مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج در زنجیره تأمین خودروسازی با استفاده از پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی، گروه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت، داﻧﺸﻜﺪه اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان.

2 اﺳﺘﺎد، ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان.

3 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج در زنجیره تأمین خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است.
روش: ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت، شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی اولویت‌بندی شدند و رویکرد یکپارچه از شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج ارائه شد. در نهایت، از رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی پویایی شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج و تأثیرشان بر عملکرد پایدار در زنجیره تأمین استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سناریوهای بهبود در اجرای مدیریت کیفیت جامع، بهبود اجرای تولید به موقع و بهبود حمل‌ونقل انعطاف‌پذیر، موجب پایدارتر شدن زنجیره تأمین می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سناریوها، گویای بهبود پایداری در زنجیره تأمین است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که استراتژی ناب، استراتژی بسیار مهمی در دستیابی به پایداری در زنجیره تأمین است. مدل ارائه شده به مدیران صنعت و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند که نتایج به‌دست‌آمده از اجرای شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیری، شیوه‌های مؤثر بر پایداری در زنجیره تأمین را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Sustainability Performance Assessment of LARG Supply Chain Management Practices in Automotive Supply Chain Using System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Mehdi Izadyar 1
  • Abbas Toloie-Eshlaghy 2
  • Seyed Mohammad Seyed Hosseini 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Production and Operations Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Improving sustainability in supply chains is one of the strategic objectives in the current business. Hence, firms have adopted new management strategies to achieve sustainability in their supply chain. Therefore, it is essential to assess the sustainability performance of the newly implemented management strategies. The purpose of this paper is to provide a model for assessing the sustainability performance of LARG supply chain management practices in the automotive supply chain using the dynamics system.
Methods: LARG supply chain management practices were identified, by reviewing the literature and interviewing industry experts, prioritized using fuzzy analysis network process, and were eventually presented as an integrated approach to LARG supply chain management practices. Finally, the dynamic system has been used to assess the dynamics of LARG supply chain management practices and their impact on sustainable performance in the supply chain.
Results: The research findings show that improved measures in the implementation of total quality management, just in time, flexible transportation lead to a more sustainable supply chain. The results of these measures show sustainability improvement in the supply chain.
Conclusion: The results show that a lean strategy is very important for achieving sustainability in the supply chain. The proposed model helps industry managers and decision makers identify the results achieved from implementing LARG supply chain management practices and improving effective practices on sustainability in the supply chain by adopting policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Analytic Network Process
  • LARG supplies chain management
  • Sustainability in supply chain
  • System Dynamics
اکبرزاده، زین العابدین؛ صفایی قادیکلایی، عبدالحمید؛ مدهوشی، مهرداد؛ آقاجانی، حسنعلی (1396). مطالعه اقدامات زنجیره تأمین لارج در صنایع لبنی. دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت صنعتی. بابلسر.
انوری، علیرضا (1395). طراحی و رتبه‌بندی پارادایم‎های لارجس در مدیریت زنجیره تأمین رقابتی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، 11 (38)، 69- 76.
امیری، مقصود؛ حسینی دهشیری، سید جلال­الدین؛ یوسفی هنومرور، احمد (1397). تعیین ترکیب بهینه استراتژی زنجیره تأمین لارج با بهره­گیری از تحلیل SWOT، تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره و تئوری بازی. مدیریت صنعتی، 10(2)،221-246.
جعفرنژاد، احمد؛ صفری، حسین؛ محسنی، مریم (1394). تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم­های مدیریت زنجیره تأمین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری. چشمانداز مدیریت صنعتی، 18(2)، 9-31.
زبردست، اسفندیار (1380). کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. هنرهای زیبا، 14(10)، 13-21.
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید؛ غلامرضاتبار دیو کلائی، زهرا (1393). تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای فازی (مورد مطالعه: شرکت‎های منتخب تولیدی فرآوردهای گوشتی استان مازندران). مدیریت صنعتی، 6 (3)، 535-554.
فرهادی، فرهاد؛ تقی‎زاده یزدی، محمدرضا؛ مؤمنی، منصور؛ سجادی، سید مجتبی (1397). ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان. مدیریت صنعتی، 10 (3)، 335-352.
قاسمیه، رحیم؛ جمالی، غلامرضا؛ کریمی اصل، الهام (1394). تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره. مدیریت صنعتی، 7 (4)، 813- 836.
ﻗﺎﺿﻲ­زاده، ﻣﺼﻄﻔﻲ؛ ﺻﻔﺮی، ﺳﻌﻴﺪ؛ ﻧﻮروززاده، ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ حیدری، ﻗﺎﺳﻢ (1394). ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻻرج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻜﻨﻴﻚ­ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ­ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ در ﺷﺮﻛﺖ سایپا. ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ، 7 (14)، 113- 134.
محمدنژاد چاری، فاطمه؛ صفایی قادیکلایی، عبدالحمید (1395). شناسایی و رتبه‎بندی معیار‎های انتخاب تأمین­کنندگان در زنجیره تأمین لارج (مطالعه موردی: صنایع غذایی و لبنی کاله). مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 13(4)، 103- 120.
 
References
Abbas, J. (2019). Impact of total quality management on corporate sustainability through the mediating effect of knowledge management. Journal of Cleaner Production, 244, 118806.
Akbarzadeh, Z., Safaei Qadiklaei, A., Madhushi, M., & Aghajani, H. (2017). Study of Large Supply Chain Measures in the Dairy Industry. Second International Conference on Industrial Management. Babolsar. (in Persian)
Alharbi, K., Al Matari, E. M., & Zein Yusoff, R. (2016). The Impact of Total Quality Management(TQM) on Organizational Sustainability: The Case of the Hotel Industry in Saudi Arabia. The Social Sciences, 11(14), 3468-3473.
Alfalla-Luque, R., Machuca, J. A. D., & Marin-Garcia, J. A. (2018). Triple-A and competitive advantage in supply chains: Empirical research in developed countries. International Journal of Production Economics, 203, 48–61.
Amiri, M., Hosseini Dehshiri, S.J., Yousefi Hanoomarvar, A. (2018). Determining the Optimal Combination of Larg Supply Chain Strategies Using SWOT Analysis, Multi-criteria Decision-making Techniques and Game Theory. Industrial Management Journal, 10(2), 221-246. (in Persian)
Anwari, A. (2016). Design and ranking of LARGS paradigms in competitive supply chain management. Journal of Industrial Management, 11(38), 69- 76. (in Persian)
Azevedo, S. G., Carvalho, H. and Cruz-Machado, V. (2011). The Influence of LARG Supply Chain Management Practices on Manufacturing Supply Chain Performance. Conference: International Conference on Economics, Business and Marketing Management – CEBMM, Shangai, China, March 1–6.
Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). LARG index: A benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain. Benchmarking, 23(6), 1472–1499.
Azevedo, S. G., Carvalho, H., Duarte, S., & Cruz-Machado, V. (2012). Influence of green and lean upstream supply chain management practices on business sustainability. IEEE Transactions on Engineering Management, 59(4), 753–765.
Azevedo, S. G., Govindan, K., Carvalho, H., & Cruz-machado, V. (2012). An integrated model to assess the leanness and agility of the automotive industry. Resources, Conservation & Recycling, 66, 85–94.
Azevedo, S. G., Govindan, K., Carvalho, H., & Cruz-machado, V. (2013). Ecosilient Index to assess the greenness and resilience of the upstream automotive supply chain. Journal of Cleaner Production, 56, 131–146.
Besseris, G.J., & Kremmydas, A.T. (2014). Concurrent multi-response optimization of austenitic stainless steel surface roughness driven by embedded lean and green indicators. Journal of Cleaner Production. Available in: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.074
Boukherroub, T., Ruiz, A., Guinet, A., & Fondrevelle, J. (2015). An integrated approach for sustainable supply chain planning. Computers & Operations Research, 54, 180–194. https://doi.org/10.1016/j.cor.2014.09.002.
Bourlakis, M., Maglaras, G., Gallear, D., & Fotopoulos, C. (2014). Examining sustainability performance in the supply chain: The case of the Greek dairy sector. Industrial Marketing Management, 43(1), 56–66.
Caiado, R. G. G., Quelhas, O. L. G., Nascimento, D. L. M., Anholon, R., & Leal Filho, W. (2018). Measurement of sustainability performance in Brazilian organizations. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 25(4), 312–326.
Caldera, H. T. S., Desha, C., & Dawes, L. (2017). Exploring the role of lean thinking in sustainable business practice: A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 167, 1546-1565.
Carvalho, H., Azevedo, S. G., & Cruz-Machado, V. (2012). Agile and resilient approaches to supply chain management: Influence on performance and competitiveness. Logistics Research, 4(1–2), 49–62.
Carvalho, H., Azevedo, S. G., & Machado, V. C. (2013). An innovative agile and resilient index for the automotive supply chain. International Journal of Agile Systems and Management, 6(3), 259.
Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. The International Journal of Logistics Management, 15(2), 1–14.
Ciccullo, F., Pero, M., Caridi, M., Gosling, J., & Purvis, L. (2017). Integrating the environmental and social sustainability pillars into the lean and agile supply chain management paradigms: A literature review and future research directions. Journal of Cleaner Production, 172, 2336-2350.
Das, K. (2018). Integrating lean systems in the design of a sustainable supply chain model. International Journal of Production Economics, 198, 177-190.
Do Rosário Cabrita, M., Duarte, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 1306-1311.
Duarte, S., & Machado, V. C. (2011). Manufacturing paradigms in supply chain management. International Journal of Management Science and Engineering Management, 6(5), 328–342.
Espadinha-Cruz, P., & Cabral, I. (2012). Information Model for LARGeSCM Interoperable Practices. 34 th International Conference on information technology interfaces, 23–28. Zagreb: University Computing Centre - SRCE.
Fang, C., & Zhang, J. (2018). Performance of green supply chain management: A systematic review and meta analysis. Journal of Cleaner Production, 183, 1064–1081.
Farhadi, F., Taghizadeh Yazdi, M.R., Momeni, M., & Sajadi, S.M. (2018). Providing Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province. Industrial Management Journal, 10(3), 335-352. (in Persian)
Flumerfelt, S., Siriban Manalang, A.B., & Kahlen, F. (2012). Are agile and lean manufacturing systems employing sustainability, complexity and organizational learning? The Learning Organization, 19(3), 238–247.
Foo, P.Y., Lee, V. H., Tan, G. W. H., & Ooi, K. B. (2018). A gateway to realising sustainability performance via green supply chain management practices: A PLS–ANN approach. Expert Systems with Applications, 107, 1–14.
Geng, R., Mansouri, S. A., & Aktas, E. (2016). The relationship between green supply chain management and performance: A meta-analysis of empirical evidences in Asian emerging economies. International Journal of Production Economics, 183(A), 245-258.
Gary, L., Amos, N. H. C., & Tehseen, A. (2018). Towards strategic development of maintenance and its effects on production performance by using system dynamics in the automotive industry. International Journal of Production Economics, 200, 151–169.
Garza-reyes, J. A., Kumar, V., Chaikittisilp, S., & Hua, K. (2018). The effect of lean methods and tools on the environmental performance of manufacturing organisations. International Journal of Production Economics, 200, 170–180.  https://doi.org/10.1016/j. ijpe.2018.03.030
Ghasemiyeh, R., Jamali, G., & Karimi Asl, E. (2016). Analysis of LARG Supply Chain Management Dimensions in Cement Industry (An Integrated Multi-Criteria Decision Making Approach). Journal of Industrial Management, 7 (4), 813-836. (in Persian)
Ghazizadeh, M., Safari, S., Norouzzadeh, F., & Heydari, G. (2015). Integration of supply chain management approaches in the form of LARG supply chain using Multi Attribute Decision Making Techniques in Saipa company. Journal of Executive Management, 7(14), 113-134. (in Persian)
Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. Journal of Cleaner Production, 47, 345–354.
Govindan, K., Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2014). Impact of supply chain management practices on sustainability. Journal of Cleaner Production, 85, 212–225.
Govindan, K., Khodaverdi, R., & Vafadarnikjoo, A. (2015). Intuitionistic fuzzy based DEMATEL method for developing green practices and performances in a green supply chain. Expert Systems with Applications, 42(20), 7207–7220.
Henao, R., Sarache, W., & Gómez, I. (2019). Lean manufacturing and sustainable performance: Trends and future challenges. Journal of Cleaner Production, 208, 99–116.
Iranmanesh, M., Zailani, S., Hyun, S., Ali, M., & Kim, K. (2019). Impact of Lean Manufacturing Practices on Firms’ Sustainable Performance: Lean Culture as a Moderator. Sustainability, 11(4), 1-20.
Jakhar, S. K., Rathore, H., & Mangla, S. K. (2018). Is lean synergistic with sustainable supply chain? An empirical investigation from emerging economy. Resources, Conservation and Recycling, 139 (August), 262–269.
Jafarnejad, A., Safari, H., & Mohsseni, M. (2015). Analysis of Relationship Between Measures of Supply Chain Management Paradigms and Functional Criteria with Structural Interpretative Modeling Approach. Journal of Industrial Management Perspective, 18 (2), 9-31. (in Persian)
Kafa, N., Hani, Y., & El Mhamedi, A. (2013). Sustainability performance measurement for green supply chain management. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) (Vol. 6). IFAC.
Klassen, R.D. (2000). Just-in-Time manufacturing and pollution prevention generatemutual benefits in the furniture Industry. Interfaces, 30 (3), 95e106.
Küçükbay, F., & Sürücü, E. (2019). Corporate sustainability performance measurement based on a new multicriteria sorting method. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, (October 2017), 1–17.
Labuschagne, C., Brent, A. C., & Van Erck, R. P. G. (2005). Assessing the sustainability performances of industries. Journal of Cleaner Production, 13(4), 373–385.
Luthra, S., Garg, D., & Haleem, A. (2016). The impacts of critical success factors for implementing green supply chain management towards sustainability: an empirical investigation of Indian automobile industry. Journal of Cleaner Production, 121, 142–158.
Maleki, M. & Cruz-Machado, V. (2013). Supply chain performance monitoring using Bayesian network. International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 5 (2), 177-197.
Mathivathanan, D., Kannan, D., & Haq, A. N. (2018). Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view. Resources, Conservation and Recycling, 128, 284–305.
Mohammad Nejad Chari, F., Safaie ghadikalaii, A. (2016). Identification and ranking of selection criteria for suppliers in the supply chain (Case study: Kaleh Food and Dairy Industry). The Journal of Operations Research in its Applications, 13 (4), 120-103.
(in Persian)
Muduli, K., Govindan, K., Barve, A., & Geng, Y. (2013). Barriers to green supply chain management in Indian mining industries: A graph theoretic approach. Journal of Cleaner Production, 47, 335–344.
Orji, I. J., & Liu, S. (2018). A dynamic perspective on the key drivers of innovation-led lean approaches to achieve sustainability in manufacturing supply chain. International Journal of Production Economics. Available in:  DOI:10.1016/J.IJPE.2018.12.002.
Pagell, M; & Wu, Z. (2009). Building a more complete theory of sustainable supply chain management using case studies of 10 exemplars. Journal of Supply Chain Management, 45(2), 37–56.
Parveen, C. M., Kumar, A. R. P., & Narasimha Rao, T. V. V. L. (2011). Integration of lean and green supply chain - Impact on manufacturing firms in improving environmental efficiencies. Proceedings of the International Conference on Green Technology and Environmental Conservation, GTEC-2011, 143–147.
Qorri, A., Mujkić, Z., & Kraslawski, A. (2018). A conceptual framework for measuring sustainability performance of supply chains. Journal of Cleaner Production, 189, 570-584.
Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S. S., & Govindan, K. (2017). Evolution of sustainability in supply chain management: A literature review. Journal of Cleaner Production, 162, 299–314.
Rachid, B., Roland, D., Sebastien, D., & Ivana, R. (2017). Risk Management Approach for Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain. International Journal of Economics and Management Engineering, 11(4), 749–757.
Ruiz-Benitez, R., López, C., & Real, J. C. (2019). Achieving sustainability through the lean and resilient management of the supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 49(2), 122–155.
Resta, B., Dotti, S., Gaiardelli, P., & Boffelli, A. (2016). Lean Manufacturing and Sustainability: An Integrated View. Advances in Production Management Systems. Initiatives for a Sustainable World, 659–666.
Ruiz-Benítez, R., López, C., & Real, J. C. (2018). The lean and resilient management of the supply chain and its impact on performance. International Journal of Production Economics, 203, 190–202.
Safaei Ghadikilai, A., GholamReza Tababar Div Kalayi, Z. (2014). Definition of a framework for assessing the sustainability of food supply chain using the Fuzzy Network Analysis Process (Case study: Selected companies producing meat products in Mazandaran province). Industrial Management Journal, 6(3), 535-554. (in Persian)
Shafiq, M., Lasrado, F., & Hafeez, K. (2017). Total Quality Management & Business Excellence The effect of TQM on organisational performance: empirical evidence from the textile sector of a developing country using SEM. 3363 (February). https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1283211.
Thanki, S., & Thakkar, J. (2018). A quantitative framework for lean and green assessment of supply chain performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(2), 366–400.
Vanalle, R. M., Ganga, G. M. D., Godinho Filho, M., & Lucato, W. C. (2017). Green supply chain management: An investigation of pressures, practices, and performance within the Brazilian automotive supply chain. Journal of Cleaner Production, 151, 250–259.
Wu, C-R., & Chang, C-W., & Lin, H-L. (2008). A Fuzzy ANP based Approach to Evaluate Medical Organizational Performance. Information and Management Sciences, 19(1), 53-74.
Zebardst, E. (2001). Application of Hierarchical Analysis Process in urban and regional Planning. Fine Arts, 14 (10), 13-21. (in Persian)