کاربرد داده‌کاوی در شناسایی نقاط حادثه‎خیز در محور جادۀ هراز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،ایران

2 استادیار گروه مهندسی، دانشکدۀ مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم، ایران

چکیده

ایمنی عبور و مرور یکی از اصول اساسی مهندسی ترافیک و برنامه‌ریزی حمل و نقل است؛ به‎طوری که کشورهای توسعه‎یافته همگام با توسعۀ سایر بخش‎های مهندسی ترافیک به آن توجه کرده و با مطالعات و تمهیدات لازم تلاش می‎کنند که تصادف و پیامدهای ناشی از آن را به حداقل برسانند. تحقیق حاضر به بررسی کاربرد داده‌کاوی در شناسایی نقاط حادثه‎خیز پرداخته است. محدودۀ مطالعه 15 کیلومتر از جادۀ هراز است. داده‌ها از واحد فناوری اطلاعات پلیس راهور ناجا جمع‎آوری شد و با استفاده از روش داده‌کاوی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS Modeler تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهد سه نقطۀ گزنک، محدودۀ تونل وانا و شنگلده جزء نقاط حادثه‎خیز این محدوده است. برای کاهش تصادف‎ها در این محور، پیشنهاد می‎شود اصلاح هندسی نقاط حادثه‎خیز و همچنین دوبانده کردن راه‌ و در نظرگرفتن نور کافی، در دستور کار سازمان‌های مربوطه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Data Mining in Identifying the Accidental Points along the Road of Haraz

نویسندگان [English]

  • Yaser Seif 1
  • Shahrokh Asadi 2
  • Mohamadreza Mohamadzamani 3
1 MSc. Student of IT Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
2 Associate Prof. of Engineering, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
3 MSc. Student of IT Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Passenger safety is one of the basic principles of traffic engineering and transportation planning, so that in developed countries, along with the development of other traffic engineering sections, attention is being paid and, by conducting studies and analyzes, attempts are made to crash and resultant consequences Minimize it. The present research studies the application of data mining in identifying incident points. The study area is 15 km from the Haraz road. The collected data from the police information technology unit of Navarra was analyzed using SPSS Modeler software using data mining method. The results show that the three points of the Goznak, the Wana and Shanglunn tunnels are part of the accidental areas in this area. In order to reduce accidents in this axis, it is suggested that the geometric modification of the accidental points, as well as the dual-tracking of the road and the consideration of lightning, be put on the agenda of the relevant organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accidental points
  • Clustering
  • Crisp framework
  • Data Mining
  • Haraz road
ابوالقاسمی ماهانی، ح.، آقابزرگی، س.، ابوالقاسمی ماهانی، ه. (۱۳۹۳). بررسی رویکردهای نهادهای بین‎المللی در شناسایی عوامل مؤثر در تصادفات و مدیریت ایمنی جاده‎ها. سومین کنفرانس ملی تصادفات جادهای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
ایزکیان، ز.، عامریان، ی.، مسگری، م. (1394). ارائۀ یک روش خوشه‎بندی سری‎های زمانی بر مبنای الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی و تبدیل کسینوسی گسسته. فصلنامۀ علوم و فنون نقشهبرداری، 5 (4)، 209- 199.
آیتی، ا.، قدیریان، ف.، احدی، م. (1387). محاسبۀ هزینه‎های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده‎ای ایران در سال 1383. پژوهشنامه حمل و نقل، 5 (1)، 13- 1.
بهبهانی، ح.، اسدی کیا، ه. (1390). ارزیابی راهکارهای موجود در سیستم‎های حمل و نقل هوشمند (ITS) از لحاظ ارتقای سطح ایمنی ترافیک ، دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
پاک گوهر، ع.، خلیلی، م.، صفارزاده، م. (1389). بررسی علل و عوامل مؤثر در کاهش تصادفات جاده‎ای ایران با استفاده از مدل‎های رگرسیونی LR، CRT و GLM. فصلنامۀ دانش اقتصادی، 12(1)، 106- 77.
جعفری اسکندری، م.، مظفری، ع. (1394). خوشه‎بندی و پیش‎بینی تصادف‎های جاده‎ای. فصلنامۀ علمی ترویجی راهور، 12 (29)، 78- 63.
جمالی، غ. (1393). شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر برتصادفات جاده‌ای استان بوشهر. فصلنامۀ مطالعات پژوهشی، (10)، 101- 79.
جوادیان کوتنایی، ر.، غلامی منفرد، ب.، بتی، ل.، قانعی اردکانی، م. (۱۳۹۰). استفاده از شبکه‌های بیزین به‎عنوان روشی برای تعیین اولویت‎بندی کاهش سهم عوامل مؤثر در تصادفات جاده‌ای، کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی، کازرون، مجتمع آموزش عالی کازرون.
خادمی، ف. (1392). بررسی مهم‎ترین عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‎ای. هفتمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران، دانشکدۀ مهندسی شهید نیک بخت، زاهدان، دانشگاه زاهدان.
خیرآبادی، ق.، بوالهری، ج. (1390). نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده‎ای. فصلنامۀ علوم رفتاری، 10 (1)، 78- 69.
رحیمی، ش.، آیتی، ا.، دوست‎پرست، م. (۱۳۹۴). شناسایی عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک در محل تونل‎ها با استفاده از الگوهای رگرسیونی، پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.
رحیم‎اف، ک.، حاج علی، م. (1390). ارائۀ مدلی جهت شناسایی نقاط پرحادثه در جاده‎های بین شهری با استفاده از روش تصمیم‎گیری چندمعیاره. ششمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران، 6 و 7 اردیبهشت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
سفیداری، ا.، کدخدائی، ع.، شریفی، م. (1392). مقایسۀ روش‎های شبکۀ عصبی خود سازنده و آنالیز خوشه‎ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم‎های هوشمند. پژوهش نفت، 23 (75)، 130- 111.
سلمانی، م.، رمضان‎زاده، م.، دریکوند، م.، ثابتی، ف. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائۀ راهکارهایی برای کاهش آن (مورد مطالعه: منظومۀ روستایی جنوب خور و بیابانک). پژوهشهای جغرافیای انسانی، 41(65)، 104- 87.
‌شفابخش، ق.، علیزاده، ح.، اکبری، م. (1391). شناسایی و اولویت‎بندی نقاط حادثه‎خیز با روش فرایند تحلیل شبکه‎ای (ANP) (مورد مطالعه: 7 قوس محور هراز). مطالعات مدیریت ترافیک، (24)، 18- 1.
شمسی، م.، شمسی، م. (۱۳۹۳). بررسی تصادفات رانندگی از نظر آماری و اقتصادی و تأثیر آن بر سلامت روان و ارائۀ راهکارهای عملی برای کاهش تصادفات، سومین کنفرانس ملی تصادفات جادهای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
صمدی، س.، نظیفی، م.، عباسپور، س. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‎ای کشور رویکردی از شبکۀ عصبی. فصلنامۀ مطالعات مدیریت ترافیک، 6 (23)، 86- 69.
کاهانی، ر.، قاسمی، ر.، طالبی، م. (1394). بررسی میزان تأثیرات آموزش نکات ایمنی دوچرخه سواری در کودکان 8 تا10 سال در پارک آموزش ترافیک منطقۀ 4 شهرداری تهران. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت سازمان حمل و نقل و ترافیک.
نوروزی، ا.، قنبرپور، آ.، شعبانی، ش. (1390). مدیریت ریسک وکنترل ایمنی در تونل‎ها با تمرکز بر وضع موجود ایمنی در تونل‎های راه‎آهن ایران. دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران. تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
وثوقی فرد، م.، کیامهر، ر.، مدقالچی، ع. (۱۳۹۱). بررسی نقاط حادثه‎خیز جاده و ارائۀ راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تصادفات (مطالعۀ موردی: جادۀ زنجان خرمدره). اولین همایش منطقه‌ای مهندسی عمران با رویکرد توسعۀ پایدار، بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز.
Abolghasemi Mahani, H., Aghabzorgi, S., Abolghasemi Mahani, H. (2014). Investigating the Approaches of International Institutions to Identify Crash Effective Factors and Road Safety Management. Third National Conference on Road Accidents, Rail and Aviation Disasters, Zanjan, Islamic Azad University, Zanjan Branch.(in Persian)
Aghajani, M.A., Shahin Dezfoulian, R., Rezaee Arjpoody, A. & Rezaee, M.R. (2017). Applying GIS to Identify the Spatial and Temporal Patterns of Road Accidents Using Spatial Statistics (case study: Ilam Province, Iran). Transportation Research Procedia, 25, 2126-2138.
Ayati, A., Ghadirian, F., Ahadi, M. (2008), Calculating the cost of damage to vehicles in road accidents in Iran in 2004, Transportation Research Journal, 5 (1), 1-13. (in Persian)
Bardal, K.G. & Jørgensen, F. (2017). Valuing the risk and social costs of road traffic accidents – Seasonal variation and the significance of delay costs. Transport Policy, 57, 10-19.
Behbahani, H., Asadi Kia, H. (2011). Assessing Solutions to Intelligent Transportation Systems (ITS) in terms of improving the safety of traffic, The tenth conference on transport engineering and traffic in Iran. Tehran, Tehran Transportation and Traffic Organization, Transportation and Logistics Tehran Municipality traffic. (in Persian)
Gitelman, V., Doveh, E., Bekhor, S. (2017). The Relationship between Free-Flow Travel Speeds, Infrastructure Characteristics and Accidents, on Single-Carriageway Roads. Transportation Research Procedia, 25, 2026-2043.
Isakyan, Z., Ameriyan; Messgari, M. (2015). Presenting a time series clustering method based on differential evolutionary algorithm and discrete cosine transformation, Journal of Science and Technology Surveying, 5 (4), 199- 209. (in Persian)
Jafari Eskandari, M. & Mozafari, A. (2015). Clustering and predicting road accidents. Quarterly Journal of Proceedings of Rawour, 12 (29), 63-78.
(in Persian)
Jamali, Gh. (2014). Identification and ranking of factors affecting traffic accidents in Bushehr province. Quarterly research studies, (10), 79-101. (in Persian)
Javadian Kotani, R; Gholami Monfared, B; Botty; L; Ghanei Ardakani, M. (2010). Use of Busan Networks as a Method for Prioritizing Reducing the Contribution of Effective Factors in Road Accidents, Conference on Information Technology and Economic Jihad, Kazeroun, Kazeroun High Education Complex. (in Persian)
Kahani, R., Ghasemi, R., Talebi, M. (2015). Study of the effects of training on cycling safety tips in children aged 8 to 10 in Traffic Training Park, Tehran Municipality, District 4. 15th International Conference on Transport and Traffic Engineering, Tehran, Deputy Director and Traffic Management Organization. (in Persian)
Khademi, F (2012). The study of the most important factors affecting road accidents. Seventh National Congress of Civil Engineering, Shahid Nikbakht Engineering School, Zahedan, Zahedan University. (in Persian)
Kheirabadi, GH., Bolhari, J. (2011). The Role of Human Factors in Road Accidents. Behavioral Sciences Research, 10 (1), 69-78. (in Persian)
Moro, S., Laureano, R., & Cortez, P. (2011). Using data mining for bank direct marketing: An application of the crisp-dm methodology. In Proceedings of European Simulation and Modelling Conference-ESM'2011 (pp. 117-121). Eurosis.
Neelakantan, A., Kotwal, S.M.B.A., MookkiahI lankumaran, S.C. (2017). Determinants of injuries and Road Traffic Accidents amongst service personnel in a large Defence station Medical Journal Armed Forces India, 73(3), 216-221.
Nowruz, A., Ghanbarpour, A., Shabani, S. (2011). Risk management and safety control in tunnels, focusing on safety status in Iranian railway tunnels. Tenth Tehran Transport and Traffic Engineering Conference, Tehran, Tehran Transportation and Traffic Organization, Deputy Director of Transportation and Traffic of Tehran Municipality. (in Persian)
Pak Gohar, A., Khalili, M., Safarzadeh, M. (2010). Investigating the causes and factors affecting the reduction of road accidents in Iran using regression models LR, CRT and GLM. Econometric Economics, 12 (1), 77-106.
(in Persian)
Rahimf, K., Haj Ali, M. (2011). Presenting a model for identifying the most striking points on intercity roads using a multi-criteria decision-making method. 6th National Congress on Civil Engineering, 6th and 7th of May, Semnan University, Semnan, Iran. (in Persian)
Rahimi, SH., Ayati, A., Dostparast, M. (2013). Traffic Safety Assessment at Tunnel Site, 15th National Students Conference in Urumia, Urmia University Student Society. (in Persian)
Salmani, M., Ramezanzadeh, M., Derrikond, M., Sabeti, F. (2008). Investigating the Factors Affecting Road Accidents and Providing Solutions for Reducing It (Case Study: Rural System of South Khore and Biabanak, Human Geography Researches, 65, 87- 104. (in Persian)
Samadi, S., Nazifi, M., Abbaspour, S. (2016). An Investigation of the Factors Affecting Road Accidents in Iran. A Neural Network Approach. Traffic Management Studies Chapter, 6 (23), 69-86. (in Persian)
Sefidari, A., Kadkhodaii, A., Sharifi, M. (2012). Comparison of self-constructive neural networks and cluster analysis methods for evaluating the amount of organic carbon in a constructor containing hydrocarbons using intelligent systems, Oil Research, 23 (75), 111-130. (in Persian)
Shafabakhsh, Gh., Alizadeh, H., Akbari, M. (2012). Identification and Prioritization of Accidental Points by Analytical Network Process (ANP) - Case Study: 7 Horiz Axis, Traffic Management Studies, (24), 1-18. (in Persian)
Shamsi m; shamsi m (2014). Study of accident and traffic accident and its impact on mental health and providing practical solutions for reducing accidents. Third National Conference on Road Accidents, Railways and Air Cases, Zanjan - Islamic Azad University, Zanjan Branch. (in Persian)
Vosoughi Fard, M., Kyamehr, R., Modghalchi, A. (2011). Study of road accident points and providing suggested solutions for reducing accidents (Case study: Zanjan Road, Khoramdareh). First Regional Civil Engineering Conference with Sustainable Development Approach, Bandaragh, Islamic Azad University, Bandaragh Branch. (in Persian)