بررسی تاثیر متغیرهای وضعیتی بر فعالیت‌‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌های سرآمد ایرانی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر تاثیرمتغیرهای وضعیتی بر فعالیت‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیقی که منجر به این مقاله شده، توصیفی پیمایشی بوده که برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون‌های آماری مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است. بررسی و مطالعه تاثیرمتغیرهای وضعیتی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده پیاده سازی فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها نشان داد این متغیرها تاثیر معنی داری بر پیاده‌سازی فعالیت‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها ندارد که این مهم می‌تواند به عنوان تاییدی بر فراگیر بودن فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Contextual Factors on Quality Management Practices and Organizations Performance of Iranian Excellent Organization

چکیده [English]

In this paper, we study The affect of contextual factors on quality management practices and organizations performance. The research method that led to this article is descriptive survey that we analyze gathered data with compare means statistical test. The result show that there is no significant effect of contextual factors on quality management practices and organizations performance. This results can be as certification to universally application of quality management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compare Means
  • contextual factors
  • organizational performance
  • Quality Management Practices