نویسنده = اکبر عالم تبریز
پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 217-240

10.22059/imj.2016.60656

اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور


به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 81-98

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری