دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، 1396 
4. بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع

صفحه 475-496

ارمغان علی پور جورشری؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی


6. مدل‎سازی عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM)

صفحه 515-538

محمّدرضا اخوان انوری؛ محمد رضا مهرگان؛ مصطفی زندیه؛ عالیه کاظمی