نویسنده = سید حسین رضوی حاجی آقا
ارائه مدلی استوار برای قیمت‌گذاری پویا و مقایسه آن با قیمت‌گذاری ایستا در زنجیره‌های تأمین چندسطحی با رویکرد تئوری بازی‌ها

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 534-565

10.22059/imj.2023.362799.1008066

سارا مهرجو؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ جلیل حیدری دهوئی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مهناز حسین زاده


طراحی مدل چندهدفه استوار برای زمان‏بندی پروژه با محدودیت منابع و موازنه زمان ـ هزینه

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 223-243

10.22059/imj.2023.343225.1007946

محمد خدابنده شهرکی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مریم دانشور