management Yogyakarta (pp. 26-30).
Vahanvati, M., & Mulligan, M. (2017). A new model for effective post-disaster housing reconstruction: Lessons from Gujarat and Bihar in India. International Journal of Project Management, 35(5), 802-817.
Van Wassenhove, L. N. (2006). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. Journal of the Operational research Society, 57(5), 475-489.
Wang, Z., & Zhang, J. (2019). Agent-based evaluation of humanitarian relief goods supply capability. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101105.
Wiryomartono, B. (2020). Urban Planning and Development. In Livability and Sustainability of Urbanism (pp. 81-100). Palgrave Macmillan, Singapore.
World Bank. (2012). Thai Flood 2011: Rapid assessment for resilient recovery and reconstruction planning. World Bank.
Xu, W., Xiong, S., Proverbs, D., & Zhong, Z. (2021). Evaluation of Humanitarian Supply Chain Resilience in Flood Disaster. Water13(16), 2158.
Yadav, D. K., & Barve, A. (2018). Segmenting critical success factors of humanitarian supply chains using fuzzy Dematel. Benchmarking an International Journal, 25(2), 400-425.
Yin, H., & Li, C. (2001). Human impact on floods and flood disasters on the Yangtze River. Geomorphology41(2-3), 105-109.