نویسنده = ������������ ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 691-734

10.22059/imj.2018.220134.1007148

ابوالفضل شرافت؛ فرحناز کریمی؛ سید محمد رضا داودی