طراحی یک الگوریتم بر پایه تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با شاخص‌های خوب و بد به منظور ارزیابی صنعت برق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت (پردیس کیش)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

هدف: اهمیت دادن به بحث صرفه‌جویی انرژی با توجه به سهم بالای مصرف انرژی در صنایع، تأثیر به سزایی در رشد و پیشرفت کشورها دارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی عملکرد فرایندهای تولید، انتقال و توزیع نواحی برق ایران است.
روش: با بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای نمرات کارایی کل و نمرات فرایندهای تولید، انتقال و توزیع برق محاسبه شده است. در ساختار شبکه‌ای، داده‌های اصلی و داده‌های مازاد (هزینه سوخت مصرفی، مصرف داخلی، ظرفیت پست‌های انتقال، طول خطوط انتقال برق، ظرفیت ترانسفورماتورها و طول شبکه فشار ضعیف و متوسط)، اندازه‌های میانی (تولید ویژه، تولید ناویژه و انرژی تحویلی)، ستاده‌های خوب (قدرت نامی، قدرت عملی و انرژی تحویلی) و ستاده‌های بد (گازهای آلاینده زیست محیطی و تلفات انرژی) در نظر گرفته شده است.
یافته‌ها: : الگوریتمی بر پایه برنامه‌ریزی چندهدفه برای ارزیابی کارایی شبکه و به طور همزمان ارزیابی کارایی فرآیندها ارائه شده است. با بکارگیری الگوریتم ارائه شده نواحی 16 گانه صنعت برق ایران ارزیابی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد نواحی برق تهران، خراسان، خوزستان و زنجان بیشترین کارایی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an algorithm based on network data envelopment analysis with desirable and undesirable indicators for the evaluation of the Iranian power industry

نویسندگان [English]

  • Mostafa Radsar 1
  • Aliyeh Kazemi 2
  • Mohammadreza Mehrgan 3
  • Seyed Hossein Razavi Hajiagha 4
1 Ph.D. Candidate of Operations Research, Department of Industrial Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
2 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, Khatam University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Energy saving regarding its high share in energy consumption of industries has a significant impact on the growth and development of countries. This study aims to evaluate the performance of Iran's electricity generation, transmission, and distribution processes.
Methods: By using a network data envelopment analysis (DEA) model, the overall efficiency scores, and efficiency scores of production, transmission, and distribution processes are calculated. The network structure considers the main and surplus inputs (fuel consumption costs, internal consumption, transmission substation capacity, power transmission lines length, transformers capacity, low and medium voltage network length), intermediate sizes (net power generation, gross power generation, and delivered energy), desirable (nominal power, actual power, and delivered energy) and undesirable outputs (environmental pollutants, and energy losses).
Results: An algorithm based on a multi-objective programming model is presented to evaluate network performance and simultaneously to evaluate processes efficiency. The proposed algorithm is used to evaluate 16 electricity areas in Iran.
Conclusion: The results showed that Tehran, Khorasan, Khuzestan, and Zanjan are the most efficient areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Power industry
  • Network DEA
  • Production
  • transmission
  • and distribution processes
سخنور، محمد، صادقی، حسین، عصاری، عباس ، یاوری، کاظم و مهرگان، نادر (1391)، تعیین کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و رویکرد دومرحله‌ای، مجله تحقیقات اقتصادی، 2، 21-39.
شفیعی نیک‌آبادی، محسن، یاکیده، کیخسرو و اویسی عمران، اکرم، (1396)، ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با تلفیقی از خروجی‌های مطلوب و نامطلوب میانی و نهایی، نشریه تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 14(1)، 95-116.
شفیعی نیک‌آبادی، محسن، یاکیده، کیخسرو و اویسی عمران، اکرم، (1396)، رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده‌ها با انواع خروجی‌ها و تحلیل پنجره در ارزیابی کارایی صنعت برق، نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 6(4)، 157-180.
ممی‌پور، سیاب، نجف زاده، بهنام. (1397). ارزیابی سه بخشی کارایی زیست محیطی صنعت برق ایران: رهیافت تحلیل پوششی داده های شبکه‌ای. مجله تحقیقات اقتصادی. 53(2)، 191-217.
مهری بابادی، رضا، (1394)، تجهیزات پست خطوط انتقال و توزیع برق، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر، ایران.
یاری، مرتضی (1394)، تحلیل اگزرژی- اقتصادی، اگزرژی- زیست محیطی و بهینه سازی یک سیکل تولید چندگانه، رساله دکتری، دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه گیلان.
References
Azadeh, A., Motevali Haghighi, S., Zarrin, M., Khaefi, S. (2015). Performance evaluation of Iranian electricity distribution units by using stochastic data envelopment analysis, Electrical Power and Energy Systems, 73, 919-931.
Barros, J. (2013). Performance measurement of thermoelectric generating plants with undesirable outputs and random parameters, Electrical Power and Energy Systems, 46, 228–233.
Beasley, J. (1995). Determining teaching and research efficiencies, Journal of the Operational Research Society, 46(4), 441–452.
Charnes, A., Cooper, W.W., Golany, B., Halek, R., Klopp, G., Schmitz, E., et al. (1986). Two-phase data envelopment analysis approaches to policy evaluation and management of army recruiting activities: Tradeoffs between joint services and army advertising. Research Report CCS 532, Center for Cybernetic Studies, University of Texas-Austin, Austin, TX.
Chen, C.C. (2017). Measuring departmental and overall regional performance: applying the multi-activity DEA model to Taiwan׳s cities/ counties, Omega, 67, 60-80.
Chen, J., Song, M., Xu, L. (2015). Evaluation of environmental efficiency in China using data envelopment analysis. Ecological Indicators, 25(1), 577-583.
Chen, P.C., Chang, C.C., Yu, M.M., Hsu, S. H. (2012). Performance measurement for incineration plants using multi-activity network data envelopment analysis: The case of Taiwan, Journal of Environmental Management, 93(1), 95-103.
Chen, Y., Zhu, J. (2004). Measuring information technology's indirect impact on firm performance, Information Technology and Management, 5(1), 9-22.
Chen Y, Cook, W. D., Li, N., Zhu, J. (2009). Additive efficiency decomposition in two-stage DEA", European Journal of Operational Research, 196(3), 1170-6.
Cook, W.D., Zhu, J., Bi, G., Yang, F. (2010). Network DEA: additive efficiency decomposition. European Journal of Operational Research, 207, 1122-1129
Cook, W. D., Du, J., Zhu, J. (2017). Units invariant DEA when weight restrictions are present: ecological performance of US electricity industry, Annual Operation Research, 225(1-2): 323-346.
Despotis, D.K., Koronakos, G., Sotiros, S. (2015). A multi-objective programming approach to network DEA with an application to the assessment of the academic research activity. Procedia Computer Science, 55, 370–379.
Despotis, D.K., Koronakos, G., Sotiros, D. (2016). The “weak-link” approach to network DEA for two-stage processes. European Journal of Operational Research, 254(2), 481-492.
Färe, R., Grosskopf, S. (2000). Network DEA. Socio-Economic Planning Sciences, 34, 35–49.
Färe, R., Whittaker, G., (1995). An intermediate input model of dairy production using complex survey data, Journal of Agricultural Economics, 46, 201–213.
Filippini, M., Hrovatinc, N., Zoric, J. (2004). Efficiency and regulation of the Slovenian electricity distribution companies. Energy Policy, 32: 335-445.
Fukuyama, H., Weber W.L. (2010). A slacks-based inefficiency measure for a two-stage system with bad outputs, Omega, 38(5), 398–409.
Gouveia, M.C., Dias, L.C., Antunes, C.H., Boucinha, J., Inácio, C.F. (2015). Benchmarking of maintenance and outage repair in an electricity distribution company using the value-Based DEA method, Omega, 53, 104–114.
Goto M., Tsutsui M. (2008). Technical efficiency and impacts of deregulation: An analysis of three functions in US. electric power utilities during the period from 1992 through 2000. Energy Economics, 30, 15–38.
Hailu, A., Veeman, TS. (2001). Alternative methods for environmentally adjusted productivity analysis, Agricultural Economics, 25(2-3), 211-218. 
Hattori, T., Jamasb, T., Pollitt, G.M. (2003). A comparison of UK and Japanese electricity distribution performance 1985-1998: lessons for incentive regulation. CMI Working Paper 03.
Hess B., Cullmann A. (2007). Efficiency analysis of East and West German electricity distribution companies e Do the ‘‘Ossis’’ really beat the ‘‘Wessis’’? Utilities Policy, 15, 206-14.
Kao, C. (2016). Efficiency decomposition and aggregation in network data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 255, 778-786.
Kao, C. )2019). Inefficiency identification for closed series production systems. European Journal of Operational Research, 275, 599–607. 
Kao, C., Hwang, S.N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185(1), 418–429.
Khalili- Damghani, K., Shahmir, S. (2015). Uncertain network data envelopment analysis with undesirable outputs to evaluate the efficiency of electricity power production and distribution processes, Computers & Industrial Engineering, (88), 131-150
Khodabakhshi, M. (2010). An output oriented super-efficiency measure in stochastic data envelopment analysis: Considering Iranian electricity distribution companies. Computers & Industrial Engineering, 58, 663-71. 
Khoveyni, M., Fukuyama, H., Eslami, R., Yang, G.L. (2019). Variations effect of intermediate products on the second stage in two-stage processes. Omega, 85(1), 35–48.
Kordrostami, S., Amirteimoori, A. (2005). Un-desirable factors in multi-component performance measurement, Applied Mathematics and Computation. 171(2), 721-729.
Kuosmanen, T. (2012). Stochastic semi-nonparametric frontier estimation of electricity distribution networks: Application of the StoNED method in the Finnish regulatory model. Energy Economics, 34, 2189-99.
Kuosmanen, T., Poidinovski, V. (2009). Weak disposability in nonparametric productivity analysis with undesirable outputs: Reply to Färe and Grosskopf, American Journal of Agricultural Economics, 91(2), 539-545.
Lee, C., Y., (2015). Distinguishing Operational Performance in Power Production: A New Measure of Effectiveness by DEA, IEEE Transactions on Power Systems, 30(6), 3160-3167.
Lei, A., Xinyi, L., Mianbin, W., Jinchao, L. (2019). Research on power grid effective assets input-output evaluation based on super-efficient DEA model. E3S Web of Conferences, 118, 01054.
Liang, L, Cook, W.D, Zhu, J. (2008). DEA models for two-stage processes: game approach and efficiency decomposition, Naval Res Logistics (NRL), 55(7), 643-653.
Lim, S., Zhu, J. (2019). Primal-dual correspondence and frontier projections in two-stage network DEA models. Omega, 83, 236-248.
Lozano, S., Gutierrez, E., Moreno, P. (2013). Network DEA approach to airports performance assessment considering undesirable outputs. Applied Mathematical Modelling, 37(4), 1665-1676.
Maghbouli, M., Amirteimoori, A., Kordrostami, S. (2014). Two-stage network structures with undesirable outputs: a DEA based approach. Measurement, 48: 109-118.
Mamipour, S., Najafzadeh, B. (2018). Three-Stage Environmental Efficiency Evaluation of Iran’s Power Industry: Network Data Envelopment Analysis Approach, Journal of Economic Research, 53, 191-217. (In Persian).
Mehri-babadi, R., (2015), Power post equipment of transmission and distribution lines, Third National Conference on New Approaches in computer in Electrical Engineering. Rudsar, Iran. (In Persian).
Moeini, M., Karimi, B., Khorram, E. (2015). A Cross-Efficiency Approach for Evaluating Decision Making Units in Presence of Undesirable Outputs. In: Le Thi, H., Pham Dinh, T., Nguyen, N. (eds) Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences. Advances in Intelligent Systems and Computing, 360, Springer, Cham. 
Omrani, H., Gharizadeh Beiragh, R., Shafiei Kaleibari, S. (2015). Performance assessment of Iranian electricity distribution companies by an integrated cooperative game data envelopment analysis principal component analysis approach, Electrical Power and Energy Systems, 64, 617-625.
Pe´rez-Reyes, R., Tovar, B. (2009). Measuring efficiency and productivity change (PTF) in the Peruvian electricity distribution companies after reforms. Energy Policy, 37: 2249-61. 
Peykani, P., Mohammadi, E., Emrouznejad, A. (2021). An adjustable fuzzy chance-constrained network DEA approach with application to ranking investment firms. Expert Systems with Applications, 166, 113938.
Piaoa, S.R., Lia, J., Ting, C.J. (2019). Assessing regional environmental efficiency in China with distinguishing weak and strong disposability of undesirable outputs. Journal of Cleaner Production, 227(1), 748-759.
Ramos-Real, F.j., Tovar, B., Iootty, M., Almeida, E.F., Pinto, H.Q. (2009). The evolution and main determinants of productivity in Brazilian electricity distribution 1998–2005: An empirical analysis. Energy Economics, 31: 298-305.
Sadjadi, S.J., Omrani, H., Makui, A., Shahanaghi, K. (2011). An interactive robust data envelopment analysis model for determining alternative targets in Iranian electricity distribution companies. Expert Systems with Applications, 38, 9830-39.
Seiford, L.M., Zhu, J. (2002). Modeling undesirable factors in efficiency evaluation, European Journal of Operational Research, 142 (1), 16–20.
Seihani Parashkouh, F., Kordrostami, S., Amirteimoori, A., Ghane-Kanafi, A. (2020), Modelling undesirable products in non-parametric performance analysis, Journal of Modelling in Management.
Shafiei Nikabadi, M., Yakideh, K., Oveysi Omran, A. (2017). Presenting network data envelopment analysis models by a combination of desired and undesired intermediate and final outputs, Journal of Operational Research and Its Applications, 14(1), 95-116. (In Persian).
Shafiei Nikabadi, M., Yakideh, K., Oveysi Omran, A. (2017). An Integrated Approach of DEA with a variety of Outputs and windows analysis for evaluating efficiency of the power industry. Journal of Industrial Management Perspective, 6(4), 157-180. (In Persian).
Shakouri G., H., Nabaee, M., Aliakbarisani, S. (2014). A quantitative discussion on the assessment of power supply technologies: DEA (data envelopment analysis) and SAW (simple additive weighting) as complementary methods for the “Grammar”, Energy, 64, 640-647.
Sokhanvar, S., Sadeghi, H., Assari, A., Yavari, K., Mehregan, N. (2012). Determinating the efficiency of electricity distribution companies of Iran and factors affecting it by using data envelopment analysis and two-stage approach. Economic Growth and Development Research, 1, 145-185. (In Persian). 
Sueyoshi, T., Goto, M. (2012a). Efficiency-based rank assessment for electric power industry: A combined use of Data Envelopment Analysis (DEA) and DEA-Discriminant Analysis (DA). Energy Economics, 34: 634-44.
Sueyoshi, T., Goto, M. (2012b). Data envelopment analysis for environmental assessment Comparison between Public and Private Ownership in Petroleum Industry, European Journal of Operational Research, 216(3), 668–678.
Sueyoshi, T., Goto, M. (2012c). Returns to scale and damages to scale under natural and managerial disposability: Strategy, efficiency and competitiveness of petroleum firms, Energy Economics, 34(3), 645-662.
Tone, K., Tsutsui, M. (2009). Network DEA: A slack-based measure approach, European Journal of Operational Research, 197(1), 243-252.
Wang, K., Huang, W., Wu, J., Liu, Y.N. (2014). Efficiency measures of the Chinese commercial banking system using an additive two-stage DEA, Omega, 44, 5-20.
Yang, G.L., Fukuyama, H., Song, Y.Y. (2019). Estimating capacity utilization of Chinese manufacturing industries, Socio-Economic Planning Sciences,  67(1), 94-110.
Yari, M., (2015), Exergy-economic, exergy-environmental analysis and optimization of a multiple production cycle, PhD dissertation, Faculty of Technology and Engineering,  University of Guilan. (In Persian).
Yuzhi, Sh., Zhangna, (2012). Study of the Input-Output Overall Performance Evaluation of Electricity Distribution Based on DEA Method. Energy Procedia, 16, 1517-25. 
Zhou, Z., Sun, L., Yang, W., Liu, W., Ma, C. (2013). A bargaining game model for efficiency decomposition in the centralized model of two-stage systems. Computers & Industrial Engineering, 64(1), 103-108.