بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه یزد

چکیده

سنجش کارایی سازمان‌های مختلف و مقایسه کارایی بین واحدهای آنها، از جمله مسایل مهمی است که امروزه در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در میان سازمان‌های مختلف، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های هر نظام اقتصادی مطرح‌اند. بنابراین، با توجه به نقش مهم بانک‌ها در توسعه کشور و هم‌چنین تعدد شعب آن‌ها، ‌اندازه‌گیری کارایی شعب بانک‌ حائز اهمیت می‌نماید. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات لحاظ نمودن میزان اهمیت داده‌ها (نهاده‌ها و ستاده‌ها) در مدل تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. بر این اساس، ابتدا سیستم مفهومی ارزیابی کارایی شعب بانک تعریف شده و سپس میزان اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی محاسبه شد تا بعدا در تکنیک DEA مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعد، کارایی شعب در قالب مدل‌ تحلیل پوششی داده‌ها فرموله شد و سپس محاسبه گردید. در پایان نیز به منظور تحلیل اثرات به کارگیری میزان اهمیت داده‌ها،‌ کارایی شعب بدون لحاظ نمودن میزان اهمیت داده‌ها مجدداً محاسبه شده تا کارایی شعب، در دو حالت مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از میزان اهمیت داده‌ها (نهاده‌ها و ستاده‌ها)، توانسته است سنجش کارایی شعب بانک با استفاده از تکنیک DEAرا دقیق‌تر نموده و بنابراین موجب افزایش روایی این تکنیک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying The Application of Fuzzy Topsis in Improvement of Efficiency Measurement of Bank Branches Using DEA

نویسندگان [English]

  • Akbar Alam Tabriz 1
  • Alireza Rajabipoor Meybodi 2
  • Mohammad Zareian 2
چکیده [English]

One of the important issues of today's world is efficiency measurement of different organizations and the comparison between their units. On the other hand, banks play pivotal role in improvement of economic signals in each country. Therefore, considering this role and the number of banks in Iran, efficiency measurement of banks becomes important. The Main goal of this paper is studying the effects of considering the importance of data in the DEA model. This paper accomplished in five stages. The main stages of this paper include recognition and measuring the importance of effective factors on bank efficiency, measuring the bank branches efficiencies and analyzing the effects of using importance of data in DEA technique. Therefore, at first, the conceptual system of efficiency evaluation has been defined and after measuring the importance of data in efficiency of bank branches using Fuzzy Topsis technique, efficiency of branches formulized and calculated in the context of DEA models. Ultimately for analyzing effects of using importance of data, efficiency of branches recalculated without recognizing the results of Fuzzy Topsis. Results show that using the importance of data can make the efficiency measurement of bank branches more precise and so increases it's validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Branches
  • Data Envelopment Analysis
  • Decision Making Unit (DMU)
  • Efficiency
  • Importance of Data