تدوین مؤلفه‌های اصلی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، به تدوین مؤلفه‌های اصلی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی با هدف طراحی مدل بومی پرداخته شده است. قلمرو مکانی این پژوهش، استان کرمانشاه است.
روش: مدل پژوهش بر اساس راهبرد کیفی «نظریه داده‌بنیاد» تدوین شده است. برای گردآوری داده‌ها، از روش نمونه‌گیری قضاوتی و روش گلوله ‌برفی استفاده شد. برای این منظور، با 15نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند به عمل آمد و مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری داد‌ه‌ها، ادامه یافت. قابلیت اعتبار مصاحبه‌ها از طریق روش‌ مثلث‌سازی به تأیید رسید. برای تحلیل داده‌ها نیز، از روش استراوس و کوربین استفاده شد.
یافته‌ها: مدل بومی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی، از عوامل گوناگونی تأثیر می‌پذیرد. این عوامل به سه دسته طبقه‌بندی شدند که عبارت‌اند از: شرایط علّی (ضعف مهارت‌های مدیریتی، اداره سنتی کسب‌وکارها و ضعف در سازمان‌سازی، ضعف در تدوین و اجرای استراتژی‌های مدیریت بازار و غیره)، مداخله‌گر (تأمین منابع مالی، درک درست تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران، تناسب زنجیره تولید با صنایع بالادستی و غیره) و زمینه‌ای (دغدغه‌های اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و غیره). برای این عوامل می‌توان در دو سطح کلان و بنگاه، پیامدهای مختلفی مطرح کرد.
نتیجه‌گیری: کنش‌های شناسایی‌شده به‌عنوان مؤلفه‌های راهبردی در مدل عبارت‌اند از: دغدغه‌های حوزه فروش، تولید و تأمین، ضعف برندینگ و هویت‌سازی، ضعف جذب نیروی توانمند و کاهش توان رقابتی بنگاه که در نهایت به بی‌انگیزگی فعالان، کاهش اشتغال پایدار، ایجاد مانع روانی برای تازه واردان در سطح کلان و افزایش بدهی‌های مالی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش ارزش ویژه برند، کاهش ارزش دارایی‌ها و اعتبار بنگاه و تشدید اختلاف میان شرکای کلیدی در سطح بنگاه منجر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining the Main Factors of the Stagnation of Food and Pharmaceutical Industrial Enterprises

نویسندگان [English]

  • Saba Amiri 1
  • Nader Naderi 2
  • Yousef Mohammadifar 2
  • Bijan Rezaee 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Entrepreneurship Management, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Entrepreneurship Management, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study defined the main factors of the stagnation of food and pharmaceutical industrial enterprises with the aim of designing a native model that spatial domainare Kermanshah province.
Methods: The Research model was implemented based on the qualitative method of "Grounded Theory". For data gathering, judicial sampling method and snowball technique were used to achieve data theoretical saturation through a profound semi-structured interview with 15 experts from differentfields of governmental, academical and private sector. Validity of interviews was confirmed by triangulation method. In order to data analysis, Strauss and Corbin's approach was used.
Results: The native model of the stagnation of food and pharmaceutical industrial enterprises is affected by a variety factors which can be categorized in the conditions of causal (weakness of management skills, traditional management of businesses and weakness in organization, weakness in identifying and implementing market management strategies and etc.), The interference (financial resources; the right understanding of decision-makers and policy-makers; the appropriateness of the supply chain with upstream industries and etc.) and context (socio-cultural, political, technological and etc.) and there are several consequences for it at two levels;the macro level and the enterprise level.
Conclusion: Identified actions as strategical factors in the model include: challenges in sale, production and supply; weakness in branding; weakness in absorbpation of expert staff; Reducing the competitiveness power of the enterprise; that finally leads to lack of motivation of activists, Reducing sustainable employment, creating a psychological barrier for newcomers at the macro level; and increasing the financial debt, manpower adjustment, reduction in the special value of the brand, decreasing the value of assets and the credibility of the enterprise and the escalation of disputes between key partners at the enterprise level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stagnation
  • Industrial enterprise
  • Food and pharmaceutical industries
  • Industrial management
  • Grounded Theory
ایران‌دوست، منصور (1393). الگوی رابطه بین راهبردهای احیا و عملکرد در شرایط رکود اقتصادی (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران). پایان‌نامه دکتری. دانشکده حسابداری و مدیریت. دانشگاه علامه طباطبایی.
بیابانگرد، اسماعیل (1382). روش‌های تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
تاکی، الهام؛ رضایی‌زاده، مرتضی؛ نوتاش، هادی (1397). شناسایی شایستگی‌های بازدارنده پایداری کارآفرینان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (کسب‌وکارهای فعال در صنایع غذایی). توسعه کارآفرینی. 11 (2)، 281-300.

ترکمانی، جواد؛ ذوقی‌پور، آمنه (1386). عوامل مؤثر بر عرضه صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی ایران. اقتصاد کشاورزی، 4 (7)، 21-36

حاجی‌پور، بهمن؛ غلامزاده، رسول (1391). بررسی تأثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی. پژوهش‌نامه بازرگانی، 63، 87-104.
حقیقی کفاش، مهدی؛ حاجی‌پور، بهمن؛ مظلومی، نادر؛ مؤمنی، مصطفی (1395). الگوسازی عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوری در صنعت مواد غذایی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 26 (2)، 33-48.
حسنقلی‌پور، طهمورث؛ بهمنی، محمود؛ ایروانی، محمدجواد؛ آقازاده، هاشم؛ انوشه، مرتضی (1394). طراحی مدل توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط (صنایع غذایی و آشامیدنی). توسعه کارآفرینی، 8 (1)، 21-40.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1391). روش‌شناسیپژوهشکیفیدرمدیریت. تهران: انتشارات صفار ـ اشرافی.
رضوی، مصطفی؛ کریمی، بهروز؛ رفیعی راد، داوود (1396). مطالعه مؤلفه‎های تأثیرگذار بر تأمین مالی شرکت‎های کوچک و متوسط در زنجیره‌های تأمین قطعه‌سازی خودرو. مدیریت صنعتی. 9 (3)، 435- 454.
سحابی، بهرام؛ ذوالفقاری، مهدی (1394). توسعه مدلی نوین جهت اندازه‌گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل‎های تلفیقی GARCH- مارکوف. اقتصاد مقداری، 11 (4)، 79-111.
سرفراز، امیرهمایون؛ شجاعی، امیر عباس؛ عابدزاده، میر داود (1398). اولویت‌بندی‌های استراتژی‌های سازمانی با به‌کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی (شرکت تولید مواد اولیه دارویی). مدیریت صنعتی، 11 (3)، 543- 560.
شایقی، محمد (1386). نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات. تهران: انتشارات آریا.
شیوا، آیدا؛ آقازاده، هاشم؛ حیدری، علی (1396). بررسی تأثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره‌بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه، مطالعه موردی: صنایع غذایی. مدیریت بازرگانی، 9 (3)، 595-616.
صفری، حسین؛ زندیه، مصطفی؛ خانمحمدی، احسان (1397). ارائه کارت امتیازی متوازن منابع انسانی مبتنی بر شبیه‌سازی سیستم‌های پویا (صنایع غذایی). مدیریت صنعتی، 10 (3)، 367-386.
فارسیجانی، حسن؛ حبیبی، لیلی؛ سلطانی، هومان (1390). نقش خوشه‌های صنعتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در دستیابی به تولید در کلاس جهانی، مطالعه موردی: خوشه طلای تهران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10 (4)، 47-64.
فرخ، شیما؛ کردنائیچ، اسدالله؛ خداداد حسینی، حمید؛ زالی، محمدرضا (1396). شناسایی الگوی رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها. توسعه کارآفرینی، 10 (3)، 457-475.
فرهادی، فرهاد؛ تقی‌زاده یزدی، محمدرضا؛ مؤمنی، منصور؛ سجادی، سید مجتبی (1397). ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان. مدیریت صنعتی، 10 (3)، 335- 352.
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش‎های اتاق ایران (1398). گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1398 (دوره سیزدهم). موجود در :
https://chambertrust.irD8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B9%DB%B8.html
مرکز آمار ایران (1398). گزارش طرح آمارگیری نیروی کار 98. بازیابی شده در 1 اردیبهشت 99. موجود در:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/bikari98-3.pdf
مدهوشی، مهرداد؛ رضایی، فائقه (1394). بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران. مطالعات مدیریت صنعتی، 13 (37)، 37-54.
میرحبیبی، داود؛ فارسیجانی، حسن؛ مدیری، محمود؛ خلیلی دامغانی، کاوه (1397). تبیین نقش زنجیره تأمین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی. مدیریت صنعتی. 10 (1)، 101-120.
نظری، محسن؛ حسینقلی‌پور، طهمورث؛ سلیمانی، غلامرضا؛ موسوی نقابی، مجتبی (1396). توسعه شبکه‌های بین‌بنگاهی راهکار به‌کارگیری ظرفیت بلااستفاده بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی. مدیریت بهره‌وری. 10 (40)، 7-47
 
References
Ball, L. M. (2014). Long-Term Damage from the Great Recession in OECD Countries, NBER WorkingPapers, 20185, 1-25.
Benigno, G. & Fornaro, L. (2018). Stagnation Traps. The Review of EconomicStudies, 85 (3), 1425-1470.
Benzazoua, A., Ardjouman, D., & Abada, O. (2015). Establishing the factors affecting the growth of small and medium-sized enterprises in Algeria. American International Journal of Social Science, 6 (2), 101- 115.
Biabangard, I. (2004). Research Methods in the Humanities and Social Sciences. Tehran: Mehraban Publishing Book Institute.(in Persian)
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitativeanalysis. Sage.
Christie, T., & SjoquIist, D., (2012). New Business Survival in Georgia: Exploring the Determinants of Survival Using Regional Level Data. Growth and Change, 43 (1), 110–142.
Cierpicki, S., Wright, M., & Sharp, B. (2000). Manager’s knowledge of marketing principles: The case of new product development. Empirical Generalizations in Marketing Science, 5, 771-790.
Danaeefard, H., Alwani, M., & Azar, A. (2012). Methodology of qualitative research in management, comprehensive approach. Tehran: Safar-Ashraf Publications. (in Persian)
Directorate-General for Research and Innovation of European Commission (2015). An analysis of the role and impact of industry participation in the Framework Programmes. 7th Framework Programme, DOI: 10.2777/257273KI-04-16-320-EN-N.
Farhadi, F., Taghizadeh Yazdi, M. R., Momeni, M. & Sajadi, S. M. (2018). Providing Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province. Industrial Management, 10 (3), 335-352.(in Persian)
Farokh, S., Kordnaeij, A., Khodadad Hosseini, H., & Zali, M. R. (2017). Identification of a Growth framework for Small and Medium-Sized Enterprises in Iranian Food Industry, using Grounded Theory. Entrepreneurship Development, 10 (3), 457-475. (in Persian)
Farsijani, H., Habibi, L., & Soltani, H. (2010). The role of industrial cluster of small and medium enterprises in achieving to world-class production, case study: Tehran cluster of gold. Business Management Perspective, 8, 48-74. (in Persian)
Fatoki, O. (2014). The causes of the failure of new small and medium enterprises in South Africa, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (20), 922-927.
Fercoq, A., Lamouri, S. & Carbone, V. (2017). Lean / Green Integration Focused on Waste Reduction Techniques. Journal of Cleaner Production, 137, 567–578.
Glaser, B. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley: Sociology Press.
Haghighi Kaffash, M., Hajipour, B., Mazloumi, N., & Momeni, M. (2016). Modeling Factors Affecting Innovation Capability in the Food Industry. Business Management Perspective, 26, 33-48. (in Persian)
Hajipour, B., & Gholamzadeh, R. (2012). The effect of market entry style and scale on corporate profitability in food and chemical industries, Commerce, 63, 87-104.
 
(in Persian)
Hassan Gholipour, T., Bahmani, M., Iravani, M. J., Aghazadeh, H., & Anonsheh, M. (2015). Designing Market Development Model for Small and Medium Industries in Food and Drink Industry. Entrepreneurship Development, 8 (1), 21-40. (in Persian)
Higuchi, Y., Shimada, G. (2019). Industrial Policy, Industrial Development, and Structural Transformation in Asia and Africa (Chapter 3), Available: https://doi.org/10.1007/978-981-13-3131-2_9.
Holmes, P., Stone, I., & Braidford, P., (2010). An analysis of new firm survival using a hazard function. Applied Economics, 42 (2),185-195.
Iran Doost, M. (2014). Pattern of Relationship between Recovery Strategies and Performance in Recession, Case Study: Tehran Stock Exchange Companies, PhD Thesis, School of Accounting and Managemet, Allameh‌Tabatabaei University, Tehran. (in Persian)
Iran Statistics Center (2019). Abstract of the Results of the Labor Force Survey Results Summer 98. Recovered on April 20, 2020, at 13. Available: https://www.amar.org.ir/Portals/ 0/News/1398/bikari98-3.pdf (in Persian)
Li, Y., & Mathiyazhagan, K. (2018). Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector. Journal of Cleaner Production, 172, 2931-2941.
Lilja, M., Sundberg, C., & Sundberg, G. (2016). Growth Strategies in Declining Industries. Bachelor Thesis in Business Administration, Jönköping International Business School.
Madhoushi, M., & Rezaei, F. (2015). Investigating the effect of company size and industry growth rate on the survival of new companies in Mazandaran province's electricity and electronics industries. Industrial Management Studies, 13 (37), 37-54. (in Persian)
Mirhabibi, D., Farsijani, H., Modiri, M., & Khalili Damghani, K. (2018). Explaining the Role of Integrated Supply Chain on Attainment of World Class Manufacturing in Electronic Domestic Appliance Industries. Industrial Management. 10 (1), 101-120. (in Persian)
Nazari, M., Hossein-golipour, T., Soleimani, G., & Mousavi Niqabi, M. (2017). The development of interbank networks; a solution to utilize the unused capacity of small and medium-sized enterprises: Providing data base theory, Quarterly Journal of Productivity Management, 10 (40), 7-47. (in Persian)
Petrakis, P. E., Valsamis, D. G., & Kafka, K. I. (2017). From optimal to stagnant growth: The role of institutions and culture. Journal of Innovation & Knowledge, 2 (3), 97- 105.
Raihan, S., & Bidisha, S. H. (2018). Female employment stagnation in Bangladesh, A research paper on Economic Dialogue on Inclusive Growth in Bangladesh, The Asia Fundation. Available: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/EDIG-Policy-Brief-Female - employment-stagnation-in-Bangladesh.pdf.
Razavi, M., Karimi, B., & Rafeirad, D. (2017). Studying the Factors Affecting the Financing of Small and Medium Enterprises in Automotive Parts Supply Chains. Industrial Management, 9 (3), 435- 454. (in Persian)
Safaei Ghadikolaei, A., & Gholamrezatabar Divkolai, Z. (2014). Determinants of framework for assessing the sustainability of food supply chains using fuzzy analytic network process (Case study: Selected meat production companies of Mazandaran). Industrial Management, 6 (3), 535-554.(in Persian)
Safari, H., Zandieh, M., & KhanMohammadi, E. (2018). Proposing a Human Resource Balanced Scorecard based on Dynamic Systems Simulation S-based (Case study: food industry). Industrial Management, 10 (3), 367-386. (in Persian)
Sahabi, B., & Zolfaghari, M. (2016). Development of a new model for measuring the market risk of the food and pharmaceutical industry index using integrated GARCH-Markov models. Quantitative Economics, 11 (4), 79-111.(in Persian)
Sarfaraz, A. H., Shojaei, A. A., & Abedzadeh, M. D. (2019). Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials). Industrial Management, 11 (3), 543-560. (in Persian)
Scherrer, P. S. (2005). Management turnarounds, Corporate Governance, International of Business in Society, 3 (4), 80-96.
Shayeghi, M. (2008). The role of small and medium industries in export development. Tehran: Arya Publications. (in Persian)
Shiva, A., Aghazadeh, H., & Heydari, A. (2017). Investigating the Impact of Exploratory and Exploratory Market Orientation on Firm Innovation and Performance, Case Study: Food Industry. Business Management, 9 (3), 595-616. (in Persian)
Statistics and Economic Information and Monitoring Center, Article 44 of the Iranian Chamber of Research Center (2019). National Business Environment Monitoring Report of Iran in the fall of 1398 (thirteenth period). Available in: https: //chambertrust.irD8%B4-%D9% BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B9%DB%B8.html. (in Persian)
Statistics Center of Iran (2019). Labor Force Statistics Project Report 98. Retrieved May 1, 2009. Available in: https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/bikari98-3.pdf.
(in Persian)
Strauss, A., & Corbin, J. (2014). Basics of Qualitative Research: Techniques andProcedures for Developing Grounded Theory (Fourth Ed.). USA: Sage Publications.
Svetlicic, M., Jacklič, A., & Burger, A. (2007). Internationalization of SMEs from selected central European economies, Eastern European Economics, 45 (4), 36-65.
Taki, E., Rezaeezadeh, M., & Nottash, H. (2018). Identifying the Sustainability Restrictions Competitiveness of Small and Medium Business Entrepreneurs, Case Study: Businesses in the Food Industry. Entrepreneurship Development, 11 (2), 281-300. (in Persian)
Turkmani, J., & Zoghipoor, A. (2007). Factors affecting the export of food products. Economics and Agriculture, 2 (1), 23-33. (in Persian)
Vikas, K., Esinaulo, N., Jose, A. (2017). The Impact of supply chain integration on Performance: Evidence from the UK food factor. 27th International Conference on Flexible Automation andIntelligent Manufacturing, Modena, Italy 27-30 June 2017. Procedia Mnufacturing11, 814-821.
Zulkepli, Z., Hasnan, N., & Mohtar, M. (2015). Communication & service innovation in SMEs, Procedia- Social & Behavioral Sciences, 211, 437-441.