ارائه مدل مفهومی بلوغ تعالی سازمانی مبتنی بر قابلیت‎های سازمان (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول))

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تولید و علمیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: در دو دهه اخیر استفاده از مدل‎های تعالی کسب‎و‎کار بسیار رایج شده است و شرکت‎های زیادی برای ارزیابی عملکرد خود از این مدل‎ها استفاده می‎کنند. با وجود این، بررسی مقاله‎های بین سال‎های 1994 تا 2017 نشان می‎دهد، شرکت‎ها برای پیاده‎سازی و ارزیابی معیارهای این مدل‎ها با مشکلات زیادی مواجه‎اند. همچنین در محیط‎های با سرعت تغییر زیاد نمی‎توانند موفقیت بلندمدت بنگاه‎ها را تضمین کنند. بنابراین در این پژوهش تلاش می‎شود، تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه قابلیت‎های پویا بررسی و مدل‎سازی مفهومی شود.
روش: در پژوهش حاضر مدل مفهومی بلوغ تعالی سازمان بر اساس دیدگاه‎های مبتنی بر منابع و قابلیت‎های پویا و از طریق مرور ادبیات و تحلیل محتوا ارائه شد و با استفاده از مدل‎سازی معادلات ساختاریافته به تأیید رسید. در انتها سطوح بلوغ مرتبط با آن با روش دلفی فازی طرح‎ریزی و در شرکت ارتباطات سیار ایران به‎کار گرفته شد.
یافته‎ها: در این پژوهش تأثیر قابلیت­های پویا بر مدل­های تعالی کسب‎وکار جهت پایداری نتایج عملکرد سازمان، نشان داده شده است.
نتیجه‎گیری: مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش کمک می‎کند که این دست مدل‎ها با قابلیت‎های سازمانی و فرهنگ تعالی یکپارچه شوند و سازمان را به‎سوی عملکرد پایدار سوق دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model of Organizational Excellence Maturity Based on Organizational Capabilities (Case Study: Mobile Telecommunication Company of Iran (Hamrahe Aval))

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Mohammad Reza Sadeghi Moghaddam 2
  • Nima Garosi Mokhtarzade 3
  • Mohsen Moradi Moghaddam 4
1 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
4 PhD Candidate, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: In the last two decades, the use of models of business excellence has become very common and many companies use models to evaluate their performance. Nevertheless, the review of the articles published between 1994 and 2017 shows that the firms have many difficulties wxploiting and evaluating the criteria for these models. They are also unable to ensure long-term success in firms with quickly changed environments. Therefore, in this study, organizational excellence is studied based on dynamic capability perspective and conceptual modeling.
Methods: In the present study, the conceptual model of organizational excellence was presented based on resources and dynamic capabilities through literature review and content analysis and was confirmed by structural equations modeling. At the end, the related maturity levels were planned using fuzzy Delphi method and used in mobile communication company of Iran.
Results: In this study, the effect of dynamic capability on business excellence model is shown to stabilize the performance results of the organization.
Conclusion: The conceptual model presented in this study helps to integrate these models with organizational capabilities and culture of excellence and lead the organization to sustainable performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational excellence models
  • Organizational capabilities
  • Dynamic capabilities
  • Resource - based view
  • Culture of excellence
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری ـ ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‎افزار Smart PLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.
صفری، حسین؛ غلامی، نفیسه؛ عبادی ضیائی، علی (1394). مدل‎های تعالی سازمانی EFQM، Malcolm Baldrige و Deming، تهران: مهربان نشر.
 
References
Andreu, R., & Ciborra, C. (1996). Organisational learning and core capabilities development: the role of IT. The Journal of Strategic Information Systems, 5(2), 111-127.
Arend, R. J., & Bromiley, P. (2009). Assessing the dynamic capabilities view: Spare change, everyone? Strategic Organization, 7(1), 75–90.
Azar, A., Gholamzadeh, R., & Ghanavati, M. (2012). Route-Structural Modeling in Management: Application of Smart PLS Software. Tehran: Negahe Danesh. (in Persian)
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
Barreto, I. D. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. Journal of Management, 36, 256–280.
Calvo-Mora, A., Leal, A., & Roldán, J. L. (2005). Relationships between the EFQM model criteria: a study in Spanish universities. Total quality management & business excellence, 16(6), 741-770.
Chang, P. T., Huang, L. C., & Lin, H. J. (2000). The fuzzy Delphi method via fuzzy statistics and membership function fitting and an application to the human resources. Fuzzy Sets and Systems, 112(3), 511-520.
Collis, D. J. (1994). Research note: How valuable are organizational capabilities? Strategic Management Journal, 15(S1), 143-152.
Daft, R.L. (2009). Organization Theory and Design South-Western Pub. South-Western College Publishing, New York, NY.
Dahlgaard, J. J., Chen, C. K., Jang, J. Y., Banegas, L. A., & Dahlgaard-Park, S. M. (2013). Business excellence models: Limitations, reflections and further development. Total Quality Management & Business Excellence, 24(5-6), 519-538.
Dahlgaard-Park, S. (2008). Reviewing the European excellence model from a management control view. The TQM Journal, 20(2), 98-119.
Danaee Fard, H., Alvani, S. M., & Azar, A. (2007). Quantitative Research in Management: A Comprehensive Approach. Tehran, Saffar Publishing. (in Persian)
Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of second-order competences. Strategic Management Journal, 29(5), 519–543.
Day, G., Weitz, B., & Wensley, R. (1990). The interface of marketing and strategy.
Denham, J., & Kaberon, R. (2012). Culture is King: How Culture Contributes to Innovation. Journal of Product Innovation Management, 29(3), 358–360.
Eisenhardt, K., & Martin, J. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105-1121.
Evans, J.R. (2012). Beyond performance excellence: Research insights from Baldrige recipient feedback. Total Quality Management & Business Excellence, 23(5), 489–506.
Fisher, C., Dauterive, J., & Barfield, J. (2001). Economic impact of quality awards: Does offering an award bring returns to the state? Total Quality Management & Business Excellence, 12(7), 981–987.
Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California management review, 33(3), 114-135.
Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal, 17(S2), 109-122.
Greenwich: JAI.
Harrison, J., Karen, J. (2013). The Basics of Strategic Management. Translation of Arabs, S. M And Almasifard, M., Tehran: Mahkameh. (in Persian)
Helfat, C.E., & Winter, S.G. (2011). Untangling Dynamic and Operational Capabilities: Strategy for the (N) ever-Changing World. Strategic Management Journal, 32, 1243-1250.
José Tarí, J., & Molina-Azorín, J.F. (2010). Integration of quality management and environmental management systems: Similarities and the role of the EFQM model. The TQM Journal, 22(6), 687-701.
Lin, Y., & Wu, L. Y. (2014). Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework. Journal of business research, 67(3), 407-413.
Lu, Y., Zhou, L., Bruton, G., & Li, W. (2010). Capabilities as a Mediator Linking Resources and the International Performance of Entrepreneurial Firms in an Emerging Economy. Journal of International Business Studies, 41, 419-436.
Meyer, A.D., Tsui, A. S., & Hinings, C. R. (1993). Configurational approaches to organizational analysis. Academy of Management Journal, 36(6), 1175–1195.
Mikalef, P., & Pateli, A. G. (2016, June). Developing and Validating a Measurement Instrument of IT-Enabled Dynamic Capabilities. In ECIS (p. ResearchPaper39).
Miles, R., & Snow, C. (1986). Organizations: New concepts for new forms. California Management Review, 28(3), 62–73.
Newey, L.R., & Zahra S.A. (2009). The evolving firm: how dynamic and operating capabilities interact to enable entrepreneurship. British Journal of Management, 20, 81-100.
Nieves, J., & Haller, S. (2014). Building dynamic capabilities through knowledge resources. Tourism Management, 40, 224-232.
Pavlou, P. A., & El Sawy, O. A. (2011). Understanding the elusive black box of dynamic capabilities. Decision Sciences, 42(1), 239-273.
Penrose, E. (1959). The theory of the growth of the firm. New York, NY: John Wiley & Sons.
Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage, Free Press, New York, NY.
Porter, M.E. (1996), what is strategy? Harvard business review,74 (6), 61-78.
Priem, R., & Butler, J. (2001). Is the Resource-Based "View" a Useful Perspective for Strategic Management Research? The Academy of Management Review, 26(1), 22-40.
Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Lioukas, S. (2011). Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. Industrial and Corporate Change, 21(3), 615-647.
Rashid, M. Z. A., Sambasivan, M., & Rahman, A. A. (2004). The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change. Leadership & Organization Development Journal, 25(2), 161–179.
Ruiz-Carrillo, J. I. C., & Fernández-Ortiz, R. (2005). Theoretical foundation of the EFQM model: the resource-based view. Total Quality Management & Business Excellence, 16(1), 31-55.
Safari, H., Gholami, N. & Ebadi Zia'i, A. (2015). EFQM Enterprise Excellence Models, Malcolm Baldridge and Deming. Tehran: Publishing Mehrabani Publishing. (in Persian)
Suciu, M. C. (2017). The culture of excellence. Challenges and opportunities during changing times. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 11(1), 322-331. De Gruyter Open.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and micro foundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28, 1319–1350.
Teece, D.J. (2009). Strategic Management and Dynamic Capabilities. Oxford University Press. New York.
Teece, D.J. (2011). Dynamic Capabilities & Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. Oxford University Press, Oxford, NY.
Teece, D.J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
Terouhid, S. A., Ries, R. (2016). Organizational sustainability excellence of construction firms–a framework. Journal of Modelling in Management, 11(4), 911-931.
Van de Ven, A. H., & Drazin, R. (1984). The concept of fit in contingency theory. Minneapolis: DTIC Document. Available at: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a152603.pdf.
Vogel, R., & Güttel, W. H. (2012). The dynamic capability view in strategic management: A bibliometric review. International Journal of Management Reviews, 15, 426–446.
Wardell, M. (2010). How to nurture a culture of excellence. Canadian Institute of Management, 35(2), 22–23.
Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic management journal, 5(2), 171-180.
Wilden, R., & Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: Investigating the role of environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(2), 181–199.
Wilden, R., Devinney, T., & Dowling, G. (2016). The architecture of dynamic capability research: A scientometric investigation. Sidney: UTC University.
Winter, S. (2003). Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal, 24, 991–995.
Zapata-Cantu, L., Cantu Delgado, J. H., & Gonzalez, F. R. (2016). Resource and dynamic capabilities in business excellence models to enhance competitiveness. The TQM Journal, 28(6), 847-868.