نظام ارزیابی عملکرد پایدار مبتنی بر مدل اسکور (مورد مطالعه: شرکت سیمان سپاهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: ۱. طراحی نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد پایدار با تأکید بر فرایندهای محوری زنجیره تأمین سیمان؛ 2. شناسایی جایگاه و نقش معیار‌های این نظام در تعامل با یکدیگر.
روش: تحقق هدف‌های پژوهش، طی دو مرحله در شرکت سیمان سپاهان دنبال می‌شود. در مرحله نخست، از رویکرد فرایند‌محور مدل اسکور برای طراحی چارچوب یکپارچه ارزیابی عملکرد پایدار زنجیره تأمین سیمان و در مرحله دوم از مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری و میک‌مک برای تحلیل جایگاه و نقش معیار‌های عملکرد پایدار در فرایندهای این زنجیره استفاده می‌شود.
یافته‌ها: در مجموع، 16 معیار محیط زیستی، 10 معیار اقتصادی و 4 معیار اجتماعی شناسایی شد. سهم فرایندهای اجرایی منبع‌یابی، ساخت، تحویل و بازگشت زنجیره تأمین سیمان از این معیار‌ها، به‌ترتیب، 11، 15، 7 و 6 معیار بود. در هر فرایند، معیار‌های کلیدی و اثرگذاری که در ارتقای پایداری فرایندها نقش ریشه‌ای دارند، مشخص شد.
نتیجه‌گیری: همه فرایندهای زنجیره تأمین شرکت سیمان سپاهان، در بهبود جنبه‌های مختلف پایداری (جامعه، محیط ‌زیست، اقتصاد) نقش مشابهی ندارند. شناسایی معیار‌های کلیدی و اثرگذار هر فرایند، دیدگاه مناسبی درباره تدارک پروژه‌های بهبود پایداری در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران این شرکت قرار می‌دهد. با وجود حضور معیار‌های اقتصادی در هر چهار فرایند اجرایی زنجیره تأمین سیمان، قدرت اثرگذاری و اثرپذیری این معیار‌ها در تمام فرایندها به یک میزان نیست. از این رو، ترجیح تصمیم‌گیرندگان در خصوص اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود پایداری شرکت سیمان سپاهان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SCOR-based Sustainable Performance Evaluation System: A Case of Sepahan Cement Company

نویسندگان [English]

  • Zeynab Razi Khaneqah 1
  • Amirali Foukerdi 2
1 MSc., Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economic, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economic, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research pursues two main objectives: 1) designing an integrated system for evaluating sustainable performance with an emphasis on the main executive processes of the cement supply chain, and 2) identifying the position and role of the criteria of this system in interaction with each other.
Methods: Achieving these goals in Sepahan Cement Company (SCC) is pursued in two phases. First, the supply chain operations reference (SCOR) model is used to design an integrated framework for evaluating the sustainable performance of the cement supply chain (CSC). Second, interpretive-structural modeling (ISM) and MICMAC analysis are used to analyze the position and role of sustainable performance criteria in CSC main processes.
Results: In total, 16 environmental criteria, 10 economic criteria, and 4 social criteria were identified. The contribution of the executive processes of sourcing, manufacturing, delivery, and return of the cement supply chain from these criteria were 11, 15, 7, and 6 criteria, respectively. In each process, key and effective criteria that played a fundamental role in promoting process sustainability were identified.
Conclusion: Not all SCC processes play the same role in improving various aspects of sustainability (society, environment, economy). Identifying the key and effective metrics of each process provides managers and policymakers with an appropriate perspective on the preparation of sustainability improvement projects. Despite the presence of economic criteria in all four executive processes of the cement supply chain, the effectiveness of these criteria is not the same in all processes. Therefore, the preferences of decision-makers can be different regarding the prioritization of projects to improve the sustainability of SCC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Performance Evaluation System
  • Cement Supply Chain
  • Supply chain operational reference model
  • Interpretive-Structural Modeling
الفت، لعیا؛ مزروعی نصرآبادی، اسماعیل (1393). مدلی جهت اندازه‌گیری زنجیره تأمین (مطالعه موردی: صنعت فرش ماشینی ایران)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(33)، 29- 46.
برنامه راهبردی صنعت سیمان (۱۳۹۴)، ماهنامه علمی ‌ـ‌ تخصصی فناوری سیمان، ۸۶، 27ـ26. برگرفته از: http://www.cementechnology.ir/magazine/No.86/86-06.pdf
ربانی، طاها (۱۳۹۱). روش تحلیل ساختاری ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای مؤثر بر آینده موضوعات شهری. نخستین همایش ملی آینده‌پژوهی. تهران. https://civilica.com/doc/242374
رکنی‌زاده، جلیل؛ نجاتی، وحید (1393). بررسی فنی و اقتصادی ورود سوخت حاصل از زباله و تایر فرسوده در صنایع سیمان ایران. نشریه انرژی ایران، 17(۱)، 111- 128.
صادقی‌مقدم، محمدرضا؛ صفری، حسین؛ احمدی نوذری، مجتبی (1394). اندازه‌گیری پایداری زنجیره تأمین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحله‌ای/چندبخشی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)، نشریه مدیریت صنعتی، 7(3)، 533-562.
صفائی قادیکلائی، عبدالحمید؛ غلامرضاتبار دیوکلائی، زهرا (1393). تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی، نشریه مدیریت صنعتی، 6(3)، ‌535-554.
فوکردی، رحیم؛ محتاط، مینو (1396). تعریف محتوای گزارش پایداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران: کاربرد کارت امتیازی متوازن و دیمتل خاکستری. نشریه مدیریت صنعتی، ۹(۴)، 735- 764.
قاسمیه، رحیم؛ جمالی، غلامرضا؛ کریمی اصل، الهام (1394). تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره. نشریه مدیریت صنعتی، ۷(4)، 813- 836.
 
References
Agami, N.,‎‏ ‏Saleh, M., ‎&‎ Rasmy, M. (2012). Supply Chain Performance Measureme Approaches: ‎Review and Classification, Journal of Organizational Management Studies, 2012, 1-20.
Agudelo, I. (2009). Supply Chain Management in the Cement Industry (Doctoral dissertation, ‎Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from ‎https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/51643‎
Amrina, E., Kamil, I., & Aridharma, D. (2020). Fuzzy Multi Criteria Approach for Sustainable Maintenance Performance Evaluation in Cement Industry. Procedia Manufacturing, 43, 674-681.
Amrina, E., Ramadhani, C., &Vilsi, A.L. (2016). A fuzzy multi criteria approach for sustainable manufacturing evaluation in cement industry, Procedia CIRP, 40, 619 -624.
Attri, R., ‎‏ ‏Dev, N., & Sharma, V. (2013). Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An  ‎Overview, Research Journal of Management Science, 2(2), 3-8.‎
Bhagwat, R., & Sharma, M.K. (2007). Performance Measurement of Supply Chain Management: ‎A Balanced Scorecard Approach. Journal of Computers and Industrial Engineering, 53(1), ‎‎43-62.‎
Bourlakis, M., ‎‏ ‏Maglaras, G., ‎‏ ‏Aktas, E., ‎‏ ‏Gallear, D., & Fotopoulos, C. (2014). Firm size and ‎sustainable performance in food supply chains: Insights from Greek SMEs. International Journal of Production Economics, 152, 112-130.‎
Büyük özkan, G., & Karabulut, Y. (2018). Sustainability performance evaluation: Literature review and future directions. Journal of environmental management217, 253-267.
Calabrese, A., Costa, R., Levialdi, N., & Menichini, T. (2016). A fuzzy analytic hierarchy process ‎method to support materiality assessment in sustainability reporting. Journal of Cleaner Production, 121, 248-264.‎
Carter, C.R., & Rogers. D.S. (2008). A framework for sustainable supply chain management: ‎moving toward new theory, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360-387.‎
Cement Industry Strategic Plan (2015), Scientific Journal of Cement Technology, 86, 26-67. http://www.cementechnology.ir/magazine/No.86/86-06.pdf (in Persian)
Chaple, A. P., Narkhede, B. E., Akarte, M. M., & Raut, R. (2018). Modeling the lean barriers for ‎successful lean implementation: TISM approach. International Journal of Lean Six Sigma, 12(1), 98-119
Chardine-Baumann, E., & Botta-Genoulaz, V. (2014). A framework for sustainable performance assessment of supply chain management practices. Computers & Industrial Engineering, 76, 138-147.
Dhochak, M., & Sharma, A. K. (2016). Using interpretive structural modeling in venture capitalists’ ‎decisionـmaking process. Decision, 43(1), 53-65.‎
Digalwar, A. K., & Giridhar, G. (2015). Interpretive structural modeling approach for development ‎of electric vehicle market in India. Procedia CIRP, 26, 40-45.‎
Foukerdi, R. & Mohtat, M. (2018). Defining sustainability report content in NIRDC: application of ‎BSC and Grey-DEMATEL, Industrial Management Journal, 9(4). 735-764.
(in Persian)
Ghadikolaei, A. S., & Divkolaei, Z. G. (2014). Determinants of framework for assessing the ‎sustainability of food supply chains using fuzzy analytic network process. Industrial Management Journal, 6(3). 535-554. (in Persian)
Ghasemiyeh, R., Jamali, G., & Karimi Asl, E. (2016). Analysis of LARG Supply Chain ‎Management Dimensions in Cement Industry (An Integrated multi-Criteria Decision Making ‎Approach). Industrial Management Journal, 7(4), 813-836. (in Persian)
Global Cement and Concrete Association (2018). Sustainability Charter and Guidelines. Retrieved ‎February 16, 2021, from Global Cement and Concrete Association website: ‎https://gccassociation.org/sustainability-innovation/sustainability-charter-and-guidelines/‎
Haghighi,‎‏ ‏S.M., Torabi, S.A., and Ghasemi, R. (2016). An integrated approach for performance ‎evaluation in sustainable supply chain networks (with a case study), Journal of Cleaner Production.137, 579-597.‎
Humphreys, K., and Mahasenan, M. (2002). Toward a sustainable cement industry. Battelle study ‎for the World Business Council for Sustainable Development. Columbus, OH: Battelle.‎
Hussain, M., Awasthi, A., & Tiwari, M.K. (2015). Interpretive structural modeling-analytic network process integrated framework for evaluating sustainable supply chain management, Applied mathematical modeling, 40(5-6), 3671ــ3687.
Lockamy, A., & McCormack, K. (2004). Linking SCOR Planning Practices to Supply Chain ‎Performance: An Exploratory Study. International Journal of Operations and Production Management, 24(11-12), 1192-1218.‎
Naslund, D., & Williamson, S. (2010). What is management in supply chain management?  A ‎critical ‎   review of definitions, frameworks and terminology, Journal of Management Policy and Practice, 11(4), 11-28.‎
Nawaz, R., Hussain, I., Noor, S., Habib, T., & Omair, M. (2020). The significant impact of the economic sustainability on the cement industry by the assessment of the key performance indicators using Taguchi signal to noise ratio. Cogent Engineering, 7(1), 1810383.
Olfat, L. & Mazrooii Nasr Abadi, E. (2014). A model for measuring sustainability of supply chain, ‎case study: mechain made carpet industry of Iran. Iranian journal of management sciences, ‎‎9(33), 29-46. (in Persian)‎
Panahifar, F., Byrne, P. J., & Heavey, C. (2014). ISM analysis of CPFR implementation ‎barriers. International Journal of Production Research, 52(18), 5255-5272.‎
Putra, M. A., Teh, K. C., Tan, J., & Choong, T. S. Y. (2020). Sustainability assessment of Indonesian cement manufacturing via integrated life cycle assessment and analytical hierarchy process method. Environmental Science and Pollution Research, 27, 29352-29360.
Qorri, A., Mujkić, Z., & Kraslawski, A. (2018). A conceptual framework for measuring sustainability performance of supply chains. Journal of Cleaner Production, 189, 570-584.
Rabbani, T. (2012). Structural analysis method as a tool for identifying and analyzing variables ‎affecting the future of urban issues, The First National Conference on Futures Research, ‎Tehran. https://civilica.com/doc/242374 (in Persian)‎
Rauta, R.D., Narkhedeb, B., & Gardasb, B.B. (2017). To identify the CSFs of sustainable supply ‎chain management practices in the context of oil and gas industries: ISM approach, ‎Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 33–47.‎
Roknizadeh, J. & Nejati, V. (2014). Technical and Economic Evaluation of Refuse-Derived Fuel ‎and Tire-Derived Fuel in Cement Industry in Iran. Iranian Journal of Energy, 17 (1), 111-128.‎ (in Persian)
Sadeghi Moghadam, M., Safari, H., & Nozari, M. A. (2015). Measuring sustainability of service ‎supply chain by using a multi-stage/multicast fuzzy inference system. Industrial Management Journal, 7(3). 533-562. (in Persian)
Sangwan, K. S., Bhakar, V., & Digalwar, A. K. (2019). A sustainability assessment framework for cement industry–a case study. Benchmarking: An International Journal. 26(2), 470-497.
Saxena, J. P., & Vrat, P. (1990). Impact of indirect relationships in classification of variables—a ‎micmac analysis for energy conservation. Systems Research, 7(4), 245-253.‎
Singh, R. K., Modgil, S., & Tiwari, A. A. (2019). Identification and evaluation of determinants of sustainable manufacturing: a case of Indian cement manufacturing. Measuring Business Excellence. 23(1), 24-40.
Stohler, M., Rebs, T., & Brandenburg, M. (2018). Toward the Integration of Sustainability Metrics ‎into the Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model. In M. Brandenburg, G. J. Hahn, ‎& T. Rebs (Eds.), Social and Environmental Dimensions of Organizations and Supply Chains: ‎Tradeoffs and Synergies (49–60).‎
Supino, S., Malandrino, O., Testa, M., & Sica, D. (2016). Sustainability in the EU cement industry: the Italian and German experiences. Journal of Cleaner Production, 112, 430-442.
Supply Chain Council (2012). Supply Chain Operations Reference Model. Retrieved February 19, 2021, from ‎https://www.apics.org/apics-for-business/frameworks/scor
Sushil, S. (2012). Interpreting the interpretive structural model. Global Journal of Flexible Systems Management, 13(2), 87-106.‎
Taticchi, P., Tonelli, F., & Pasqualino, R. (2013). Performance measurement of sustainable supply chains: A literature review and a research agenda, International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 782ــ804.
The European Cement Association. (2020). Environmental Product Declaration: Portland Cement ‎‎(CEM I) produced in Europe. Retrieved from https://cembureau.eu/media/3lplreko/epd-for-‎cement-cem-i.pdf
Thirupathi, R. M., & Vinodh, S. (2016). Application of interpretive structural modelling and ‎structural equation modelling for analysis of sustainable manufacturing factors in Indian ‎automotive component sector. International Journal of Production Research, 54(22), 6661-‎‎6682.‎
Uysal, F. (2012). An integrated model for sustainable performance measurement in Supply chain, ‎Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 689 – 694.‎