نویسنده = میرغفوری، سید حبیب‌اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 153-178

سید حبیب‌اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی