نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح آمادگی شرکت ایران ترانسفو - ری برای اجرای سیستم تولید ناب

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-258

10.22059/imj.2015.53195

سیامک برادران؛ محمد رضا دارائی؛ داود فتاحی