کلیدواژه‌ها = فراترکیب
طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه‌‌ای مؤثر بر انتقال دانش در پروژه‌های فراملی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-176

10.22059/imj.2019.262051.1007462

فریبا شعله؛ محمود گلابچی؛ سیامک حاجی یخچالی؛ نیما یزدانی