ارائه مدل چندهدفه بر مبنای خانه گسترش کیفیت جهت انتخاب استراتژی‏های اثربخش در زنجیره تأمین بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‏فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: عملیات بشردوستانه با وقوع فجایع به منظور حفظ زندگی مردم، کاهش آلام آسیب‏دیدگان و رفع نیازهای آنان به سرعت شروع می‌شود. جهت امدادرسانی و کمک به آسیب‌‏دیدگان می‌بایست استراتژی و راهکارهای مناسبی بکار گرفته شود. در همین راستا، این مقاله با هدف ارائه رویکردی ترکیبی جهت انتخاب استراتژی‌‏های اثربخش در زنجیره تأمین بشردوستانه صورت گرفته است.
روش: در این تحقیق در ابتدا نیازهای آسیب‏‌دیدگان شناسایی و دسته‏‌بندی گردید و وزن هر کدام از آن‏ها با استفاده از تکنیک سوارای فازی بدست آمد. سپس جهت انتخاب استراتژی به منظور رفع نیازهای آسیب‏‌دیدگان از رویکرد ترکیبی QFD و مدل‌سازی چندهدفه استفاده گردید. جهت حل مدل چندهدفه از روش‏‌های محدودیت اپسیلون و محدودیت اپسیلون تقویت‏‌شده و نرم‌افزار گمز استفاده شد.
یافته‌ها: : نیازهای آسیب‏‌دیدگان زلزله در کشور شناسایی و در پنج دسته نیازهای مواد غذایی، بهداشتی، روحی و روانی، اسکان و تسهیلات زندگی دسته‏‌بندی شدند. نتایج نشان داد که نیاز به تغذیه و مواد غذایی، تخلیه و خروج گروه‏‌های آسیب‌‏دیده از محل حادثه و دسترسی به آب آشامیدنی مهم‏ترین احتیاجات آسیب‏‌دیدگان به هنگام وقوع زلزله می‏‌باشند. جهت کمک به آسیب‏‌دیدگان زلزله، تعداد 14 استراتژی در سه دسته استراتژی‏‌های مربوط به ساخت‏‌وساز، بهبود زیرساخت و تقویت فرآیندهای امدادرسانی تقسیم شدند.
نتیجه‌گیری: جهت کاهش آسیب‌ها به هنگام وقوع زلزله می‌بایست از مصالح سبک در ساخت‌وساز استفاده شود، فرهنگ سبک‌سازی تقویت گردد و در عین حال آگاهی ساکنین در بکارگیری مصالح بادوام ارتقاء یابد. همچنین سیستم‌های فرسوده آب، برق و گاز شهری توسعه یافته و بین آن‏ها یکپارچگی وجود داشته باشد. بعلاوه می‌بایست در حین امدادرسانی، نظام ارتباطات اصلاح شده، و مدیریت موجودی و مکان‏یابی تخلیه، تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Multi-Objective Model based on Quality Function Deployment for Choosing Effectiveness Strategies in the Humanitarian Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Reza Jalali 2
1 Prof, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Industrial Management, Faculty of literature and humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Objective: Humanitarian operations begin quickly with disasters to save lives, reduce the suffering of the injured and meet their needs. Appropriate strategies and solutions should be used to help the injured. In this regard, this paper aims to provide a hybrid approach to select effective strategies in the humanitarian supply chain.
Methods: In this study, firstly the needs of the injured were identified and categorized, and then the weight of each one was obtained using Fuzzy SWARA technique. Then, a combination of QFD approach and multi-objective modeling was used to select strategies to meet the needs of the injured. The epsilon-constraint method and GAMS software were used to solve the multi-objective model.
Results: The needs of earthquake victims in the country were identified and classified into five categories: food needs, hygienic, mental health, housing and living facilities. The results showed that the need for nutrition and food, evacuation of the affected groups from the accident site and access to drinking water are the most important needs of the victims during the earthquake. To help victims, 14 strategies were divided into three categories: strategies related to construction, infrastructure improvement, and strengthening relief processes.
Conclusion: In order to reduce the damage during an earthquake, light materials should be used in construction, the culture of lightening should be strengthened, and at the same time, the awareness of people in using durable materials should be promoted. Also, worn-out water, electricity and gas systems should be developed and integration should be between them. In addition, the improved communication system, and inventory management and evacuation location should be strengthened during relief efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian Supply Chain
  • Strategy
  • Quality Function Deployment
بیگی، سکینه؛ یعقوبی، حسن؛ کریمی، حسین (1399). تخصیص بهینه نقاط اسکان اضطراری، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها به ناحیه‌های شهری پس از وقوع زلزله (مطالعه موردی: شهر بجنورد). مدیریت صنعتی؛ 12(1)؛ 82-110.
فرجی، امین؛ قرخلو، مهدی (1389)؛ زلزله و مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)؛ جغرافیا؛ 8(25)؛ 143- 164.
قاسمی، روح اله؛ علی دوستی، علی,؛ حسنوی، رضا؛ نوروزیان ریکنده، جابر (1397)؛ شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه؛ مدیریت صنعتی؛ 10(1)؛ 1-16.
جعفرنژاد، احمد؛ هاشمی پطرودی، سید حمید؛ طلایی، حمیدرضا (1393)؛ رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تأمین؛ انتشارات نگاه دانش؛ چاپ اول؛ تهران.
نهفتی کهنه، جمال؛ تیموری، ابراهیم. (1395). ارائۀ مدلی برای طراحی زنجیرۀ تأمین فراورده‌های خونی در زمان وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن انتقال از سایر استان‌ها (مطالعۀ موردی: شبکۀ انتقال خون تهران)؛ مدیریت صنعتی؛ 8(3)؛ 487- 513.
صادقی مقدم، محمدرضا؛ قاسمیان صاحبی، ایمن؛ حیدری دهویی، جلیل (1396)؛ ارزیابی نیازهای آسیب دیدگان در چرخه ی عمر چهار روزه‏ی حادثه در زنجیر ه ی تأمین بشر دوستانه؛ علمی پژوهشی مدیریت بحران؛ 6(2)؛ 45-56.
سیدی، سیدحسین؛ خاتمی فیروز آبادی، سید محمدعلی؛ امیری، مقصود؛ تقوی‌فرد، سیدمحمدتقی. (1398). مکان‎یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان. مدیریت صنعتی؛ 11(1)؛ 1-20.
تقوایی، مسعود؛ علی‏زاده، جابر. (1391). استراتژی های مدیریت بحران کاربری های مسکونی در روستا-شهرها (نمونه: روستا-شهر اصلاندوز, استان اردبیل). مسکن و محیط روستا؛ 31(138)؛ 85-104.
References
Agarwal, S., Kant, R., & Shankar, R. (2020). Evaluating Solutions to Overcome Humanitarian Supply Chain Management Barriers: A Hybrid Fuzzy SWARA – Fuzzy WASPAS Approach. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101838. doi:10.1016/j.ijdrr. 2020.101838
Altay, N., & Green, W. G. (2006). OR/MS research in disaster operations management. European Journal of Operational Research, 175 (1), 475–493.
Beigi, S., Yaghoubi, H., & Karimi, H. (2020). Optimal Allocation of City Districts to Emergency Resettlement Sites, Hospitals, and Clinics after the Earthquake (Case Study: Bojnord City). Industrial Management Journal, 12 (1), 82- 110. (in Persian)
Bottani, E., and. Rizzi,A. (2006). Strategic management of logistics service: A fuzzy QFD approach. International Journal of Production Economics, 103 (2): 585-599.
Carnevalli, J. A., and. Miguel, P.C.(2008). Review, analysis and classification of the literature on QFD -Types of research, difficulties and benefits. International Journal of Production Economics, 114 (2): 737-754
Center, A. D. P. (2016). The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Disaster Management Center.
Chan, L.K., and Wu, M.L. (2002). Quality function deployment: A literature review. European Journal of Operational Research, 143 (3): 463-497.
Chang, W., Ellinger, A. and Blackhurst, J. (2015). A contextual approach to supply chain risk mitigation. International Journal of Logistics Management, Vol. 26 No. 3, pp. 642-656.
Costa, S. R. A., Campos, V. B. G., & Bandeira, R. A. D. M. (2012). Supply Chains in Humanitarian Operations: Cases and Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 598–607.
Crowe, T. J., and Cheng, C.-C. (1996). Using quality function deployment in manufacturing strategic planning. International Journal of Operations & Production Management 16 (4): 35-48.
Delice, E. K., and Günger, Z. (2011). A mixed integer goal programming model for discrete values of design requirements in QFD. International journal of production research, 49(10): 2941-2957.
De Moura, E., Rocha, T., Chiroli, D. (2020). A framework proposal to integrate humanitarian logistics practices, disaster management and disaster mutual assistance: A Brazilian case; Safety Science., Volume 132., December 2020, 104965
Ertem, M.A., Buyurgan, N. and Rosetti, M.D. (2010), Multiple-buyer procurement auctions framework for humanitarian supply chain management., International Journal of Physical Distribution and Logistics Management., Vol. 40 No. 3, pp. 202-227.
Faraji, A., Gharakhlou, M. (2010). Earthquake and Urban Crisis Management (Case Study: Babol City); Geography. Vol 8; 143-164; (in Persian).
Fathalikhani, S., Hafezalkotob, A. & Soltani, R. (2020). Government intervention on cooperation, competition, and coopetition of humanitarian supply chains., Socio-Economic Planning Sciences, Volume 69., 100715
Ghasemi, R., Alidoosti, A., Hosnavi, R., & Norouzian Reikandeh, J. (2018). Identifying and Prioritizing Humanitarian Supply Chain Practices to Supply Food before an Earthquake. Industrial Management Journal, 10(1), 1-16. (in Persian)
Ghasemian Sahebi, I., Arab, A., and Sadeghi Moghadam, M.R. (2017). Analyzing the barriers to humanitarian supply chain management: A case study of the Tehran Red Crescent., Societies; International Journal of Disaster Risk Reduction., http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.05.017
Han, S. B., Chen, S. K., Ebrahimpour, M., Sodhi, M. S. (2001). A conceptual QFD planning model. The International Journal of Quality & Reliability Management, 18 (8): 796 - 812.
Hashemi Petrudi, H., Tavana, M., Abdi, M. (2020). A comprehensive framework for analyzing challenges in humanitarian supply chain management: A case study of the Iranian Red Crescent Society., International Journal of Disaster Risk Reduction., Volume 42., January 2020, 101340
Heaslip, G., Sharif, A.M. and Althonyan, A. (2012). Employing a systems-based perspective to the identification of inter-relationships within humanitarian logistics., International Journal of Production Economics., Vol. 139., pp. 377-392.
Hong, J-D., Jeong, K-Y., Feng, J.K. (2015). Emergency relief supply chain design and trade-off analysis., Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management., Vol. 5, No. 2, pp. 162-187.
Jafarnejad, A, Hashemi Petroodi, H., Talaee, H. R. (2014). New Approaches to Supply Chain Management: Resilience, Humanitarian, Services, Sustainability., Negah Danesh Publications; First Edition., (in Persian).
Jahre, M. (2017). Humanitarian supply chain strategies – a review of how actors mitigate supply chain risks. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management., 7 (2), 82–101. doi:10.1108/jhlscm-12-2016-0043
Kabra,G., Ramesh, A. (2015). Analyzing drivers and barriers of coordination in humanitarian supply chain management under fuzzy environment., Benchmarking Int. J., 22 (4) (2015), pp. 559-587, 10.1108/BIJ-05-2014-0041
Karsak, E. E., Özogul., C.O. (2009). An integrated decision making approach for ERP system selection., Expert Systems with Applications, 36 (1): 660-667
Lillibridge, S. R., Noji, E. K., & Burkle, F. M. (1993). Disaster assessment: the emergency health evaluation of a population affected by a disaster., Annals of Emergency Medicine., 22 (11); 1715–1720.
Listou, T. (2008). Postponement and speculation in noncommercial supply chains. Supply Chain Forum., An International Journal., Vol. 9., No. 2., pp. 56-64.
Liu, K. (2020). Post-earthquake medical evacuation system design based on hierarchical multi-objective optimization model., An earthquake case study., International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 51., 101-785.
Mavi, R. K., Goh, M., & Zarbakhshnia, N. (2017). Sustainable Third Party Reverse Logistic Provider Selection with Fuzzy SWARA and fuzzy MOORA in Plastic Industry. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 91 (5 &8), 1-18
Mavrotas, G, Florios, K. (2013). An improved version of the augmented -constraint method (AUGMECON2) for finding the exact pareto set in multi-objective integer programming problems. Applied Mathematics and Computation, 219 (18), pp. 9652-9669
Nagurney, A., Daniele, P., Alvarez Flores, E., Caruso, A. (2018). A variational equilibrium framework for humanitarian organizations in disaster relief: effective product delivery under competition for financial funds., Dynamics of disasters: Algorithmic approaches and applications, Springer International Publishers, Switzerland (2018), pp. 109-133
Nahofti Kohneh, J., Teimoury, E. (2016). A model for the design of blood products supply chain at the time of the earthquake disaster considering the transfer from the other provinces (Case Study: Tehran blood transfusion network). Industrial Management Journal, 8 (3), 487-513. (in Persian).
Natarajarathinam, M., Capar, I., & Narayanan, A. (2009). Managing supply chains in times of crisis: a review of literature and insights. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39 (7), 535–573.
Pujawan, I.N., Geraldin, L. H. (2009). House of risk: a model for proactive supply chain risk management. Business Process Management Journal, 15 (6): 953 – 967
Project, T.S. (2004). Humanitarian charter and minimum standards in disaster response; Geneva, Switzerland. Oxfam Publishing, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ, UK
Simangunsong, E., Hendry, L.C. and Stevenson, M. (2012). Supply chain uncertainty: a review and theoretical foundation for future research., International Journal of Production Research., Vol. 50 No. 16, pp. 4493-4523.
Sadeghi Moghadam, M., Ghasemian Sahebi, I., Heydari Dohoee, J. (2018). Assessment of affected people’s needs in the four-day disaster’s life cycle in the humanitarian supply chain. Journal of Emergency Management, 6 (2), 45-56; (in Persian).
Schiffling, S; Hannibal, C; Tickle, M; Fan, Y. (2020). The implications of complexity for humanitarian logistics: a complex adaptive systems perspective; Ann Oper Res (2020). https://doi.org/10.1007/s10479-020-03658
Seyyedi, S.H., Khatami FirouzAbadi, S.M.A., Amiri, M., Taghavi Fard, S.M.T. (2019). Positioning and Optimized Allocation of Transfer Points, Hospitals and Emergency Services Centers to Organize a Crisis Relief Chain, Assuming Screening of Injuries. Industrial Management Journal, 11 (1), 1-20. (in Persian)
Stauffer, J.M., Pedraza-Martinez, A.J. and Van Wassenhove, L.N. (2015). Temporary hubs for the global vehicle supply chain in humanitarian operations. Production and Operations Management. Vol. 23 No. 2, pp. 192-209.
Stratton, B. (1989). The refined focus of automotive quality. Quality Progress 22 (10): 4750.
Taghvaie, M., Alizadeh, J. (2012). Crisis management Strategies of the Residential Area In Rural-Urban(Case Study: Rural Urban of Aslanduz in Ardabil Province). Housing and Rural Environment, Vol 31, 85-104; (in Persian).
Tang, C.S. (2006b). Perspectives in supply chain risk management. International Journal of Production Economics. Vol. 103, pp. 451-488.
Vugrin, E. D., Warren, D. E., Ehlen, M. A. (2011). A resilience assessment framework for infrastructure and economic systems: Quantitative and qualitative resilience analysis of petrochemical supply chains to a hurricane. Process Safety Progress 30 (3): 280-290.
Widera, A., Dietrich, H. A., Hellingrath, B., & Becker, J. (2013). Understanding humanitarian supply Chains-Developing an integrated process analysis toolkit. In ISCRAM.
Zabell, S. L. (1992). Predicting the unpredictable. Synthese journal., 90 (2), 205–232.