شناسایی حلقه‎های علّی مرتبط با رویکردهای متداول در مدل تعالی سازمانی مبتنی بر پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه ورود به حوزه مدیریت کیفیت، برای سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علت آن، رقابت شدید، جهانی‌شدن و خدمات متنوع محصولات است که نیاز به توسعه کیفیت در تمامی ابعاد در سازمان‌ها را امری اجتناب‌ناپذیر کرده است. سیستم بانکی کشور نیز به‌دلیل رقابت شدید موجود در آن، از این قاعده مستثنا نیست. مدل‌های تعالی سازمانی، ابزاری است که سازمان‌ها را در این مسیر رهنمون می‌کند. برای همین منظور، سازمان‌ها از جمله شبکه بانکی کشور، رویکردهای گوناگونی را در سازمان خود در راستای تحقق ارزش‌های مدل‌های تعالی مستقر کرده‌اند؛ اما محدودیت منابع موجود از قبیل هزینه، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و... استقرار تمامی این رویکردها را میسر نمی‌سازد. از این رو، مسئله اصلی اینجاست که کدام رویکردها بیشترین تأثیر را در ارتقای سطح کیفیت خواهد داشت. هدف اصلی این تحقیق کشف روابط پویای موجود بین رویکردها و معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM است.
روش: ابتدا رویکردهای معمول در مدل ‎تعالی سازمانی استخراج شد و به‌علت حجم زیاد آنها، با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی، خوشه‌بندی شدند و در آخر، از روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها، حلقه‌های علّی بین متغیرها یا همان رویکرد‎ها، کشف شده است. جامعه آماری، شبکه بانکی کشور است و داده‌ها در بازه زمانی سال‌های 97 و 98 استخراج و مدل‌سازی شده‌اند.
یافته‌ها: نتیجه پژوهش پیش رو، مدل حلقه‌های علّی بین دسته‌های رویکردهای معمول در مدل تعالی سازمانی است.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، رویکردهای معمول در شبکه بانکی کشور شناسایی شد. با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها این امکان فراهم می‌شود تا رفتار سیستم با بهره‌گیری از حلقه‌های علی شبیه‌سازی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Causal Loops for Common Approaches of the EFQM Excellence Model

نویسندگان [English]

  • Ali Ebadi Ziaei 1
  • Ali Mohaghar 2
  • Adel Azar 3
  • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam 4
  • Hossein Safari 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Nowadays, entering the field of quality management is one of particular importance to organizations. This is due to the intense competition, globalization and diversified product services that have made the need for quality development at all levels in organizations inevitable. The country's banking system is no exception because of the fierce competition. Organizational Excellence Models are the tools that guide organizations along this path. Organizations including the country's banking network, are adopting a variety of approaches within their organization to realize the values of excellence models. However, the limitation of available resources such as cost, manpower, organizational culture, etc. does not allow all of these approaches to be deployed. Therefore, the key question is which approaches will have the most impact on quality improvement.
Methods: The main purpose of this study is to explore the dynamic relationships between approaches and criteria and sub-criteria of EFQM organizational excellence model. For this purpose, first, the usual approaches in organizational excellence model are extracted and due to their high volume, they are clustered by fuzzy clustering method and finally, causal loops between variables are extracted by system dynamics method.
Results: The result of leading research is the causal linkage model between the categories of common approaches in the organizational excellence model.
Conclusion: Conclusion: In this study, common approaches in I.R. Iran’s banking network are identified and during of using system dynamics, it is possible to simulate the behavior of the system using causal loops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems Dynamics
  • EFQM Organizational Excellence Model
  • Fuzzy clustering
  • Causal loop
  • Structural Equation Modeling
استرمن، جان (1395). تفکر سیستمی و مدل‌سازی برای جهانی پیچیده. (چاپ هفتم). (کورش برارپور، پریسا موسوی اهرنجانی، بنفشه بهزاد، مرضیه امامی، لاله رضایی عدل و حسن فغانی، مترجمان) چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت.
اسدی، مهدی (1392). مدل تعالی سازمانی EFQM  ویرایش 2013. تهران، نشر طراحان هومن.
اکاف، راسل لینکلن (1377). بهینهسازی تصمیمات و پژوهش‌های روش علمی. (منصور شریفی کلویی، مترجم). تهران: نشر آروین.
اکاف، راسل لینکلن (1380). برنامهریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان. (سهراب خلیلی شورینی، مترجم). تهران، انتشارات کتاب ماد.
الوانی، مهدی (1397). مدیریت عمومی. تهران، نشر نی.
جلوداری ممقانی، بهرام (1384). تعالی سازمانی. تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
حمیدی زاده، محمدرضا؛ ابراهیمی، ابوالقاسم (1391). ارائه مدلی برای سنجش کیفیت سخت افزار و نرم افزار خدمات در صنعت بانکداری. مدیریت بازرگانی، 4(4)، 65- 78.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارPLS  (چاپ دوم). تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
رضایی، کامران؛ استادی، بختیار (1386). استاندارد 9000:2005 ISO. تهران، انتشارات آگاه.
عبادی ضیایی، علی (1392). مطالعه تطبیقی تقش مدیریت دانش در تعالی واحدهای کسب‌وکار و بهبود فرایندهای بانکی. ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
لوئیس، مایکل؛ اسلک، نایجل (1388). استراتژی عملیات (استراتژی تولید و خدمات). (سید محمد معطر حسینی، علی حسین‎زاده ماشان و امیر میرزاده فیروزآبادی، مترجمان). تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
مونتگومری، داگلاس (1397). کنترل کیفیت آماری. (رسول نورالنسا، مترجم). تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
References
Ackoff, R. (1998). Optimizing the decisions and research of the scientific method. (L. Sharifi, Trans). Tehran, Arvin Press. (in Persian)
Ackoff, R. (2001). Intravtive Planning. (S. Khalili Shoorini, Trans.). Tehran, Mad. (in Persian)
Alvani, S. (2018). Management. Tehran, Ney Press. (in Persian)
Asadi, M. (2013). EFQM Excellence Model. Tarrahan Hooman. (in Persian)
Bal, A., Banerjee, M., Chakrabarti, A., & Sharma, P. (2018). MRI Brain Tumor segmentation and Analysis using Rough-Fuzzy C-Means and Shape Based Properties. Computer and Information Sciences. DOI:10.1016/J.JKSUCI.2018.11.001
Chuang, K.S., Tzeng, H.-L., Chen, S., Wu, J., & Chen, T.-J. (2006). Fuzzy c-means clustering with spatial information for image segmentation. Computerizes Medical Imaging and Graphics, 30(1), 9-15.
Conti, T. (2007). A history and review of the European Quality award model. The TQM magazine 19, 42-61.
Davari, A. & Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with PLS software. Jihad Daneshgahi Publishing Organization. (in Persian)
Devies, J. (2008). Intergration: is it the key to effective implementation of the EFQM Excellence Model? International Journal of Quality & Reliability Management, 25(4), 383-399.
Ebadi Ziaei A. (2013). Comparative study of knowledge management in excellence of business units and improvement of banking processes. 6th National Conference on Knowledge Management. Tehran. (in Persian)
Ford, A. (1999). Modeling the Environment. Washington, DC: Island Press.
Hamidizadeh, M. & Ebrahimi, A. (2012). Provide a model for measuring the quality of hardware and software services in the banking industry. Journal of Business Management (JBM), University of Tehran. (in Persian)
Hathaway, R., & Bezdek, J. (2001). Fuzzy c-means clustering of incomplete data. IEEE Trans. Syst. Man. Cybrn, 31(5), 735-744.
He, Y., Jiao, J., & Shu, H. (2018). The optimization of Chinese power grid investment on transmission and distribution tariff policy: A system dynamics approach. Energy Policy, 113, 112-122.
Hornby, A.S. (2000). Oxford Advanced Learner's Dictionary. U.K.: Oxford University.
Huang, H., Wang, J., Han, Y., Wang, L., & Li, X. (2018). Assessing impact of water regulation on alleviating regional water stress with a system dynamics model. Water Science & Technology, 19(2), 635- 643.
Jelodari Mamaghani, B. (2005). Organizational Excellence. Iran Industrial Education and Research Center Press. (in Persian)
Montgomery, D. (2018). Statistical Quality Control. (R. Nooro Sana, Trans.) Iran University of Science and Technology Publications. (in Persian)
Morecroft, J., & Sterman, J. (1994). Modeling for Learning. Portland, OR: Productivity Press.
Omogbai, O., & Salontis, K. (2017). The implementaion of 5S lean tool using system dynamics approach. procedia CIRP 60, 27th CIRP Design Conference, (pp. 380-385).
Peng, S.-J., Lee, C.-c., Wu, H.-M., Lin, C.-J., Shiau, C.-Y., Guo, W.-Y. (2018). Fully automated tissue segmentation of the prescription isodose region delineated through the Gamma Knife plan for cerebral arteriovenous malformation (AVM) using fuzzy c-means (FCM) clustering. NeuroImage: Clinical.
Rebs, T., Brandenburg, M., & Seuring, S. (2019). System dynamics modeling for sustainable supply chain management: A literature review and systems thinking approach. Journal of Cleaner Production, 208, 1265-1280.
Rezaei, K. & Ostadi, B. (2005). ISO9000:2005. Tehran, Agah.
Richardson, G. (1996). Modelling for Management (Vol. 2). Aldershot, UL: Dartmouth Publishing Co.
Rodrigues, Z. M., & Alvarez, J. M. (2014). Does the EFQM model identify and reinforce information capability? Social and Behavioral Sciences, 109, 716-721.
Sayyadi, R., & Awasthi, A. (2020). An integrated approach based on system dynamics and ANP for evaluating sustainable transportation policies. International Journal of System Science: Operations & Logistics, 7(2), 182-191.
Singh, R., & Modgil, S. (2019). Assessment of Supply Chain Flexibility Using System Dynamics Modeling. Global Journal of Flexible System Manahement, 20, 39-63.
Slack, N. & Lewis, M. (2009). Operations Strategy. (S. Hoseini & A. Hoeinzadeh, Trans.) Amirkabir University Publications. (in Persian)
Sterman, J. (2015). Business Dynamics: Thinking and Modeling for a Complex World. (K. Bararpoor, B. Behzad, L. Rezaei Adl, P. Moosavi Ahranjani & M. Emami). SAMT Publications. (in Persian)
Wongrassamee, P., & Gardiner, J. (2003). Performance measurement tools: BSC and the EFQM excellence model. Measuring Business Excellence, 7(1), 14-29.
Yang, M.M., Yang, Sh., Li, S.J. & Huang, Y.Y. (2017). Using System Dynamics to Investigate How Belief Systems Influence the Process of Organizational Change. System Research and Behavioral Science, 34(1), 94-108.