نویسنده = مهناز حسین زاده
ارائه مدلی استوار برای قیمت‌گذاری پویا و مقایسه آن با قیمت‌گذاری ایستا در زنجیره‌های تأمین چندسطحی با رویکرد تئوری بازی‌ها

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 534-565

10.22059/imj.2023.362799.1008066

سارا مهرجو؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ جلیل حیدری دهوئی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مهناز حسین زاده


مدیریت پیچیدگی فقر مبتنی بر توسعۀ پایدار مناطق نفت‏خیز محروم ایلام: کاربردی از روش‌شناسی پویایی سیستم (SD)

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 299-234

10.22059/imj.2023.353557.1008018

مرضیه صمدی فروشانی؛ مهناز حسین زاده؛ طیبه خدامرادی؛ محمدجواد کیهان پور


توسعه تئوری چشم‌انداز با نقاط مرجع چندگانه در تصمیم‌گیری

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 580-605

10.22059/imj.2022.334177.1007888

زهرا نعمتی؛ محمد رضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده


توسعه مدل مطلوبیت جمع‌پذیر (UTA) تصادفی با توجه به امکان وابستگی میان معیار‎ها

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 503-524

10.22059/imj.2019.269380.1007519

مهناز حسین زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ لیلی آقایی میبدی؛ عزت الله عباسیان


بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 575-600

10.22059/imj.2017.50691

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ مجتبی امیری