طراحی شبکه در اتحاد استراتژیک تحت عدم قطعیت با رویکرد موازنه بین ریسک و عملکرد شبکه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

10.22059/imj.2023.91932

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، ارائه یک مدل ریاضی جدید، برای طراحی شبکه تأمین تحت اتحاد استراتژیک و در نظر‌گیری مفاهیم مرتبط با اتحاد استراتژیک و همکاری بین اعضای زنجیره تأمین است. مدل پیشنهادی این پژوهش، نخستین مدل برای طراحی شبکه روبه‌جلو و عقب و تحت شرایط عدم قطعیت است.
روش: روش پژوهش، از نوع بنیادی و کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی استوار تلاش شده است که یک مدل ریاضی کارا برای مقابله با عدم قطعیت ارائه شود. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل ریاضی پیشنهادی، روش تجزیه بندرز استفاده شده و با به‌کارگیری سازوکار‌های شتاب‌دهی به روش بندرز، راه‌حلی کارا برای حل مدل ریاضی ارائه شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان‌دهنده کارایی اتحاد استراتژیک و همکاری در کاهش هزینه‌های شبکه تولید و توزیع کالاهاست. همچنین، کمّی‌سازی مفاهیم مرتبط با اتحاد استراتژیک در زنجیره تأمین و کارایی مدل پیشنهادی برای ایجاد فضای تصمیم‌گیری با توجه به برقراری رابطه تعادل بین ریسک و مزایای اتحاد استراتژیک، از یافته‌های دیگر این پژوهش بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج استفاده از داده‌های یک زنجیره تأمین آهن و فولاد، نشان‌دهنده کارایی مدل ریاضی برای ایجاد فضای تصمیم‌گیری مدیران و تصمیم‌گیران حوزه زنجیره تأمین آهن و فولاد است و همچنین نشان می‌دهد که روش ارائه‌شده، برای حل این مسئله عملکرد مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network design in strategic alliance under uncertainty with a balancing approach between risk and network performance

نویسندگان [English]

  • Hamid Saffari 1
  • Morteza abbasi 2
  • Jafar Gheidar Kheljani 2
1 PhD student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malik Ashtar University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, School of Management and Industrial Engineering, Malik Ashtar University, Tehran, Iran.