طراحی چارچوب مفهومی کیفیت رابطه خریداران و تامین‌کنندگان در زنجیره‌تامین و اولویت‌بندی مولفه‌ها کلیدی آن: رهیافت فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: کیفیت رابطه به عنوان کلیدی‌ترین مفهوم روابط خریداران و تامین‌کنندگان در زنجیره‌تامین، شناخته می‌شود. هدف این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت رابطه خریداران و تامین‌کنندگان و اولویت‌بندی مولفه‌ها آن می‎باشد.
روش: با استفاده از رویکرد فراترکیب، تحقیقات موجود در حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامین‌کنندگان از سال 1998 تا بهار 2020 میلادی، با استفاده واژگان جست‌وجو مربوطه، جمع‌آوری شد. سپس با توجه به عنوان، معیارها ورودی، چکیده، معیارها خروجی و برنامه مهارت‌ها ارزیابی حیاتی، مقالات نامرتبط حذف و مقالات نهایی انتخاب شدند. با کدگذاری و ترکیب یافته‌ها مقالات منتخب در نرم‌افزار مکس کیودی، عناصر و مقوله‌ها کلیدی کیفیت رابطه شناسایی شدند و در نهایت با به‌کارگیری فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، مقوله‌ها کیفیت رابطه از طریق جمع‌آوری نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه و با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس، بر اساس اهمیت اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها پژوهش، کیفیت رابطه خریداران و تامین‌کنندگان از سه بعد اجتماعی، فنی و رابطه‌ای تشکیل شده است. بعد اجتماعی، شامل اعتماد، تعهد و رضایت می‌باشد. بعد فنی از همکاری، مدیریت دانش و انطباق تشکیل شده است و بعد رابطه‌ای در برگیرنده تعامل و ماهیت رابطه می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اعتماد مهم‌ترین مقوله کیفیت رابطه می‌باشد و پس از آن به ترتیب، همکاری، تعامل، تعهد، رضایت، مدیریت دانش، انطباق و ماهیت رابطه از مهم‌ترین مولفه‌ها کیفیت رابطه شناخته می‌شوند و طرفین رابطه برای بهبود کیفیت رابطه خود و به دست‌آوردن مزایا آن، می‌بایست بر روی تقویت و ارتقا مولفه‌ها ذکر شده، تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Framework of Buyer-Supplier Relationship Quality in the Supply Chain and Prioritizing its key Components: A Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Hashem Aghazadeh 1
  • Hossein Maleki 2
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc. in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Relationship quality is recognized as the key concept of buyer-supplier relationships in the supply chain. The purpose of this study is to review and analyze the buyer-supplier relationship quality and prioritize its components.
Methods: Using a Meta-Synthesis Method, existing research on the buyer-supplier relationship quality from 1998 to the spring of 2020 was collected using relevant search terms. Then, due to the title, inclusion criteria, abstract, exclusion criteria and critical appraisal skills program checklist, irrelevant articles were removed and final articles were selected. By coding and synthesizing the findings of selected articles in MAXQDA, key components and categories of relationship quality were identified. Finally, by using an analytic hierarchy process, the components of relationship quality were prioritized by gathering the opinions of industry and academic experts and using Expert Choice software.
Results: According to the research findings, the buyer-supplier relationship quality consists of three dimensions: social, technical and relational. The social dimension includes trust, commitment and satisfaction. The technical dimension consists of cooperation, knowledge management and adaptation, and the relational dimension includes interaction and the nature of the relationship.
Conclusion: The results show that trust is the most important component of relationship quality and then, respectively, cooperation, interaction, commitment, satisfaction, knowledge management, adaptation and the nature of the relationship are recognized as the most important components of relationship quality. In order to improve the quality of their relationship and get its benefits, the parties to the relationship should focus on strengthening and upgrading the mentioned components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buyer-supplier relationship quality
  • Supply chain
  • Meta-Synthesis
  • Analytic hierarchy process
اسفیدانی، محمدرحیم؛ نظری، محسن؛ آقایی، محمد؛ عبدالعلی، حامد (1396). طراحی مدل بازاریابی رابطه ای بین بنگاهی در شبکه کسب و کار گردشگری پارسیان. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 7(4)، 34–40.
امیری، صبا؛ نادری، نادر؛ محمدی‌فر، یوسف؛ رضایی، بیژن (1399). تدوین مولفه‌های اصلی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی. مجله مدیریت صنعتی، 12(1)، 143–171.
امیری، مقصود؛ جهانی، سمانه (1389). به کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان. مجله مدیریت صنعتی، 2(5)، 5–22.
امیری، مقصود؛ حسینی دهشیری، سیدجلال‌الدین؛ یوسفی هنومرور، احمد (1397). تعیین ترکیب بهینه استراتژی‌های زنجیره تامین لارج با بهره گیری از تحلیل SWOT، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و تئوری بازی. مجله مدیریت صنعتی، 10(2)، 221–246.
ایزدیار، مهدی؛ طلوعی‌اشلقی، عباس؛ سیدحسینی، سیدمحمد (1399). مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه‌های مدیریت زنجیره تامین لارج در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از پویایی سیستم. مجله مدیریت صنعتی، 12(1)، 111–142. 
حسنقلی پور، طهمورث؛ آقازاده، هاشم؛ مهدیزاده، ملیکا (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های صادرکننده سنگ‌های تزئینی ایران. بررسی‌های بازرگانی، 15، 49-61.
حقیقی نسب، منیژه؛ حیدرزاده، کامبیز؛ شریعت زاده، حدیقه (1389). شناسایی عوامل موثر بر کیفیت رابطه در بازار جرثقیل صنعتی در ایران. مجله آینده‌پژوهی مدیریت، 21(86)، 71–84.
شیرازی، محمود (1383). کاربرد تکنیک شبکه عصبی (ANN) برای ارزیابی روابط بین خریدار و فروشنده. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 11(12)، 79–95.
صبحی نصرت، اصغر؛  تاج دینی، آزنگ؛ پورموسی، شادمان (1394). سنجش شاخص های موثر بر رضایت خریدار صنعتی در زنجیره تامین صنعت مبلمان چوبی منزل در استان تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 30(3)، 475–490.
عبدالوند، محمدعلی؛ شماعی، آناهیتا (1388). ارزیابی عوامل موثر بر رضایت خریدار در زنجیره‌تامین (مطالعه موردی: کارخانجات مواد غذایی استان اصفهان). مجله مدیریت بازاریابی، 4(7)، 69–98.
غفاری توران، حسین (1390). نقش و جایگاه مدیریت روابط تامین‌کنندگان (SRM) در لجستیک و زنجیره‌تامین. فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 13(32)، 34–45.
قادرزاده، داوود (1397). مدیریت زنجیره تامین (توزیع فیزیکی). فصلنامه جهان نوین، 1(1)، 54–78.
کلانتری، رضا؛ معینی، علی؛ صفری، حسین؛  عرب‌سرخی، ابوذر (1399). ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تامین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی. مجله مدیریت صنعتی، 12(1)، 24–46. 
گنجی، ملیحه؛ کاظمی‌پور، حامد؛ حاجی‌مولانا، سیدمحمد؛ سجادی، سیدمجتبی (1399). توسعه مدل دوهدفه یکپارچه زمان‌بندی زنجیره تامین سبز: تولید، توزیع و مسیریابی با وسیله نقلیه ناهمگن و پنجره‌های زمانی مشتریان. مجله مدیریت صنعتی، 12(1)، 47–81.
مهرگان، محمدرضا؛ محقق، علی؛ سماواتی، محمد (1389). انتخاب هم زمان تکنولوژی برای خریدار و تامین‌کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی. نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، 2(3)، 60–90.
نوربخش، سیدکامران؛ خیری، بهرام؛ پشنگ، لیلا (1391). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بازاریابی رابطه‌مند در روابط کامل خریدار-فروشنده (مطالعه موردی: شرکت بهمن دیزل). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 10، 65–75
 
Abdolvand, MoHammad Ali., & Shamaei, Anahita (2009). The Evaluation of Effective Factors on Buyers’ Satisfaction in Supply chain – A Case Study of Food Factories in Esfahan. Journal of Marketing Management, 4(7), 69-98. (in persian)
Adler, C., & Lalonde, C. (2020). Identity, agency and institutional work in higher education: a qualitative meta-synthesis. Qualitative Research in Organizations and Management, 15(2), 121–144. 
Alves, H., Campón-cerro, A. M., & Hernández-mogollón, J. M. (2019). Enhancing rural destinations’ loyalty through relationship quality. Spanish Journal of Marketing - ESIC. 
Amiri, Maghsoud., Hosseini Dehshiri, Seyyed Jalaladdin., & Yousefi Hanoomarvar, Ahmad (2018). Determining the Optimal Combination of LARG Supply Chain Strategies Using SWOT Analysis, Multi-criteria Decision-making Techniques and Game Theory. Industrial Management Journal, 10(2), 221-246. (in persian)
Amiri, Maghsoud., & Jahani, Samaneh (2010). Application of IDEA/AHP for Supplier evaluation and Selection. Industrial Management Journal, 2(5), 5-22. (in persian)
Amiri, Saba., Naderi, Nader., Mohammadifar, Yousef., & Rezaee, Bijan (2020). Defining the Main Factors of the Stagnation of Food and Pharmaceutical Industrial Enterprises. Industrial Management Journal, 12(1), 143-171. (in persian)
Bammert, S., Matthias Konig, U., Roeglinger, M., & Wruck, T. (2020). Exploring potentials of digital nudging for business processes processes. Business Process Management Journal. 
Barnes, B. R., Leonidou, L. C., Siu, N. Y. M., & Leonidou, C. N. (2015). Interpersonal Factors as Drivers of Quality and Performance in Western – Hong Kong Interorganizational Business Relationships. Journal of International Marketing, 23(1), 23–49. 
Barry, J. M., & Graca, S. S. (2019). Moderating effects of institutional factors on relationship quality: a comparative analysis of the US, Brazil, and China. Journal of Business & Industrial Marketing. 
Boeck, H., & Fosso wamba,  samuel. (2008). RFID and buyer-seller relationships in the retail supply chain. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(6), 433–460.
Bunduchi, R. (2008). Trust , power and transaction costs in B2B exchanges — A socio-economic approach. Industrial Marketing Management, 37, 610–622. 
Butler-henderson, K., Dalton, L., Probst, Y., Maunder, K., & Merolli, M. (2020). A meta-synthesis of competency standards suggest allied health are not preparing for a digital health future. International Journal of Medical Informatics, 144. 
Carmeli, A., Zivan, I., Gomes, E., & Markman, G. D. (2016). Underlining micro socio-psychological mechanisms of buyer-supplier relationships : Implications for inter-organizational learning agility. Human Resource Management Review. 
Cater, B., & Cater, T. (2010). Product and relationship quality influence on customer commitment and loyalty in B2B manufacturing relationships. Industrial Marketing Management, 39, 1321–1333. 
Chang, J. (2017). The effects of buyer-supplier’s collaboration on knowledge and product innovation. Industrial Marketing Management, 65, 129–143. 
Chen, J., Hu, F., Xiang Yang, B., Cai, Y., & Cong, X. (2020). Experience of living with pain among older adults with arthritis: A systematic review and meta-synthesis. International Journal of Nursing Studies, 111. 
Cho, W., Ke, J. F., & Han, C. (2019). An empirical examination of the use of bargaining power and its impacts on supply chain financial performance. Journal of Purchasing and Supply Management, 25.
Choo, H. J., Jung, J.-W., & Chung, I. H. (2009). Buyer-supplier relationships in Dongdaemun fashion market : relationship quality model. Journal of Fashion Marketing and Management, 13(4), 481–500.
Claycomb, C., & Frankwick, G. L. (2010). Buyers â€TM perspectives of buyer – seller relationship development. Industrial Marketing Management, 39(2), 252–263. 
Crowe, M., Gillon, D., Jordan, J., & Mccall, C. (2017). Older peoples ’ strategies for coping with chronic non-malignant pain : A qualitative meta-synthesis. International Journal of Nursing Studies, 68, 40–50. 
Daneshjoovash, S. K., Jafari, P., & Khamseh, A. (2020). Effective commercialization of high-technology entrepreneurial ideas: a meta-synthetic exploration of the literature. Journal of Small Business & Entrepreneurship. 
Donmez, K., & Uslu, S. (2020). The effect of management practices on aircraft incidents. Journal of Air Transport Management, 84. 
Esfidani, Mohammad Rahim., Nazari, Mohsen., Aghaiee, Mohsen., & Abdolali, Hamed (2017). Designing a Model for B2B Relationship Marketing in the Parsian Tourism Business Network. Journal of New Marketing Research, 7(4), 34-40. (in persian)
Friede, G. (2019). Why don’t we see more action? A metasynthesis of the investor impediments to integrate environmental, social, and governance factors. Business Strategy and the Environment, 1–23. 
Ganji, maliheh., kazemipoor, Hamed., Hadji Molana, Seyyed mohammad., & Sajadi, seyed Mojtaba (2020). Development of Integrated Multi-objective Green Supply Chain Scheduling Model: Production, Distribution and Heterogeneous Vehicle Routing with Customer Time Windows. Industrial Management Journal, 12(1), 47-81. (in persian)
Ghaderzadeh, Davoud (2018). Supply Chain Management (Physical Distribution). New World Quarterly, 1(1), 54-78. (in persian)
Ghafari Touran, Hossein (2011). The role and position of supplier relationship management (SRM) in logistics and supply chain. Supply Chain Management Quarterly, 13(32), 34-45. (in persian)
Gil-saura, I., Frasquet-deltoro, M., & Cervera-taulet, A. (2009). The value of B2B relationships. Industrial Management & Data Systems, 109(5), 593–609. 
Gullett, J., Do, L., Canuto-carranco, M., Brister, M., Turner, S., & Caldwell, C. (2009). The Buyer – Supplier Relationship : An Integrative Model of Ethics and Trust. Journal of Business Ethics, 90, 329–341.
Haghighi Nasab, Manijeh., Heidarzadeh, Kambiz., Shariatzade, Hadigheh (2010). Identification of Factors Affecting Relationship Quality in the Iran Industrial Crane Machinery Market. Journal of Future Studies Management, 21(86), 71-84. (in persian) 
Hall, H., Leach, M., Brosnan, C., & Collins, M. (2017). Nurses ’ attitudes towards complementary therapies : A systematic review and meta-synthesis. International Journal of Nursing Studies, 69, 47–56. 
Han, S., Sung, H., & Shim, H. (2014). Antecedents and performance outcomes of flexibility in industrial customer – supplier relationships. Journal of Business Research, 67(10), 2115–2122.
Hasan Gholipur, Tahmores., Agazadeh, Hashem., & Mehdizadeh, Melika (2018). Identifying and Prioritizing the Key Success Factors of Iran’s Ornamental Stones Exporting Companies. Business Reviews, 15, 49-61. (in persian)
Huan, L., Gaoping, Z., & Dan, L. (2017). Do big customers influence listed firms ’ performance? Based on supplier – customer relationships in China. China Journal of Accounting Studies.
Izadyar, Mehdi., Toloie-Eshlaghy, Abbas., & Seyed Hosseini, Seyed Mohammad (2020). A Model of Sustainability Performance Assessment of LARG Supply Chain Management Practices in Automotive Supply Chain Using System Dynamics. Industrial Management Journal, 12(1), 111-142. (in persian)
Jaiswal, R. K., Thomas, T., Galkate, R. V., Ghosh, N. C., & Singh, S. (2014). Watershed prioritization using Saaty’s AHP based decision support for soil conservation measures. Water resources management, 28(2), 475-494. 
Jap, S. D., & Mohr, J. J. (2002). Leveraging Internet Technologies in B2B Relationships. California Management Review, 44(4), 23–38.
Kalaignanam, K., Kushwaha, T., & Nair, A. (2017). The Product Quality Impact of Aligning Buyer-Supplier Network Structure and Product Architecture : an Empirical Investigation in the Automobile Industry. Customer Needs and Solutions, 4, 1–17. 
Kalantari, Reza., Moeini, Ali., Safari, Hossein., & Arabsorkhi, Abouzar (2020). A Conceptual Framework for Measuring the Performance of the Information Security Service Supply Chain Based on Meta-synthesize and Fuzzy Delphi Method. Industrial Management Journal, 12(1), 24-46. (in persian)
Kam, B. H., & Khang lai, M. (2017). Buyer-supplier exchange relationship : How do exchange partners behave across the relationship life-cycle ? Transportation Research Part E. 
Kwiatek, P., Morgan, Z., & Thanasi-Boce, M. (2019). The role of relationship quality and loyalty programs in building customer loyalty. Journal of Business & Industrial Marketing. 
Lazazzara, A., Tims, M., & de Gennaro, D. (2018). The process of reinventing a job: A meta–synthesis of qualitative job crafting research. Journal of Vocational Behavior. 
Le, S., Wu, J., & Zhong, J. (2020). Relationship quality and supply chain quality performance: The effect of supply chain integration in hotel industry. Computational Inteligence, 1–17. 
Ledikwe, A., Roberts-Lombard, M., & Klopper, H. B. (2018). The perceived influence of relationship quality on brand loyalty An emerging market perspective. African Journal of Economic and Management Studies.
Li, G. (2020). The impact of supply chain relationship quality on knowledge sharing and innovation performance: evidence from Chinese manufacturing industry. Journal of Business & Industrial Marketing.
Li, Y., Zhang, Y., Xu, J., & Feng, T. (2020). The impacts of customer involvement on the relationship between relationship quality and performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 35(2), 270–283. 
Liu, Y., Luo, Y., Huang, Y., & Yang, Q. (2017). A diagnostic model of private control and collective control in buyer-supplier relationships. Industrial Marketing Management, 63, 116–128. 
Martins, A. L., Duarte, H., & Costa, D. (2018). Buyer – supplier relationships in IT outsourcing: consultants ’ perspective. The International Journal of Logistics Management. 
Mehregan, Mohammadreza., Mohaghegh, Ali., & Samavati, Mohammad (2010). Simultaneous selection of technology for the buyer and supplier using an ideal planning model. Journal of Business Administration Researches, 2(3), 60-90. (in persian)
Mesic, Ž., Molnár, A., & Cerjak, M. (2018). Assessment of traditional food supply chain performance using triadic approach: the role of relationships quality. Supply Chain Management: An International Journal, 23(5), 396–411. 
Moeller, K., Copes, H., & Hochstetler, A. (2016). Advancing restrictive deterrence : A qualitative meta-synthesis. Journal of Criminal Justice, 46, 82–93.
Moon, M. A., & Bonney, L. (2007). An Application of the Investment Model to Buyer- Seller Relationships : A Dyadic Perspective. Journal of Marketing Theory and Practice, 15(4), 335–347. 
Mukherji, A., & Francis, J. D. (2008). Mutual adaptation in buyer – supplier relationships. Journal of Business Research, 61, 154–161. 
Narimissa, O., Kangarani-Farahani, A., & Molla-Alizadeh-Zavardehi, S. (2019). Evaluation of sustainable supply chain management performance: Indicators. Sustainable Development, 1–14.
Ndubisi, N. O., Wah, C. K., & Ndubisi, G. C. (2007). Supplier-customer relationship management and customer loyalty The banking industry perspective. Journal of Enterprise Information Management, 20(2), 222–236.
Noorbakhsh, Seyed Kamran., Kheiri, Bahram., & Pashang, Leila (2013). An Evaluation of the Effective Factors on Relational Marketing in Mature Relationships between Buyer-Seller in Bahman Diesel Company. Journal of Development Evolution Management, 10, 65-75. (in persian) 
Okeke-ihejirika, P., Salami, B., & Amodu, O. (2019). Exploring intimate partner violence from the perspective of African men: A meta-synthesis. Aggression and Violent Behavior. 
Othman, N., Wong, Y. Y., Lean, Q. Y., Mohd Noor, N., & Fen Neoh, C. (2020). Factors affecting self-management among adolescents and youths with type 2 diabetes mellitus: A meta-synthesis. European Journal of Integrative Medicine. 
Perriman, N., Davis, D. L., & Ferguson, S. (2018). What women value in the midwifery continuity of care model : A systematic review with meta-synthesis. Midwifery, 62, 220–229. 
Qian, C., Seuring, S., & Wagner, R. (2020). A review of inter-firm relationship quality in supply chains. Journal of Business & Industrial Marketing. 
Qian, C., Seuring, S., & Wagner, R. (2020). Reviewing interfirm relationship quality from a supply chain management perspective. Management Review Quarterly.
Rajamma, R. K., Zolfagharian, M. A., & Pelton, L. E. (2011). Dimensions and outcomes of B2B relational exchange : a meta-analysis. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(2), 104–114. 
Rajaobelina, L., & Bergeron, J. (2009). Antecedents and consequences of buyer-seller relationship quality in the financial services industry. International Journal of Bank Marketing, 27(5), 359–380.
Rauyruen, P., & Miller, K. E. (2007). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty. Journal of Business Research, 60, 21–31. 
Revilla, E., & Villena, V. (2012). Knowledge integration taxonomy in buyer – supplier relationships : Trade-offs between efficiency and innovation. International Journal of Production Economics, 140, 854–864. 
Sadiq Jajja, M. S., Asif, M., Montabon, F., & Ali Chatha, K. (2019). Buyer-supplier relationships and organizational values in supplier social compliance. Journal of Cleaner Production, 214, 331–344. 
Schmitz, T., Schweiger, B., & Daft, J. (2016). The emergence of dependence and lock-in effects in buyer – supplier relationships — A buyer perspective. Industrial Marketing Management, 55, 22–34.
Shakerian, M., Jahangiri, M., Alimohammadlou, M., Nami, M., & Choobineh, A. (2019). Individual cognitive factors affecting unsafe acts among Iranian industrial workers: An integrative meta-synthesis interpretive structural modeling (ISM) approach. Safety Science, 120, 89–98. 
Shin, Y., Thai, V., & Fai Yuen, K. (2018). The impact of supply chain relationship quality on performance in the maritime logistics industry in light of firm characteristics. The International Journal of Logistics Management. 
Shirazi, mahmoud (2004). Application of neural network technique (ANN) to evaluate the buyer-seller relationship. Journal of Business Management Perspective, 11(12), 79-95. (in persian)
Smals, R. G. M., & Smits, A. A. J. (2012). Value for value — The dynamics of supplier value in collaborative new product development. Industrial Marketing Management, 41(1), 156–165. 
Sobhi Nosrat, Asghar., Tajdini, Ajang., & Pourmousa, Shademan (2015). Evaluation of the effective indexes on industrial buyer satisfaction in the supply chain of the home wooden furniture industry in Tehran province. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30(3), 475-490. (in persian)
T. Thome, A. M., Felipe Scavarda, L., Pires, S. R. I., Ceryno, P., & Klingebiel, K. (2014). A multi-tier study on supply chain flexibility in the automotive industry. Intern. Journal of Production Economics, 158, 91–105. 
Theng lau, G., & Goh, M. (2005). Buyer-seller relationships in the PCB industry. Supply Chain Management: An International Journal, 10(4), 302–312. 
Vlachos, I. P., Bourlakis, M., & Karalis, V. (2008). Manufacturer – retailer collaboration in the supply chain : Empirical evidence from the Greek food sector. International Journal of Logistics: Research and Applications, 11(4), 267–277. 
Walter, A., Muller, T. A., Helfert, G., & Ritter, T. (2003). Functions of industrial supplier relationships and their impact on relationship quality. Industrial Marketing Management, 32, 159–169.
Yang, J., & Huang, S. (2018). A study on the effects of supply chain relationship quality on firm performance-under the aspect of shared vision. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 21(2), 419–430. 
Yang, J., Xie, H., Wang, J., & Yang, Y. (2020). Performance implication of supplier relationship quality: a structural analysis. Benchmarking: An International Journal. 
Zhang, H., & Xiao, J. (2020). Quality assessment framework for open government data Meta-synthesis of qualitative research, 2009-2019. The Electronic Library, 38(2), 209–222. 
Zhang, Y., Hong, J., Li, X., & Shi, V. (2019). The Impacts of Quality System Integration and Relationship Quality on Quality Performance in Supply Chains: An Empirical Investigation in China. Emerging Markets Finance and Trade, 1–18.