نویسنده = ���������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 685-707

10.22059/imj.2014.51986

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا توکلی مقدم