کلیدواژه‌ها = چابکی
شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت‎های خودروساز تجاری)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 15-36

10.22059/imj.2012.72257

سید محمد سید حسینی؛ علی رجب‎زاده قطری؛ محمود البرزی؛ سید مصطفی رضوی؛ علی رمضانی


ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 17-36

علی تیزرو؛ عادل آذر؛ رضا احمدی؛ مجید رفیعی