ارزیابی و تحلیل سیاست‌های توسعه پایدار در شبکه حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی با رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه، یکی از دغدغه‌های بسیار مهم صنایع نفتی، موضوع توسعه پایداری است. دستیابی به پایداری مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر پایداری، روابط متقابل و پویای آنها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح مدیران ارشد سازمان است. هدف از این مقاله، ارزیابی و تحلیل سیاست‌های توسعه پایدار شبکه حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی ایران، بر اساس رفتار پویای متغیرهای پایداری است.
روش: بر اساس پیشینه پژوهش و نظر خبرگان صنعت، عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احصا و بر مبنای رویکرد پویایی سیستم، مدل پویای پایداری این شبکه طراحی شد. سپس سیاست‌های متناسب با استراتژی متفاوت پایداری، بر اساس رفتار متغیرهای اصلی پایداری، بررسی و تحلیل شد.
یافته‌ها: بر مبنای پیشینه پژوهش و نظر خبرگان، ۲۲ عامل به‌عنوان عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی انتخاب و استراتژی‌های پنج‎گانه، شامل کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش رضایتمندی جامعه، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش حوادث و ترکیب همه موارد، برای دستیابی به پایداری در شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی ایران متصور شد. با اعمال سیاست‌های متناسب با هر استراتژی و مقایسه نتایج آنها، مشخص شد، رفتار متغیرهای اصلی پایداری با اتخاذ استراتژی پنجم (توسعه همه‌جانبه) روند بهتری را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که دستیابی به توسعه پایدار با شناخت عوامل مؤثر بر پایداری و در نظرگرفتن ارتباط علّی بین آنها و ارزیابی و تحلیل سیاست‌های توسعه پایدار مبتنی بر رفتار متغیرهای اصلی پایداری در طول زمان با نگاهی جامع و سیستمی فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Analyzing Sustainable Development Policies in the Oil Products Transportation Network with a System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ghezavat 1
  • Behroz Dori Nokorani 2
  • Masood Rabieh 3
  • Mostafa Zandieh 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Industry Management &Information Technology, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Industry Management &Information Technology, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Industry Management &Information Technology, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Today, one of the most important concerns of the oil industry is sustainable development. Achieving sustainability requires recognizing the factors that affect sustainability, their dynamic relationships, and the right decisions of senior executives. The purpose of this paper is to evaluate and analyze the sustainable development policies of the Iranian oil products transportation network based on the dynamic behavior of sustainability variables.
Methods: In this study, the factors affecting economic, social and environmental sustainability were identified based on the research background and the opinion of industry experts and the dynamic model of sustainability of this network was designed with the system dynamics approach. Optimal policies with different sustainability strategies were then evaluated and analyzed based on the behavior of the main variables of sustainability.
Results: Based on the background of research and opinion of industry experts, 22 factors were selected as factors affecting economic, social and environmental sustainability and five strategies including reducing transportation costs, increasing community satisfaction, reducing environmental pollution, reducing accidents and combining all the cases were considered to achieve sustainability in the National Iranian Oil Products Distribution Company. By applying policies appropriate to each strategy and comparing their results, it was found that the behavior of the main variables of sustainability shows a better trend by adopting the Fifth Strategy (Comprehensive Development).
Conclusion: This research showed that sustainable development can be achieved by recognizing the factors affecting sustainability and causal relationship between them and evaluating and analyzing comprehensive sustainability policies based on the behavior of the main variables of sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Iranian oil products transport network
  • System Dynamics
استادی جعفری، مهدی؛ رصافی، امیر عباس (۱۳۹۲). ارزیابی سیاست‎های توسعه پایدار در بخش حمل‎ونقل شهری با استفاده از مدل‌های سیستم پویایی (مطالعه موردی: شهر مشهد). مجله مدیریت شهری، 11(31)، 281-294.
جباری، داوود (1393). بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
جعفری، داود (۱۳۹۸). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین پایدار به روش مدل‎سازی تفسیری ساختاری صنعت نفت و گاز کشور. کنفرانس بینالمللی راهکارها و چالشهای مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت همایش آروین البرز.
فوکردی، رحیم؛ محتاط، مینو (۱۳۹۶). تعریف محتوای گزارش پایداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‎های نفتی ایران: کاربرد کارت ارزیابی متوازن و دیمتل خاکستری.  مجله مدیریت صنعتی، ۹(۴)، ۷۳۵- ۷۶۴.
قادری، عبدالرحیم؛ بهرامی حقیقی، مریم (۱۳۹۴). ایمنی و مدیریت حمل‎ونقل زمینی مواد خطرناک و فراورده‎های نفتی در خطوط جاده‌ای کشور. چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند.
هاشم‎پور، رویا (۱۳۹۷). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پالایش گاز (مورد مطالعه: پالایشگاه گاز ایلام). سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان.
هاشمی پطرودی، سید حمید؛ مریخی، بابک (۱۳۹۱). تجزیه و تحلیل محرک‎های توسعه پایدار در زنجیره تأمین صنعت نفت وگاز ایران. دومین کنفرانس بینالمللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی.
References
Abbaspour, H., Drebenstedt, C. & Dindarloo, S. R. (2018). Evaluation of safety and social indexes in the selection of transportation system alternatives Truck-Shovel and IPCCs in open pit mines. Safety Science, 108, 1-12.
Concepción Maure, L., Goya Valdivia, F.A., Machado, N., & Glistau, E. (2019). Methodology for the management of risk in the storage and transport of hazardous substances. Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering Tome XII. Available in: https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10737.
Fukordi, R. & Mohtat, M. (2018). Definition of the content of the Sustainability Report of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company: Application of  Balanced Score Card and Gray Dimatel. Industrial Management Journal, 9(4), 735- 764. (in Persian)
Gardas, B.B., Raut R.D. & Narkhede, B. (2018). Determinants of sustainable supply chain management: A case study from the oil and gas supply chain. Sustainable Production and Consumption, 17, 241-253.
Ghaderi, A. R. & Bahrami Haghighi, M. (2016). Safety and management of transportation of hazardous materials and petroleum products on the country's roads. 4th National Environment, Energy and Biosafety Conference. Tehran, Mehr Arvand Higher Education Institute. (in Persian)
Global Reporting Initiative (2013). G4Oil and Gas SectorDisclosures. Retrived from: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Oil-and-Gas-Sector-Disclosures.pdf.
Hart, M. (1999). Guide to Sustainable Community Indicators (Second Edition). Hart Environmental Data, North Andover, MA, USA.
Hashemi Petrodi, S. H. & Merikhi, B. (2012). Analysis of Sustainable Development Stimuli in Iran Oil and Gas Industry Supply Chain. 2nd International New Approaches at Energy Conservation Conference, Tehran, South Pars Energy Special Economic Zone.
(in Persian)
Hashempour, R. (2019). Identification and ranking of key factors in the success of green supply chain management in the studied gas refining industry: Ilam Gas Refinery. 3rd International Dynamic Management, Accounting and Auditing Conference, Tehran, Salehan University. (in Persian)
Huang, W.C., Shuai, B. & Zhang, G.Y. (2018). Using improved WBS-RBS to identify the risk of railway dangerous goods transportation process. China Safety Science Journal, 28 (8), 93-99.
Huang, W.C., Shuai, B. & Sun, Y. (2018). Study on Coupling Risk Formation Mechanism of Railway Dangerous Goods Transportation System Based on N-K Model. Journal of the China Railway Society, 41(5), 1-9.
Huang, W.C., Shuai, B., Pang, L., & Yang, Z.Q. (2016). Research on coupling coordination degree based method for assessing risk in road dangerous goods transport system. China Safety Science, 26 (6), 117-122.
Huang, W.C., Shuai, B., Sun, Y., Li, M.L., & Pang, L. (2019). Using entropy-TOPSIS-coupling and coordination model to evaluate railway dangerous goods transportation system risk. China Safety Science Journal, 10(10), 1-33.
Jabbari, D. (2015). Study of the Relationship between Green Supply Chain Management and Organizational Performance. Master's thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Management School. (in Persian)
Jafari, D. (2019). Identification of key success factors in sustainable supply chain management through interpretive structural modeling at oil and gas industry. International Strategies and Challenges Management and Industrial Engineering Conference, Tehran, Arvin Alborz Conference Company. (in Persian)
Jiang, Z., Fang, D.P. & Zhang, M. (2015). Understanding the causation of construction workers’ unsafe behaviors based on system dynamics modeling. Journal of Management in Engineering, 31(6). DOI: 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000350
Li, C., Ren, J., & Wang, H. (2016). A system dynamics simulation model of chemical supply chain transportation risk management systems. Computers & Chemical Engineering, 89(9), 71-83.
Li, C., Wang, J., Wang, Z. & Gong, J. (2018). Simulation 0f The Chlorination Process Safety Management System Based on System Dynamics Approach. Procedia Engineering, 211, 332–342.
Litman, T. (2015). Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning. Victoria Transport Policy Institute. Transportation Research Record.
McElroy, M.W, R.J Jorna and J. Engelen (2008). Sustainability Quotients and the Social Footprint. Corporate Social Responsibility and the Environmental Management, 15)4(, 223-234.
Mehregan, M. R., Hashemi, S. H. & Karimi, A. (2014). Analysis of interactions among sustainability supplier selection criteria using ISM and fuzzy DEMATEL. Decision Sciences, 7(3), 270-294.
Ostadi Jafari, M., & Rassafi, A.A. (2014). Evaluation of Sustainable Development Policies in Urban Transportation with Using System Dynamics Model (Case Study: Mashhad City). Journal of Urban Management, 11(31), 281-294. (in Persian)
Rassafi, A. A., Ostadi Jafari, M., Javanshir, H. (2014). An Appraisal of Sustainable Urban Transportation: Application of a System Dynamics Model. International journal of transportaion engineering, 2(1), 47-66.
Wang, Z., Zhang, Y., Lian, L., & Chu, CH. (2018). Evaluating transportation infrastructure investment on a regional level: a system dynamics simulation. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, 94(10), 943-954.
Zhang, Y., Zhang, M. & Qian, C. (2018). System dynamics analysis for petrochemical enterprise fire safety system. Procedia Engineering, 211, 1034-1042.