دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، 1396 
4. مسئلۀ مکان‏یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدودۀ نامتراکم و وسیع

صفحه 59-78

فرزاد بهرامی؛ حسین صفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محمد مدرس یزدی