ارزیابی برون‌سپاری فعالیت‌های بخش خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف: امروزه فعالیت‌های زیادی برون‌سپاری شده‌اند که برخی از آنها موفقیت‌آمیز بوده و ادامه یافته‌اند و برخی دیگر از آنها به‌دلیل شکست در موفقیت و عدم دستیابی به اهداف به حالت قبل بازگشتند. بنابراین هرگز نمی‌توان ادعا کرد که برون‌سپاری به‌خودی‌ خود سودمند است، مگر اینکه از فعالیت‌های برون‌سپاری‌شده ارزیابی به عمل آید. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تحقق اهداف برون‌سپاری و بهبود وضعیت برون‌سپاری در بخش خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان است.
روش: در این پژوهش برای ارزیابی برون‌سپاری از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم استفاده‌ شده است. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و نظرهای خبرگان صنعت، متغیرهای کلیدی در حوزه ارزیابی برون‌سپاری شناسایی شدند و روابط علت و معلولی میان این متغیرها ترسیم شد. سپس روابط ریاضی میان این متغیرها بر اساس روابط موجود در پیشینه تعیین شده و بر این اساس سیستم مورد مطالعه، در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در بازه زمانی سال‌های 1380 الی 1406 شبیه‌سازی شد.
یافته‎ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که برون‌سپاری موجب کاهش تعداد کارکنان شرکت، کاهش مدت ‌زمان ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها در بخش خدمات مشترکان شرکت مورد بررسی شده است.
نتیجه‎گیری: در نهایت برای بهبود عملکرد برون‌سپاری در راستای اهداف آن، سیاست‌های افزایش نرخ برون‌سپاری و افزایش اعتبار تأمین‌کنندگان پیشنهاد شده و نتیجه حاصل از این سیاست‌ها شبیه‌سازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Outsourcing Activities of the Subscribers Services Sector of Water and Wastewater Company based on the System Dynamic Approach: Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Nasim Farhangi Farghani 1
  • Tayebeh Abbasnejad 2
  • Mohammad Ghafournia 2
1 Msc. Student, Department of Industrial Management. Faculty of Management & Accounting, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, many activities have been outsourced, some of which have been successful and have continued, and some of them have been reversed because of failure. Therefore, it can never be claimed that outsourcing is, in itself, beneficial, unless outsourced activities are evaluated. Regarding the importance of the issue, the main objective of this research is to determine the extent to which the outsourcing goals are achieved and the probable improvements in the subscribers services sector of the water and wastewater company of Hormozgan province.
Methods: In this research, the system dynamics approach is used to evaluate the outsourcing process. At first, after reviewing the theoretical literature and the experts’ opinions, key variables were indentified and causal relationships among these variables were depicted. Then, the mathematical relations among these variables were determined and, accordingly, the study system was simulated in Hormozgan province water and wastewater Company during the period 2001 to 2027.
Results: The findings showed that outsourcing reduces the number of employees, reduces the service provision waiting time and reduces costs in the subscriber services sector of the company.
Conclusion: Finally, in order to improve outsourcing performance in line with outsourcing goals, some policies to improve suppliers’ performance evaluation and suppliers credit enhancement were proposed and the results of these policies were simulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Outsourcing
  • Subscribers services
  • System dynamic
احمدوند، علی محمد؛ خدادادی ابیازنی، حدیثه؛ محمدیانی، زینب (1393). تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. مدیریت صنعتی، 6 (4)، 665- 683.
بهشت‌آیین، فردوس؛ انوری، علی؛ رونقی، محمد حسین (1397). ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های برون‌سپاری با استفاده از روش GDEMATEL و ISM (مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق). فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، 13(43)، 69-82.
چشم‌براه، محسن؛ مرتضوی، سید محسن (1389). مدیریت برون‌سپاری اثربخش. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
رضائیان، علی؛ فرتوک‌زاده، حمیدرضا؛ رجبی نهوجی، میثم؛ لطفی‌فروشانی، نیما (1393). مدل‌سازی پویایی مسائل برون‌سپاری پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک. مجله پژوهش‌های مدیریت در ایران، 18(2)، 55-84.
صادقی مقدم، علی اصغر؛ خاتمی فیروزآبادی، علی؛ ربانی، یوسف (1390). استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته. مدیریت صنعتی، 3(7)، 55-76.  
عالی‌قدر، زهرا؛ آخوندزاده نوقابی، الهام (1393). ارائه یک مدل دینامیک مدیریت دانش: مورد کاوی یک شرکت معتبر حمل‌ونقل. مدیریت صنعتی، 6(2)، 337- 360.
گلدوزها، بنیامین؛ افرندینا، پگاه؛ آقاجانی، فایزه؛ کشاورز قدیم، فاطمه (1396). شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی فرایند برون‌سپاری فعالیت‌ها مورد مطالعه: شهرداری تهران. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، خرداد، تهران، مؤسسه آموزش عالی صالحان.
محمودی، زیرار؛ صیادی، احمدرضا؛ رجب‌زاده قطری، علی (1395). ارائه مدل پویایی ارزیابی بهره‌وری نیروی‌‌ کار معادن (مطالعه موردی: مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو). مدیریت صنعتی، 8(2)، 287- 308.
 
References
Ahmadvand, A. M., Khodadadi Abyazani, H., Mohammadiani, Z. (2015). An analysis housing market in Tehran province using system dynamic. Industrial management journal, 6(4), 665-683. (in Persian)
Alighadr, Z., Akhoondzadeh Noghabi, E. (2014). A new dynamic model for knowledge management: a case study of a transportation company. Industrial management journal, 6(2), 337-360. (in Persian)
Almeida, L. B., Moura, A. D. (2006). The assessment of the production outsourcing strategy in the wood furniture industry of the Uba region (Brazil), through the development of a dynamic model. International association of agricultural economist's conference. Gold coast, Australia, Agust 12-18.
Baatartogtokh, B., Dunbar, S. W., Zyl, D. V. (2018). The state of outsourcing in the Canadian mining industry. Resources Policy, 59, 184-191.
Balachandra, R., Kamarthi, S. (2012). A System Dynamics Model for Studying Manufacturing Outsourcing Cost Dynamics. International Journal of Rapid Manufacturing, 3(1), 35-55.
Behesht Aeen, F., Anvari, A., Ronaghi, M. H. (2018). The evaluation and prioritize of outsourcing risks by using the ISM and Gray method (case study: South of Fars power Generation management company). Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad university, sanandaj Branch, 13 (43), 69-82. (in Persian)
Cheshmberah, M., Mortazavi, M. (2010). Effective outsourcing management. Tehran: Book Publishing Institute. (in Persian)
Franco, R., Yoshizaki, H., Vieira, J. (2016). A system dynamics approach to logistics outsourcing policies and decisions. Production, 26 (2), 285-302.
Goldoozha, B., Afrandian, P., Aghajani, F., Keshavarz Ghadim, F. (2018). Identify and prioritize outsourcing process evaluation indicators (case study: Tehran municipality). Second International conference on management, Accounting & Dynamic Audit, June, Tehran, Salihan Higher Education Institute. (in Persian)
Hanafizadeh, P., Ravasan, A. Z. (2018). An empirical analysis on outsourcing decision: the case of e-banking services. Journal of enterprise information management, 31 (1), 146-172.
Lane, D. C., Oliva, R. (1998). The Greater whole toward a synthesis of system dynamics and soft systems methodology. European journal of operational research, 107, 214-235.
Liu, Z., Xu, J., Li, Y., Wang, X., Wu, J. (2012). Using system dynamics to study the logistics outsourcing cost of risk. Kybernetes, 41 (9), 1200-1208.
Mahmoodi, Z., Sayadi, A., Rajabzadeh Ghatari, A. (2016). Dynamic modelling of labor productivity in mining-case study: Chandormaluo mining and industry complex. Industrial management journal, 8(2), 287-308. (in Persian)
Mayrand, F., Cassivi, L., Cloutier, L. (2013). Critical success factors of the offshore outsourcing of software development projects: a system dynamic approach. International system dynamic conference, Combridge, MA, USA, July 21-25.
Modak, M., Pathak, K., Ghosh, K. (2017). Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization. Resources Policy, 52, 181-191.
Nyameboame, J., Haddud, A. (2017). Exploring the impact of outsourcing on organizational performance. Journal of global operations and strategic sourcing, 10 (3), 362-387.
Ojugbele, H. & Bodhanya, S. (2015). A Managerial Application of System Dynamics Modeling to Outsourcing. Kybernetes, 44 (4), 536-554.
Rezaeian, A., Fartookzadeh, H.R., Rajabi, M., Lotfi, N. (2014). Dynamic Modeling of IS Project outsourcing (case study: ISC). Journal of Management Researches in Iran, 18 (2), 55-84. (in Persian)
Sadeghi Moghadam, A., Khatami Firozabadi, A., Rabbani, Y. (2011). Using combined method of SD and SSM for solving unstructured social problems. Industrial management journal,3(7), 55-76. (in Persian)
Sanchis-pedregosa, C., Machuca, A.D., Gonzalez-Zamora, M. (2018). Determinants of success in transport services outsourcing empirical study in Europe. International journal of logistics management, 29 (1), 261-283.
Sandhu, M.A., Shamsuzzoha, A., Helo, P. (2018). Does outsourcing always work? – A critical evaluation for project business success. Benchmarking: An Internayional Journal, 25 (7), 2198-2215.
Sterman, J. (2000). Business dynamics, system thinking and modeling for a complex world. McGraw Hill, New York, NY.