ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش، کیش، ایران.

2 استاد، گروه الگوریتم‌ها و محاسبات، دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه‎ها، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌‎شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است.
روش: روش‌شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به‌کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره‌گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮای اﺟـﺮای ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز لازم را ﻛﺴﺐ کردند. با بررسی مقاله‌ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره ‌تأمین خدمات، ارائه شد. پس از تأیید پایایی نتایج، در مرحله دوم به‌منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.
یافته‌ها: عملکرد زنجیره ‌تأمین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص مؤثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید.
نتیجه‌گیری: بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص‌های دانش و مهارت، ارائه فناوری‌های امنیتی جدید و به‌روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص‌های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره‌ها، توانایی ایجاد روابط مؤثر با تأمین‌کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ‌گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص‌های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی‌کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework for Measuring the Performance of the Information Security Service Supply Chain Based on Meta-synthesize and Fuzzy Delphi Method

نویسندگان [English]

  • Reza Kalantari 1
  • Ali Moeini 2
  • Hossein Safari 3
  • ََAbouzar Arabsorkhi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Production and Operations Management, Tehran University, Kish International Campus, Kish, Iran.
2 Prof., Department of Algorithms and Computations, Faculty of Engineering Sciences, College of Engineering Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Network and Systems Security Assessment, Reserch Institute for Information and Communication Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is to identify priority indicators -based on the qualitative analysis of the results of the research carried out- and also to provide a framework for measuring the performance of the information security service supply chain.
Methods: The methodology of this research is essentially descriptive and qualitative and has been carried out in two stages. In the first phase, 133 papers were reviewed, after evaluation, 28 articles were approved. Then, by using the CASP method, finally, 15 articles on the measurement of the performance of the service chain received the minimum score for conducting a qualitative analysis of the content. By reviewing these articles, a conceptual framework for measuring the performance of the service chain was presented in the form of a "logic model". This model is a tool that illustrates the logic of doing things in the four components of inputs, processes, outputs and outcomes. After verifying the reliability of the results, in the second stage, in order to map the proposed framework into the field of information security services, by referring to ten experts in this field and receiving their views in the three rounds of the Fuzzy Delphi, validation and final modeling of the research was designed.
Results: The evaluation of the performance of the information security service supply chain for 19 indicators and 35 effective sub-indicators, under the logic model, were agreed with the coefficient of coordination of Kendal of 0.742 between experts and specialists.
Conclusion: The review of experts' opinions showed that the sub-indicators of knowledge and skills, the provision of new and up-to-dated security technologies and the confidentiality and security of information make the most important and rate of personnel turnover sub-indicator, assessing the least important in the performance evaluation of the information security services supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information security
  • Fuzzy Delphi
  • service supply chain
  • Meta-synthesize
  • Logic model
جعفرنژاد، احمد؛ محسنی، مریم؛ عبدالهی، علی (1393). ارائه رویکرد ترکیبی PROMETHEE-AHP فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری). مجله چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 4(14)، 69-92.
رضائی پندری، عباس؛ آذر، عادل؛ تقوی، الهوردی؛ مقبل باعرض، عباس (1393). ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه). مجله چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 4(4)، 75-93.
شاهین، آرش؛ دژطاهریان، مریم (1394). ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخص‌های عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد امتیاز ویژه شاخص‌ها (NIS) (مورد مطالعه: یک زنجیره تأمین دوسطحی دوسویه). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 10 (39)، 87-115.
محقر، علی؛ جعفرنژاد، احمد؛ مدرس یزدی، محمد؛ صادقی مقدم، محمدرضا (1392). ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4)، 161-194.
مستقیمی، محمودرضا؛ رمضانیان، محمدرحیم؛ اسماعیل‌زاده، محمد (1392). دسته‌بندی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات با استفاده از معیارهای مدل اسکور و مدل سرکوال. دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها. اصفهان، نجف آباد، 6-7 اسفند.
مستقیمی، محمودرضا؛ رمضانیان، محمدرحیم؛ اسماعیل‌زاده، محمد (1394). شناسایی و اولویت‌بندی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات. مدیریت صنعتی، 7(1)، 151-174.
مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی اکبر، مؤمنی، منصور؛ علیدوستی، سیروس (1384). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایرا: کاربرد روش دلفی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 9(3)، 191-200.
 
References
Anderson, L.M., Petticrew, M., Rehfuess, E., Armstrong, R., Ueffing, E., Baker, P., Francis, D., Tugwell, P. (2011). Using logic models to capture complexity in systematic reviews. Research synthesis methods, 2 (1), 33-42.
Ayçin, E., Güçlü, P., & Özveri, O. (2014). Evaluation of Service Supply Chain Performance Criteria with DANP Method. West East Institute Academic Conference in Budapest, Hungary.
Baltacioglu, T., Ada, E., Kaplan, M.D., Yurt, O., & Kaplan, Y.C. (2007). A New Framework for Service Supply Chains. The Service Industries Journal, 27(2), 105–124.
Boon-itt, S., & Pongpanarat, C. (2011). Measuring Service Supply Chain Management Processes the Application of the Q-Sort Technique. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(3), 217-221.
Boon-itt, S., Wong, C. Y. & Wong, C.W.Y. (2017). Service supply chain management process capabilities: Measurement development. International Journal of Production Economics, 193(C), 1-11.
Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76-80.
Chithambaranathan, P., Subramanian, N., Gunasekaran, A., Palaniappan, P.L.K. (2015). Service supply chain environmental performance evaluation using grey based hybrid MCDM approach. International Journal of Production Economics, 166, 163–176.
Cho, D. W., Lee, Y. H., Ahn, S. H., & Hwang, M. K. (2012). A framework for measuring the performance of service supply chain management. Computers & Industrial Engineering, 62(3), 801-818.
Elgazzar, S.,& Elzarka, S. (2017). Supply chain management in the service sector: an applied framework. The Business and Management Review, 8 (5).
Jensen, L.A., & Allen, M.N. (1996). Meta-Synthesis of Qualitative Findings. Qualitative Health Research, 6, 553-560.
Jafarnejad, A., Mohseni, M., Abdollahi, A. (2014). Proposing a Hybrid Fuzzy PROMETHEE - AHP Approach to Performance Evaluation of Service Supply Chain (Case Study: Hotel industry). Journal of Industrial Management Perspective, 4(2). 69-92. (in Persian)
Kuo, Y. F., & Chen, P. C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using fuzzy Delphi method. Expert Systems with Applications, 35, 1930-1939.
McLaughlin, J.A., Jordan, G. (2015). Using Logic Models. Handbook of Practical Program Evaluation. John Wiley & Sons, Inc.
Mehrparvar, H., Shahin, A., Karbasian, M. (2014). Performance Indicators in a Service Supply Chain. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(10), 582-588.
Murry, T. J., Pipino, L. L., & Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76-80.
Mohaqar, A., Jafarnejad, A., Modares Yazdi, M., Sadeghi Moghadam, M. (2013). Presenting a Comprehensive Model of Information Coordination of Automotive Supply Network Using Hypertext Method. Journal of Information Technology Management, 5(4), 161-194. (in Persian)
Mostaghimi, M., Ramezanian, M., Esmailzadeh, M. (2013). Classification of service supply chain performance measurement indicators using Score model and Serqual model criteria. Second National Conference on Industrial and Systems Engineering. Isfahan, 22-25 Feb2013. (in Persian)
Mostaghimi, M., Ramezanian, M., Esmailzadeh, M. (2015). Identifying and prioritizing measures for evaluating the performance of services supply chain. Industrial Management       Journal, 7(1), 151-174. (in Persian)
Mashayekhi, A., Farhangi, A., Moemeni, M., Alidousti, S. (2006). An empirical study of the relationship between emotional intelligence and leadership style (transformational-transactional). Human Sciences MODARES, 9(3), 191-200. (in Persian)
Renger, R. (2002). A Three-Step Approach to Teaching Logic Models. The American Journal of Evaluation, 23 (4), 493–503.
Rezaei Pandari, A., Azar, A., Taghavi, A., Moghbel Baarz, A. (2015). A Fuzzy Cognitive Mapping Model forService Supply Chains Management Performance Measurement (Case Study: Insurance Industry). Journal of Industrial Management Perspective, 4(4), 75-93. (in Persian)
Song, D., Huang, W., & Xu, Y. (2008). Performance evaluation of professional service supply chain based upon DEA & AHP models. In Proceedings of the IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, pp. 2210–2215, Beijing, China.
Shahin, A., Dez Taheriyan, M. (2015). Proposing a Solution for Selecting and Differentiating Performance Indicators of Service Supply Chain Using Net IndicatorsScore NIS The Case of a Double-Bilateral Supply Chain. Iranian journal of management sciences, 10(39), 87-115. (in Persian)
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Tseng, M.L., Lim, M.K., Wong, W.P., Chen, Y.C., & Zhan, Y. (2018). A framework for evaluating the performance of sustainable service supply chain management under uncertainty. International Journal of Production Economics, 195, 359-372.
Weed, M. E. (2006). Sports tourism research 2000–2004: A systematic review of knowledge and a meta-evaluation of methods. Journal of Sport and Tourism, 11 (1), 5–30.
Zhan, B., & Zeng, Y. (2011). Port Service Supply Chain Performance Evaluation based on GRA. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computing. Control and Industrial Engineering, Wuhan, China.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318.