شناسایی عوامل کلان مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در اکوسیستم کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دیجیتال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شناسایی عوامل کلانی که بر موفقیت نوآوری باز در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال مؤثرند، هدف این پژوهش است.
روش: بعد از شناسایی اولیه عوامل مؤثر از پیشینه، با استفاده از نمونه هفتاد نفری از صاحب‌نظران، پیمایشی در اکوسیستم کسب‌وکار دیجیتال انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه خبرگان سازمانی و کارشناسان فعال در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دیجیتال است. در این پژوهش، برای سنجش روایی واگرا، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. صحت و معناداری روابط میان این متغیرها و تأیید مدل اندازه‌گیری و ساختاری، به‌کمک تحلیل عاملی تأییدی یا معادلات ساختاری مبتنی بر PLS و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS بررسی شده است.
یافته‌ها: سازه‌های برون‌زای مدل، روی هم 62 درصد از واریانس سازه موفقیت در نوآوری باز را شرح می‌دهد و به‌ترتیب سازه‌ها‌ی محیط مقرراتی و نظارتی، پشتیبانی مالی و نهادهای واسطه در موفقیت نوآوری باز، بیشترین ارتباط و اهمیت را دارند. همچنین مقدار شاخص 2Q مدل برابر با 392/0 است که نشان می‌دهد مدل پیشنهادی، تناسب پیش‌بینی مناسبی دارد.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود که دولت و سیاست‌گذاران، راهکارهایی همچون تشویق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی، مشوق‌های مالیاتی، ایجاد نظام حقوقی کارا برای حفاظت از دارایی‌های فکری، ایجاد پلتفرم‌های نوآوری باز و قطب‌های فناوری را در دستور کار قرار دهند تا اکوسیستم مناسبی برای اجرای راهکارهای نوآوری باز در کسب‌وکارهای دیجیتال شکل گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Major Factors Affecting the Success of Open Innovation in the Digital Knowledge-based Business Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Erfan Hajiakhoondi 1
  • Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani 2
  • Alireza Boushehri 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Technology Management, Faculty Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of South Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Technology Management, Faculty of Management, Malek Ashtar University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aims to identify the major factors that affect the success of open innovation in the digital business ecosystem.
Methods: After initial identification of the factors influencing the background, a survey was conducted in the digital business ecosystem using a sample of 70 experts. The research community includes all organizational experts and experts active in digital knowledge-based businesses. In this study, exploratory factor analysis has been used to measure divergent validity and the accuracy and significance of the relationships between these variables and confirmation of the measurement and structural model by confirmatory factor analysis or structural equations based on PLS and SPSS and Smart PLS software have been investigated.
Results: The exogenous structures of the model together account for 62% of the variance of the structure of open innovation success, and the structures of the regulatory and regulatory environment, financial support and intermediary institutions have the most relevance and importance in the success of open innovation, respectively. Also, the value of Q2 index of the model is equal to 0.392, which indicates that the proposed model has a good predictive fit.
Conclusion: It is suggested that governments and policymakers implement strategies such as encouraging venture capital and crowd funding, tax incentives, establishing an efficient legal system for the protection of intellectual property, establishing open innovation platforms and technology hubs, and other research findings. In this way, a suitable ecosystem for the implementation of open innovation strategies in digital businesses is formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture capital
  • Intellectual Property Rights
  • Intermediary Institutions
  • Open innovation platforms
آقازاده، هاشم؛ حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث؛ مهرنوش، مینا؛ لطیفی، محمدمهدی؛ سلیمانی، سام (1398). طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه‎پژوهی: گروه شرکت‎های ساختمانی ایرانیان اطلس). مدیریت بازرگانی، 11(2): 221-240.
پژوهش جهرمی، امین. (1397). اثر نوآوری باز درون‏گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‎های دانش‎بنیان. نشریه رهیافت، 69، 29-41.
پورصادق، ناصر (1397). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعه موردی: یک شرکت بیم‏ ای). پژوهشنامهبیمه، 33(2)، 65-84.
جاوید، غزاله؛ باقری نژاد، جعفر (1391). ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه‎ها. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 31(2)، 53-61.
جمالی، غلامرضا (1395). تحلیل ابعاد نوآوری باز مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات در شرکت‎های دانش‎بنیان. مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 519-540.
داودی، نازی؛ اکبری، مرتضی؛ پاداش، حمید (1395). شناسایی و اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‎های فناوری اطلاعات و ارتباطات. نشریه توسعهکارآفرینی،  9(1)، 239-256.
رمضان‌پور نرگسی، قاسم؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله؛ زرگران یزد، بهاره (1393). بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم).فصلنامهمدیریتتوسعهفناوری، 2(1)، 29-46.
طاهری، سعید؛ شوال پور، سعید (1397). تأثیر داده‎ های باز دولتی و نوآوری در داده بر توسعه کسب‌وکار صنعت بیمه زندگی. فصلنامه رشد و فناوری، 14(55)، 63-75.
طبائیان، سید کمال؛ منطقی، منوچهر؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ طباطبائیان، سید حبیب الله (1390). بررسى میزان حمایت شرایط زمینه‏اى ایران از اتخاذ رویکرد نوآورى باز، مطالعه موردى: نظام نوآورى هوایى. نشریه بهبود مدیریت، 5(3)، 7-21.
ملایی، نجمه؛ طاهری، سعید (1397). توسعه کسب‌وکار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، داده باز دولتی و نوآوری باز. نشریه رهیافت، 69، 41-53.
مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1396). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. تهران: نشر عابد.
References
Agency For Growth Policy Analysis. (2015). Japan’s governmental intermediary patent platforms for open innovation. Available in: https://www.tillvaxtanalys.se
Aghazadeh, H., Hoseingholipour, T., Mehrnoush, M., Latifi, M.M. & Soleimani, Sam (2019). Developing a Sales Model Based on Open Innovation in the Building Industry (Case Study: Iranian Atlas Construction Group). Journal of Business Management, 11(2), 221–240. (in Persian)
Al-Belushi, K. I., Stead, S. M., Gray, T., & Burgess, J. G. (2018). Measurement of open innovation in the marine biotechnology sector in Oman. Journal of Marine Policy98, 164-173.
Bacon, E., Williams, M. D., & Davies, G. H. (2019). Recipes for success: Conditions for knowledge transfer across open innovation ecosystems. International Journal of Information Management, 49, 377-387.
Balbachevsky, E. & Botelho, A. (2011). Science and Innovation Policies in Brazil: a framework for the analysis of change and continuity, Whatever Happened to North-South? IPSA-ECPR Joint Conference, University of Sao Paulo, Feb 16-19,pp: 1-25.
Barbieri, J. C., & Álvares, A. C. T. (2016). Sixth generation innovation model: description of a success model. Journal of RAI Revista de Administração e Inovação13(2), 116-127.
Boynton, A. C., & Zmud, R. W. (1984). An assessment of critical success factors. Journal of Sloan management review25(4), 17-27.
Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston. USA.
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., Bakici, T., & Lopez-Vega, H. (2011). Open innovation and public policy in Europe. ESADE Business School & the Science I Business Innovation Board AISBL.
Davoudi, N., Akbari, M., Padash, H. (2016). Identifying and Ranking Impact Factors on Open Innovation Success in ICT Firms.  Journal of Entrepreneurship Development, 9(1), 239-256. (in Persian)
Eiteneyer, N., Bendig, D., & Brettel, M. (2019). Social capital and the digital crowd: Involving backers to promote new product innovativeness. Journal of Research Policy, 48(8), 103744.
European Commission. (2016). Open Innovation, Open Science, Open to the Worl: a vision for Europe. Reports and studies.
Fu, X., & Xiong, H. (2011). Open innovation in China: policies and practices. Journal of Science and Technology Policy in China, 2(3), 196-218.
Geisser, S. (1974). A predictive approach to the random effect model. Journal of Biometrika, 61(1), 101-107.
Goyal, S., Sergi, B. S., & Esposito, M. (2019). Literature review of emerging trends and future directions of e-commerce in global business landscape. World Review of Entrepreneurship. Journal of Management and Sustainable Development15(1/2), 226-255.
Gupta, R., Mejia, C., & Kajikawa, Y. (2019). Business, innovation and digital ecosystems landscape survey and knowledge cross sharing. Journal of Technological Forecasting and Social Change147, 100-109.
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
Hayes, A. (2019).Business Ecosystem. Investopedia, Available in https://www.investopedia. com/terms/b/business-ecosystem.asp
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing, New Challenges to International Marketing (Advances in International Marketing, Vol. 20), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 277-319.
Hilbolling, S., Berends, H., Deken, F., & Tuertscher, P. (2020). Complementors as connectors: managing open innovation around digital product platforms. Journal of R&d Management50(1), 18-30.
Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Journal of Research policy35(5), 715-728.
Ibrahimov, B. (2018). Open Innovation and application to Petroleum Industry. IFAC-PapersOnLine51(30), 697-702.
Jamali, Gh. (2016). Analysis of open innovation dimensions based on information technology development in knowledge-based companies. Journal of Information Technology Management, 8(3), 519–540. (in Persian)
Janssen, K. (2011). The influence of the PSI directive on open government data: An overview of recent developments. Government Information Quarterly28(4), 446-456.
Javid, Gh., BagheriNejad, J. (2012). The relationship between open innovation process and the ability to attract firms.  Journal of science and technology parks & incubators, 31(2), 53–61. (in Persian)
Johannsson, M., Wen, A., Kraetzig, B., Cohen, D., Liu, D., Liu, H., ... & Tallineau, J. (2015). Space and Open Innovation: Potential, limitations and conditions of success. Journal of Acta Astronautica115, 173-184.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Journal of Personnel psychology28(4), 563-575.
Lyu, Y., He, B., Zhu, Y., & Li, L. (2019). Network embeddedness and inbound open innovation practice: The moderating role of technology cluster. Technological Forecasting and Social Change144, 12-24.
Molaei, N., Taheri, S. (2019). Development of e-business with data innovation model, open government data and open innovation. Rahyaft Journal, 69, 41–53. (in Persian)
Momeni, M., FaalGhayoumi, A. (2017). Statistical analysis using SPSS. Tehran, Abed Publishing. (in Persian)
Mooi, E. A., & Sarstedt, M. (2011). A Concise guide to market research: the process, data, and methods using IBM SPSS Statistics. Berlin: Springer.
Motohashi, K. (2011). Innovation Policy Challenges for Japan: An Open and Global Strategy. Asie. Visions, 45. Available in: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ asievisions45kmotohashi.pdf
Nachira, F., Nicolai, A., Dini, P., Le Louarn, M., & Leon, L. R. (2007). Digital business ecosystems.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). NewYork: McGraw-Hill.
Oliveira, M. G., & Toaldo, A. M. M. (2015). New times, new strategies: proposal for an additional dimension to the 4 P's for e-commerce dot-com. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management12(1), 107-124.
Pajouhesh Jahromi, A.  (2018). The effect of introverted open innovation on the business model of knowledge-based companies. Rahyaft Journal, 69, 29–41. (in Persian)
Palmers, A. (2020). How the coronavirus and retail closures are accelerating the rise of Amazon. Available in: https://www.cnbc.com/2020/04/19/coronavirus-retail-closures-speed-the-rise-of-amazon.html.
Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa, I. (2017). Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting and Social Change, 118, 134-142.
Poursadegh, N. (2018). Identifying and Prioritizing Factors Affecting Open Innovation in the Insurance Industry (Case Study: An Insurance Company). Insurance Research Journal, 33(2), 65–84. (in Persian)
Ramezanpor Nargesi, Gh., Davari, A., Afrasyabi, R., Zargaran Yazd, B. (2014). Investigating the effect of internal and external factors on open innovation (Case study: Research Centers of the Ministry of Industry and Science). Journal of Entrepreneurship Development, 2(1), 29–46. (in Persian)
Rogers, D. L. (2016). The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age. Columbia University Press.
Rothwell, R. (1992). Developments towards the fifth generation model of innovation, journal of Technology Analysis & Strategic Management, 4(1), 73-75.
Shaikh, M., & Levina, N. (2019). Selecting an open innovation community as an alliance partner: Looking for healthy communities and ecosystems. Journal of Research Policy48(8), 103766.
Shultz, K. S., Whitney, D. J., & Zickar, M. J. (2013). Measurement theory in action: Case studies and exercises. Routledge.
Tabaeian, S.K., Manteghi, M., Bamdad Soufi, J., Tabatabaeian, S.H. (2011). Investigating the degree of support of Iran's ground conditions for adopting an open innovation approach, a case study of the aviation innovation system Journal of Management Improvement, 5(3), 7–21. (in Persian)
Taferner, B. (2017). A next generation of innovation models? an integration of the innovation process model big picture © towards the different generations of models. Review of Innovation and Competitiveness: A Journal of Economic and Social Research, 3(3), 47-60.
Taheri, S., Shavalpour, S. (2018). The Impact of Open Government Data and Data Innovation on Business Development of the Life Insurance Industry. Journal of Growth and Technology, 14(55), 63–75. (in Persian)
Urbinati, A., Chiaroni, D., Chiesa, V., & Frattini, F. (2020). The role of digital technologies in open innovation processes: an exploratory multiple case study analysis. Journal of R&D Management, 50(1), 136-160.
Von Hippel, E., & Kaulartz, S. (2020). Next-generation consumer innovation search: Identifying early-stage need-solution pairs on the web. Journal of Research Policy, 104056.
Zhu, X., Xiao, Z., Dong, M. C., & Gu, J. (2019). The fit between firms’ open innovation and business model for new product development speed: A contingent perspective. Journal of Technovation, 86, 75-85.