تصمیم‌های بهینه قیمت‌گذاری، وارانتی و سطح کیفیت، در ‌یک ‌‌زنجیره تأمین دوسطحی رقابتی با استفاده از الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/imj.2023.91930

چکیده

هدف: گستردگی، تنوع کالاها و بازار بسیار رقابتی امروز، باعث شده است که انتخاب استراتژی مناسب برای سرویس‌دهی مطلوب با توجه به چند عامل اصلی، مانند قیمت، سطح کیفیت و طول دوره وارانتی، به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شرکت‌ها و فروشندگان تبدیل شود. بنابراین استخراج و بررسی استراتژی اجرایی مناسب، با توجه به افزایش سود هر‌‌یک از اعضای زنجیره در کنار ارائه خدمات مناسب و حفظ کیفیت محصول، از اولویت‌های اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، استراتژی‌های قیمت‌گذاری در‌ ‌یک ‌‌زنجیره ‌تأمین دوسطحی، شامل‌‌ یک تولید‌کننده و دو خرده‌فروش رقابتی، با تقاضای وابسته به قیمت، طول دوره وارانتی و سطح کیفیت بررسی شده است.
روش: روش این پژوهش توسعه‌ای ـ کاربردی است. توابع سود تولیدکننده و خرده‌فروشان، تحت بازی‌های همکاری و غیر‌همکاری حداکثر شده‌اند. چهار بازی مختلف در این پژوهش مدل‌سازی شده است که عبارت‌اند از: 1. استکلبرگ (تولیدکننده رهبر)؛ 2. استکلبرگ (‌‌خرده‌فروشان رهبر)؛ 3. همکاری در کانال؛ 4. همکاری کلی.
یافته‌ها: برای هر یک از مدل‌ها، مقادیر متغیرهای اصلی و سود هر‌‌یک از اعضای ‌‌زنجیره تأمین محاسبه و در‌‌ یک مثال عددی نشان داده شده است. همچنین سود نهایی از طریق دو روش حل از طریق نرم‌افزار متمتیکا و الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی (LCA‌) با‌ ‌یکدیگر مقایسه شده است.
نتیجه‌گیری:  مقادیر به‌دست‌آمده از طریق الگوریتم LCA‌ در همه مدل‌ها جواب‌های بهتری را نشان داد. با توجه به نتایج و با بررسی هر چهار استراتژی، مشخص شد که بهترین پاسخ، از طریق استراتژی همکاری به‌دست می‌آید و این استراتژی، نسبت به سایر استراتژی‌ها پرسودتر است. در نهایت، روی پارامترهای مدل‌های مختلف تحلیل حساسیت انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal pricing, warranty and quality level decisions in a competitive two-level supply chain using the championship algorithm in sports leagues

نویسندگان [English]

  • Ali Husseinzadeh Kashan 1
  • Tina Sardashti 2
1 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Master's student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.