مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی: رویکردی آمیخته (مورد مطالعه: دانشکده‌های فنی مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، شیراز، ایران

چکیده

تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی، مواد خام توسعه و تداوم رشد اقتصادی شناخته می‌شود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و طراحی مدل ساختاری آن در دانشکده‌های فنی مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته است. جامعۀ نظری در بخش کیفی خبرگان و در بخش کمی، اعضای هیئت علمی دانشکده‎های مهندسی دانشگاه‌های دولتی تهران است. حجم نمونه در بخش کیفی 55 نفر (نمونه‌گیری هدفمند با اشباع نظری) و در بخش کمی، 334 نفر (طبقه‌ای تناسبی تصادفی) تعیین شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه‌ ساخت‌یافته و پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. یافته‌های تحقیق شامل ارائۀ مدل مفهومی و شناسایی متغیرهای مستقل در چهار دسته عوامل فردی، درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و ارتباط‌دهنده (دروازبان فناوری) است. بر اساس نتایج، وضعیت تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و همچنین عوامل درون‎سازمانی، پایین‌تر از سطح متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Influencing Commercialization of Academic Research Achievements: Mixed Method (Case study: Engineering Faculties of State Universities in Tehran)

نویسنده [English]

  • Amin Pazhouhesh
Assistant Prof. of Management, Faculty of Malek-Ashtar University of Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to identify factors influencing the commercialization of academic research achievements and to design its Structural Model. The research is applied and the method is mixed. The population in qualitative is experts, and in quantitative is faculty of engineering colleges in state universities in Tehran. The sample size in qualitative is 55 (purposive sampling) and in quantitative is 334 (stratified random). To collect data, semi-structured interviews and questionnaires were used. To validate the qualitative section, the member check and peer check and to reliability, method of agreement between the two coders was used. To validate quantitative section, content and construct validity and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The findings are a conceptual model and identify independent variables in four categories: individual factors, internal, external, and academic gatekeepers. Goodness of fit index (GFI) was 0.88 and root mean square residual latent variables model was RMSEA = 0.072. The results indicate that the commercialization in universities as well as internal factors, lower than average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Research Achievements
  • commercialization
  • mixed method
  • Structural Equation Modeling
جهانگیری نیا، ا. (1392). نحوۀ مناسب انتقال دانش فنی از دانشگاه به صنعت با رویکرد الگوبرداری. سومین کنفرانس بینالمللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری. تهران، ایران.
حسین‎پور، ه.، خاکشور، ح. (1392). تجاری‎سازی پژوهش‎های دانشگاهی در کارآفرینی اقتصادی. کنفرانس بینالمللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
دباغی، آ.، ملک، ا. م. (1389). ارائۀ روشی برای ارزیابی و رتبه‌بندی چشم‌انداز سازمان‌ها با استفاده از پژوهش آمیخته، مدیریت صنعتی، 2 (4)، 74- 57.
رستگار، ن.، خیاط مقدم، س. (1393). موانع تجاری‎سازی دانش (مطالعۀ موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد). دومین کنفرانس بینالمللی تجاریسازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
صفری، س.، کلاهی، ب. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. اولین همایش منطقهای کارآفرینی و تجاریسازی، اسلامشهر، دانشکدۀ فنی و حرفه‎ای سما واحد اسلامشهر.
عباسی اسفنجانی، ح.، فروزنده دهکردی، ل. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین‎کننده در تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخگی. سیاست علم و فناوری، 6 (24)، 46-33.
فروزنده دهکردی، ل.، جوکار، ع. ا.، رحمانی، ز.، عباسی، ح. (1393). چارچوب مفهومی برای تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های تحقیقاتی. علوم نوین، (5)3، 32-26.
گودرزی، م.، بامداد صوفی، ج.، اعرابی، س. م.، امیری، م. (1392). الگوی جامع تجاری‎سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران. فصلنامۀ مدیریت توسعۀ فناوری، 1(1)، 66-37.
مسعودیان، پ.، قشقایی‎زاده، ن. (1392). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر تجاری‎سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی (مطالعۀ موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان). نشریۀ الکترونیکی رویه و فلسفۀ کتابخانه، 2(7)، 26-2.
مسعودیان، پ.، قشقایی‌زاده، ن. (1392). تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی (مطالعۀ موردی: دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان). نشریۀ الکترونیکی فلسفه و عملکرد کتابخانه، (7)2، 26-2.
میرغفوری، س. ح.، صادقی آرانی، ز.، جعفرنژاد، ا. (1390). پیش‎بینی موفقیت تجاری‎سازی ایده‎های نوآورانه با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: مخترعان و نوآوران استان یزد). سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 76- 63.
میگون‎پوری، م.ر.، خوجم لی، ب.، طغرایی، م. ت.، مبینی دهکردی، ع. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند تجاری‎سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی. کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، نائین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین.
میگون‌پوری، م. ر.، احمدی، ب. (1391). شناسایی عوامل اثرگذار برانتخاب راهبردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزۀ صنعت پتروشیمی. توسعۀ کارآفرینی، 5(2)، 46-27.
نوبخت‌وند، ج.، نیکونام توسی، و. (1393). نقش دانشگاه در کارآفرینی تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی. ریاضیات کاربردی در مهندسی، مدیریت و فناوری، ویژه‌نامۀ مدیریت و فناوری، 1095-1101.
یداللهی فارسی، ج.، مدرسی، م.، زارع، ه. (1390). موانع و راه‎حل‎های تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعۀ موردی: مرکز توسعۀ کسب‎وکارهای کوچک دانشگاه تهران). مجلۀ مدیریت دانش، اقتصاد و فناوری اطلاعات، 1 (7)، 23-1.
Abbasi Esfanjani, H., Foroozandeh Dehkordi, L. (2014). Identify and explain the determining factors in the commercialization of academic research. Science and Technology Policy, 6(4), 33-46. (in Persian)
Baldini, N., Grimaldi, R. & Sobrero, M. (2007). To patent or not to patent? A survey of Italian inventors on motivations, incentives, and obstacles to university patenting. Scientometrics70(2), 333-354.
Behboudi, M., Jalili, N. & Mousakhani, M. (2011). Examine the commercialization research outcomes in Iran: a structural equation model. International Journal of Business and Management6(7), 261-284.
Bercovitz, J. & Feldman, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. The Journal of Technology Transfer31(1), 175-188.
Bikfalvi, A., Tarrés, C. S., Urbano, D. & Vaillant, Y. (2007). Technological trampolines for new venture creation in Catalonia: the case of the University of Girona. Documents de Treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa), (1), 105-128.
Choi, H. J. (2009). Technology transfer issues and a new technology transfer model. Journal of Technology Studies, 35(1), 49–57.
Dabaghi, A., Malek, A. M. (2011). Presentation of a Method for Assessing and Ranking the Outlook of Organizations Using Mixed Research. Industrial Management, 2(4), 57-74. (in Persian)
De Araújo Freitas, I.M.B., Bekkers, R. (2008). Exploring patterns of knowledge transfer from university to industry: Do sectors matter? Proc. of Triple Helix VI: 6th Intl. Conf. on University. Industry & Government Linkages. Eindhoven, 16 April 2008.
Forouzandeh Dehkordi, L., Jovkar, A.A., Rahmani, Z. & Abbasi Esfanjani, H. (2014). The Conceptual Framework for Commercialization of Research Findings in Iranian Universities. Research Journal of Recent Sciences, 3(5), 26-32. (in Persian)
Fulghieri, P. & Sevilir, M. (2011). Mergers, spin-offs, and employee incentives. Review of Financial Studies, 24(7), 2207-2241.
Gittelman, M. & Kogut, B. (2003). Does good science lead to valuable knowledge? Biotechnology firms and the evolutionary logic of citation patterns. Management Science49(4), 366-382.
Goudarzi, M., Jahanyar, B., Sufi, S. M. & Amiri, M. (2013). A comprehensive model of technology commercialization at research institutes Iranian government. Management Technology Development, 1(1), 37-66. (in Persian)
Hosseinpour, H. & Khakshir, H. (2013). The commercialization of academic research in economic entrepreneurship. International economic conference in terms of sanctions, Babolsar, a research firm Torud north. (in Persian)
Jahangirinia, A. (2013). How appropriate technical knowledge transfer from university to industry benchmarking approach. The Seventh National Conference on Management of Technology. December 10-11. Tehran, Iran. (in Persian)
Kropp, F. & Zolin, R. (2008) Technological entrepreneurship and small business innovation programs. In Ghosh, Amithaba (Ed.) Impact of Government Policies on Marketing Strategies. ICFAI Press, Hyderabad, India.
Landry, R., Amara, N., & Rherrad, I. (2006). Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities. Research Policy, 35(10), 1599-1615.
Link, A. N. & Siegel, D. S. (2005). Generating science-based growth: an econometric analysis of the impact of organizational incentives on university–industry technology transfer. European Journal of Finance11(3), 169-181.
Lipinski, J., Minutolo, M. C. & Crothers, L. M. (2008). The complex relationship driving technology transfer: the potential opportunities missed by universities. Journal of Behavioral and Applied Management9(2), 112-133.
Lissoni, F. (2012). Academic patenting in Europe: An overview of recent research and new perspectives. World Patent Information34(3), 197-205.
Lissoni, F. (2010). Academic inventors as brokers. Research Policy, 39(7), 843–857.
Masudian, P., Ghashgayizadeh, N. (2013). Commercializing University Research results: A Case Study by Behbahan Islamic Azad University. Library Philosophy and Practice (e-journal), 2(7), 2-26.
Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage publications, USA.
Meygonpuri, M. R. & Ahmadi, B. (2012). Identification of the Factors that Affect in choosing the university Research Commercialization Strategies. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 12(1), 140-147.
Meygonpuri, M.R., Khojemlee, B., Tghrayy, M.T. & Mobini dehkordi, A. (2011). “Identify the factors affecting the process of commercialization of university research results. The National Conference of entrepreneurship, cooperation, economic jihad, Nain, Islamic Azad University Nain. (in Persian)
Mirghafoori, S. H., Sadeghi Arani, Z. & Jafarnejad, A. (2011). Predict commercial success of innovative ideas using artificial neural network: a case study of inventors and innovators Yazd Province. Science and Technology Policy, 4(1), 63-76 . (in Persian)
Nobakhtvand, J., Nikoonam Toosi, V. (2014). The Role of University in Entrepreneurs the Commercialization of University Researches. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, The special issue in Management and Technology (Feb. 2014), 1095-1101. (in Persian)
O’Shea, R. P., Chugh, H. & Allen, T. J. (2008). Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework. The Journal of Technology Transfer33(6), 653-666.
OECD (2000). Universities under Sucrutiny. OECD, Paris.
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., ... & Krabel, S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy42(2), 423-442.
Rasmussen, E., Moen, Ø., & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation26(4), 518-533.
Rastegar, N., Moghaddam, S. (2014). Barriers to commercialization of knowledge Case study: Islamic Azad University. The second International Conference on Technology Commercialization, Tehran, Tehran University Science and Technology Park. (in Persian)
Safari, S. & Kolahe, B. (2013). Identify factors influencing the commercialization of academic research and higher education institutions. First regional conference on entrepreneurship and commercialization, Branch, Vocational Schools Branch unit Sama. (in Persian)
Schwab, K. & Sala-i-Martín, X. (2013). Insight Report: The Global Competitiveness Report 2013–2014. In World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E., & Link, A. N. (2004). Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies. Journal of engineering and technology management21(1), 115-142.
Umam, K.K., Hewanto, W. D & Larso, D. (2008). Higher Education Institution and Technology Transfer. Proceedings of the 5th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange. Melbourne, Australia, February, 2008.
Wu, Y., Welch, E. W. & Huang, W. L. (2015). Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents. Technovation36, 12-25.
Yadollahi Farsi, J., Modarresi, M. & Zarea, H. (2011). Obstacles and solutions of commercialization of university research: case study of small businesses development center of University of Tehran. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology1(7), 1-23.
(in Persian)