نویسنده = کزازی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-424

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت