توسعه و ارزیابی یک مدل قیمت‌گذاری در یک زنجیره تأمین دو سطحی با یکپارچه‌سازی کانال‌های سنتی و مدرن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22059/imj.2023.91931

چکیده

هدف: در این پژوهش، یک مسئله قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین دوسطحی متشکل از یک تولیدکننده و چندین خرده‌فروش با کانال‌های توزیع سنتی و الکترونیکی و همه‌کاره، شامل «خرید ـ برخط ـ دریافت ـ در ـ فروشگاه»، «خرید ـ برخط ـ تحویل ـ درب ـ منزل» و «سفارش ـ در ـ فروشگاه ـ تحویل ـ درب ـ منزل» بررسی شده است. همچنین یک تابع تقاضای قطعی وابسته به قیمت کالا، سیاست مرجوعی و مدت زمان تحویل توسعه داده شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی یک مسئله قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن کانال همه‌کاره در حالت قطعیت تقاضا و ارائه رویکرد حل مطلوب و قابل استفاده در مسائل واقعی به‌عنوان ابزار تصمیم‌گیری است. همچنین بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان متغیرهای تصمیم و سود کل زنجیره تأمین جزء اهداف پژوهش است.
روش: مسئله به‌صورت یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی مدل‌سازی و با استفاده از نرم‌افزار گمز کدنویسی و اجرا شده است.
یافته‌ها: دو پارامتر حساسیت قیمتی تقاضا و حساسیت مرجوعی تقاضا، بر متغیرهای تصمیم از جمله قیمت فروش خرده‌فروشان، قیمت مرجوعی، مدت زمان تحویل و سود کل زنجیره تأمین تأثیر شدیدی دارند.
نتیجه‌گیری: این پژوهش رویکردی یکپارچه را برای ارزیابی تأثیر تصمیم‌های قیمت‌گذاری و سیاست مرجوعی در کانال‌های مختلف خرده‌فروشی در زنجیره تأمین پیشنهاد می‌کند. بنابراین مطالعه حاضر می‌تواند راهنمایی اثربخش به‌منظور تصمیم‌های عملیاتی شرکت‌ها، برای استفاده هم‌زمان از تصمیم‌های قیمت‌گذاری، سیاست مرجوعی و زمان تحویل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and evaluation of a pricing model in a two-level supply chain by integrating traditional and modern channels

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Saboori 1
  • Gholamreza Nasiri 2
  • Hossein Salehi 3
1 Master's student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Al-Zahra University, Tehran, Iran.