تحلیل توانمندی ـ جذابیت فناوری‌های تحول‌آفرین در زنجیره تأمین بشردوستانه ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22059/imj.2022.90715

چکیده

هدف:  استفاده از فناوری‌های تحول‌آفرین، می‌تواند به بهبود زنجیره تأمین بشردوستانه برای کاهش آلام و آسیب‌های ناشی از حوادث کمک کند. این پژوهش به‌دنبال شناسایی و اولویت‌بندی فناوری‌های تحول‌آفرین در زنجیره تأمین بشردوستانه ایران است.
روش: با بررسی ادبیات، 12 فناوری تحول‌آفرین در حوزه زنجیره تأمین بشردوستانه شناسایی شد و پس از روایی محتوا، 8 فناوری برای بررسی بیشتر انتخاب شد. جامعه پژوهش، متخصصان زنجیره تأمین بشردوستانه و آشنا با فناوری‌های تحول‌آفرین بودند. برای سنجش دو عامل جذابیت و توانمندی، دو دسته پرسش‌نامه جداگانه توزیع شد. برای سنجش جذابیت از روش بهترین ـ بدترین و برای سنجش توانمندی از مقیاس لیکرت استفاده شد. در نهایت با روش ماتریس توانمندی ـ جذابیت فناوری‌ها اولویت‌بندی شدند. روش پژوهش کاربردی و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی ـ تک‌مقطعی است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، فناوری‌های «ربات هوشمند، پرینتر سه‌بُعدی و مشاور هوشمند» با توانمندی و جذابیت زیاد، در ناحیه حفظ جایگاه و توسعه قرار گرفتند. فناوری «هوش مصنوعی» با جذابیت زیاد و توانمندی به‌نسبت کم، در ناحیه «بهبود» و در رده دوم توجه قرار گرفت. فناوری‌های «اینترنت اشیا و بازی‌گونه‌سازی» با توانمندی زیاد و جذابیت نسبی کم و فناوری‌های «کلان‌داده» و «واقعیت افزوده» با توانمندی و جذابیت کمابیش کمتر در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند راهنمای خوبی برای بازیگران کلیدی زنجیره تأمین بشردوستانه، به‌منظور بهره‌گیری جهت کاهش خسارات و آلام ناشی از فجایع و بحران‌ها در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Emerging Technologies Capability-Attractiveness Matrix for Iran’s Humanitarian Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeghimoghadam 1
  • Reihane Noferesti 2
  • Amin Farahani 3
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Senior Expert, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.