نویسنده = �������������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌ پویای چند هدفه تحلیل پوششی داده‌های فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

احمد رضا جعفریان مقدم؛ کیوان قصیری