طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه‌‌ای مؤثر بر انتقال دانش در پروژه‌های فراملی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: از رویکردهای نوینی که در دهه اخیر سازمان‌ها به آن روی آورده‌اند، مدیریت دانش است که به وسیله آن سازمان‌ها سعی دارند امکان استفاده مجدد از تجارب و دانش پیشین خود را به دست آورند؛ چرا که در عصر حاضر سازمان‌ها بیش از پیش به اهمیت دارایی‌‌های دانشی خود به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه پی برده‌اند. امروزه بسیاری از پروژه‌ها توسط نیروهایی خارج از افراد بومی آن کشور انجام می‌شود به طوری­که افراد از کشورهای مختلف با ملیت‌ها، فرهنگ و تفکر متفاوت گردهم می‌آیند. از این رو، فرآیندهای مدیریت دانش و به خصوص انتقال و کسب دانش بسیار با اهمیت می‌گردد. هدف پژوهش حاضر، طراحی چارچوب مفهومی از عوامل زمینه‌ای موثر بر انتقال دانش در پروژه‌های فراملی با استفاده از روش فراترکیب می‌باشد.
روش: برای دستیابی به هدف، با به کارگیری روش فراترکیب عوامل موثر در انتقال دانش از منابع مختلف استخراج و سپس با کدگذاری باز این عوامل مورد تحلیل و ترکیب قرار گرفته‌اند. بر اساس یافته‌های روش فراترکیب مدل مفهومی تعریف شده و به منظور اعتبارسنجی آن، فرضیه­های تحقیق تعریف و پس از آن فرضیه‌های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته‌ است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های فعال در صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز می‌باشد و گردآوری داده‌ها از طریقه پرسشنامه انجام شده است.
یافته‎ها: رویکرد مقاله حاضر کمی بوده، از راهبرد پژوهشی توصیفی استفاده شده است و در نهایت عوامل زمینه‌‌ای تاثیرگذار در انتفال دانش در پروژه‌های فراملی شناسایی و رتبه‌بندی شده‌اند.
نتیجه‎گیری: فاصله­ فرهنگی، فاصله دانشی و زبان مهم‌ترین عوامل تاثیر­گذار بر فرآیند انتقال دانش در پروژه­های فراملی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Framework of Contextual Factors Affecting Knowledge Transfer in Transnational Projects

نویسندگان [English]

  • Fariba Shoeleh 1
  • Mahmood Golabchi 2
  • Siamak HajiYakhchali 3
  • Nima Yazdani 4
1 , Ph.D. Candidate, Department of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:Nowadays, with significant growth in the number of organizations, they seek to increase their competitive advantages as much as possible. One of the effective approaches is knowledge management, through which organizations try to re-exploit the experiences and knowledge created in their previous projects. Today, many projects are carried out by forces from other nationalities, in which each participating organization operates within complex national, organizational, and informal contexts. So, knowledge is transferred between geographically dispersed individuals and organizations, and across cultural and national boundaries. Given these conditions, knowledge management processes, especially the transfer and acquisition of knowledge, are critical. The purpose of the present study is to design a conceptual framework of the contextual factors affecting the knowledge transfer in transnational projects using a meta-synthesis method
Methods: Firstly, this study would combine previous researches in the field of knowledge transfer. These factors are determined using the open coding method to propose a conceptual framework. Secondly, hypotheses are defined based on obtained factors, and then we would examine the hypotheses and identify the relationship between independent variables and the dependent variable. The statistical population of the present study includes companies involved in the upstream industry in the realm of petroleum. The data are gathered using a questionnaire.
Results: This paper focuses on those types of factors which affect knowledge transfer, from both theoretical and empirical viewpoints. We provided an integrative conceptual framework to evaluate and organize the literature on effective contextual factors on knowledge transfer.
Conclusion: The obtained results revealed that cultural distance, knowledge distance and language had the most significant influence on the knowledge transfer. Besides, we provided effective solutions for the organizations to improve their knowledge transfer process

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge transfer
  • Knowledge
  • contextual factors
  • Meta Synthesis
  • Transnational projects
حیدری دهویی، جلیل؛ خرم، مهرنوش؛ ونکی، امیرسالار؛ دهقان، محمد مهدی (1396). ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون). مدیریت صنعتی، 9(4)، 633-664.
عالی قدر، زهرا؛ آخوندزاده نوقابی، الهام (1393). ارائه یک مدل دینامیک مدیریت دانش: موردکاوی یک شرکت معتبر حمل‌ونقل. مدیریت صنعتی، 6(2)، 337-360.
فارسیجانی، حسن؛ ترابنده، محمدعلی (1392). تبیین نقش انتقال تکنولوژی در QFD فازی برای رقابتی‎شدن محصول (مورد مطالعاتی : شرکت ایران ترانسفوری). مدیریت صنعتی، 5(2)، 103-120.
گلابچی، محمود؛ فرجی، امیر (1394). مدل عصبی ـ فازی پشتیبان تصمیم فازهای اولیه پروژه‌های صنعت نفت. مدیریت صنعتی، 7(4)، 837-860.
 
References
Adenfelt, M. (2010). Exploring the performance of transnational projects: shared knowledge, coordination and communication. International Journal of Project Management, 28(6), 529-538.
Adenfelt, M., & Lagerström, K. (2006). Enabling knowledge creation and sharing in transnational projects. International journal of project management, 24(3), 191-198.
Ahmad, F. (2017). Knowledge sharing in a non-native language context: Challenges and strategies. Journal of Information Science. https://doi.org/10.1177/0165551516683607.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 25(1),107-136.
Alighadr, Z., & Akhoondzadeh Noghabi, E. (2014). A new Dynamic Model for Knowledge Management: A case study of a Transportation Company. Industrial Management Journal, 6(2), 337-360. (in Persian)
Ambos, T. C., & Ambos, B. (2009). The impact of distance on knowledge transfer effectiveness in multinational corporations. Journal of International Management, 15(1), 1-14.
Andersson, U., Dasí, À, Mudambi, R., & Pedersen, T. (2016). Technology, innovation and knowledge: The importance of ideas and international connectivity. Journal of World Business, 51(1), 153-162.
Andersson, U., Gaur, A., Mudambi, R., & Persson, M. (2015). Unpacking interunit knowledge transfer in multinational enterprises. Global Strategy Journal, 5(3), 241-255.
Balogun, O., Hawisa, H., & Tannock, J. (2004). Knowledge management for manufacturing: the product and process database. Journal of Manufacturing Technology Management, 15(7), 575-584.
Bengoa, D. S., Czinkota, M. R., Kaufmann, H. R., & Schrader, M. F. (2015). A concerted effort to transfer knowledge within European MNCs. European Journal of International Management, 9(3), 288-305.
Boh, W. F. (2007). Mechanisms for sharing knowledge in project-based organizations. Information and organization, 17(1), 27-58.
Dawes, S. S., Gharawi, M. A., & Burke, G. B. (2012). Transnational public sector knowledge networks: Knowledge and information sharing in a multi-dimensional context. Government Information Quarterly, 29, S112-S120.
Dobrai, K., Farkas, F., Karoliny, Z., & Poór, J. (2012). Knowledge transfer in multinational companies–evidence from Hungary. Acta Polytechnica Hungarica, 9(3), 149-161.
Duan, Y., Nie, W., & Coakes, E. (2010).Identifying key factors affecting transnational knowledge transfer. Information & management, 47,356-363.
Farsijani, H. & Torabandeh, M.A. (2013). Explaining the Role of Transferring Technology in Fuzzy QFD for Competitiveness of Product (Case Study: Iran Transfo Rey Corporation). Industrial Management Journal, 5(2), 103-120. (in Persian)
Fletcher-Chen, C. (2015). Impact of language diversity and social interaction on knowledge transfer. US-China Education Review, 5(3), 159-180
Fong Boh, W., Nguyen, T. T., & Xu, Y. (2013). Knowledge transfer across dissimilar cultures. Journal of Knowledge Management, 17(1), 29-46
Ford, D. P., & Chan, Y. E. (2003). Knowledge sharing in a multi-cultural setting: a case study. Knowledge Management Research & Practice, 1, 11-27
Gang, Q., & Bosen, L. (2010, May). Research on model of knowledge transfer in outsourced software projects. In E-Business and E-Government, 2010 International Conference on (pp. 1894-1899). IEEE.
Golabchi, M. & Faraji, A. (2016). Pre-Project Neuro-Fuzzy Decision Support Model for Oil Industry Projects. Industrial Management Journal, 7(4), 837-860. (in Persian)
Govindarajan, V., & Gupta, A. K. (2001). Building an effective global business team. MIT Sloan Management Review, 42(4), 63.
Heidary Dahooie, J., Khorram, M., Vanaki, A. S., & Dehghan, M. M. (2018). Proposing a Novel Approach for the Selection of R&D Team Manager Using Revised Simos and ARAS Interval Method (Case Study: Kayson Company). Industrial Management Journal, 9(4), 633-664. (in Persian)
Hofer, F. (2011). Knowledge transfer between academia and industry. Encyclopedia of Knowledge Management, 2nd Edition, 977-986. IGI Global.
Ismail, M., Sobri, S. S., Zulkifly, N. A., Hamzah, S. R. A., & Yamato, E. (2016). Knowledge Transfer between Expatriates and Host Country Nationals: Contribution of Individual and Social Capital Factors. Organizations and Markets in Emerging Economies, 7(2), 65-87.
Jasimuddin, S. M., Li, J., & Perdikis, N. (2015). Linkage between geographic space and knowledge transfer by multinational enterprises: a structural equation approach. The Annals of Regional Science, 54,769-795.
Killingsworth, B., Xue, Y., & Liu, Y. (2016). Factors influencing knowledge sharing among global virtual teams. Team Performance Management, 22(5/6), 284-300
Koskinen, K., Pihlanto, P. (2008). Knowledge Management in Project-based Companies an Organic Perspective. Palgrave Macmillan, New York.
Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.
Makela, K., Kalla, H. K., & Piekkari, R. (2007). Interpersonal similarity as a driver of knowledge sharing within multinational corporations. International Business Review, 16(1), 1-22.
Mei, C., Tiexin, C., & Hongqin, W. (2007, November). A context-based model of knowledge transferring in project management. In Grey Systems and Intelligent Services, 2007. GSIS 2007. IEEE International Conference on (pp. 1465-1469). IEEE.
Nery-Kjerfve, T., & McLean, G. N. (2012). Repatriation of expatriate employees, knowledge transfer, and organizational learning: what do we know? European Journal of Training and Development, 36(6), 614-629.
Ordóñez de Pablos, P. (2006). Transnational corporations and strategic challenges: An analysis of knowledge flows and competitive advantage. The Learning Organization, 13(6), 544-559.
Peltokorpi, V. (2006). Knowledge sharing in a cross-cultural context: Nordic expatriates in Japan.Knowledge Management Research&Practice,4(2),138-148
Pemsel, S., & Wiewiora, A. (2013). Project management office a knowledge broker in project-based organisations. International Journal of Project Management, 31(1), 31-42.
Pérez-Nordtvedt, L., Kedia, B. L., Datta, D. K., & Rasheed, A. A. (2008). Effectiveness and efficiency of cross-border knowledge transfer: An empirical examination. Journal of management Studies, 45(4), 714-744.
Raab, K. J., Ambos, B., & Tallman, S. (2014). Strong or invisible hands?–Managerial involvement in the knowledge sharing process of globally dispersed knowledge groups. Journal of World Business, 49(1), 32-41.
Razmerita, L., Kirchner, K., & Nielsen, P. (2016). What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication. Journal of Knowledge Management, 20, 1225-1246
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitativeresearch. Springer Publishing Company.
Schilligo, J.A. (2007). Predictors of effective knowledge management. ProQuest.
Schomaker, M. S., & Zaheer, S. (2014). The role of language in knowledge transfer to geographically dispersed manufacturing operations. Journal of International Management, 20(1), 55-72
Shaw, G., & Williams, A. (2009). Knowledge transfer and management in tourism organisations: An emerging research agenda. Tourism Management, 30(3), 325-335.
Shokri-Ghasabeh, M., & Chileshe, N. (2014). Knowledge management: Barriers to capturing lessons learned from Australian construction contractors' perspective. Construction Innovation, 14(1), 108-134.
Siakas, K.V., Georgiadou, E., &Balstrup, B. (2010). Cultural impacts on knowledge sharing: empirical data from EU project collaboration.Vine, 40(3/4), 376-389.
Vick, T. E., Nagano, M. S., & Popadiuk, S. (2015). Information culture and its influences in knowledge creation: Evidence from university teams engaged in collaborative innovation projects. International Journal of Information Management, 35(3), 292-298.
Vuori, V., & Okkonen, J. (2012). Knowledge sharing motivational factors of using an intra-organizational social media platform. Journal of knowledge management, 16(4), 592-603.
Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human resource management review, 20(2), 115-131.
Welch, D. E., &Welch, L. S. (2008).The importance of language in international knowledge transfer. Management International Review, 48(3), 339-360.