کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر با در ‌نظر گرفتن هزینه‌های موجودی و بازرسی و وجود خطا در بازرسی کالا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: کنترل موجودی اقلام فسادپذیر، از مسائل شناخته‌شده و جذاب در حوزه مسائل مدیریت موجودی است. با توجه به کمبودهای موجود در ادبیات موضوع، هدف این مقاله، ارائه و تحلیل یک مدل ریاضی است که علاوه بر لحاظ کردن هزینه‎‎های معمول مدل‌های موجودی، به مدل‌سازی بازرسی و خطا در بازرسی کالاهای فسادپذیر بپردازد.
روش: در این مقاله پس از بررسی جامع ادبیات موضوع و شناخت مدل‌ها از طریق روش‌های کتابخانه‌ای، با توجه به کمبودهای شناسایی ‌شده، با استفاده از روش‌های مدل‌سازی پیوسته در پژوهش در عملیات، مدلی ریاضی ارائه داده و  آن را حل کردیم. بر اساس پژوهش‌های انجام ‌شده، برای حل مدل از روش‌های تحلیلی استفاده شده و حساسیت پارامترهای مدل با استفاده از ابزارهای نرم‌افزار متلب (b2016R) تحلیل شده است.
یافته‌ها: مدل ارائه ‌شده به‌لحاظ نزدیکی به مسائل دنیای واقعی دارای اهمیت کاربردی است. نتایج عددی حاصل از حل و تحلیل مدل، بیانگر اهمیت لحاظ کردن فاکتورهای مرتبط با بازرسی کالاها و خطا در فرایند بازرسی است.
نتیجه‌گیری: در بسیاری از مدل‌های کنترل موجودی اقلام فسادپذیر، خطا در فرایند بازرسی یا حتی انجام بازرسی و ارجاع کالا لحاظ نشده است. در این مقاله، ضمن لحاظ کردن این موارد در مدل‌سازی، مدلی منطبق‌تر با دنیای واقعی را حل و تحلیل کرده‌ایم. با فرضیه‎های جدید مطرح ‌شده، به‌منظور افزایش سود، بر مبنای مقدار سفارش، زمان سفارش، زمان بازرسی و... توصیه‌های مدیریتی ارائه داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inventory Control Model for Deteriorating Items with Inventory and Inspection Costs Considering Errors in Inspection

نویسندگان [English]

  • Mohsen Bagheri 1
  • Amir Moradi 2
1 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering and Management, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran.
2 M.Sc., Department of Industrial Engineering, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: In this paper, we introduce a new model in the interesting domain of deteriorating item inventory control models. In our model, we consider inspection and inspection errors in which literature models are noticeably rare.
Methods: We conduct a vast literature study resulting in a proper understanding of literature shortcomings, and develop a new model via operational research model building methods. To solve and analyze the model we implement analytical continuous methods. The MATLAB (R2016b) software tools are used for sensitivity analysis and further study.
Results: The assumptions of inspection and inspection errors in deteriorating item inventory control models lead to a more realistic model. Also, numerical results show the importance and effect of such assumptions.
Conclusion: We provide a number of profit increasing managerial insights based on values of order quantity, inspection time, replenishment period, etc., via the solution and sensitivity analysis of the new model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deteriorating item inventory control
  • Inspection
  • Error in inspection
  • Rejected items
References
Alfares, H.K. (2007). Inventory Model with Stock-Level Dependent Demand Rate and Variable Holding Cost. International Journal of Production Economics, 108, 259-265.
Broekmeulen, R.A.C.M., Donselaar, K.H.V. (2009). AHeuristictoManage Perishable InventorywithBatchOrdering PositiveLead-Time andTime-VaryingDemand. Computers and Operations Research, 36, 3013-3018.
Ferguson, M., Jayaraman, V., & Souza, G.C. (2007). Note: An Application of the EOQ Model with Nonlinear Holding Cost to Inventory Management of Perishables. European Journal of Operational Research, 180, 485-490.
Ghare, P.M., & Schrader, G.F. (1963). A Model for Exponentially Decaying Inventories. Journal of Industrial Engineering, 14, 238-243.
Girl, B.C., Chaudhuri, K.S. (1998). Deterministic Models of Perishable Inventory with Stock-Dependent Demand Rate and Nonlinear Holding Cost. European Journal of Operational Research, 105(3), 467-474.
Goh, M. (1994). EOQ Models with General Demand and Holding Cost Functions. European Journal of Operational Research, 73, 50-54.
Lin, Y. & Lin, Ch. (2006). Purchasing Model for Deteriorating Items with Time Varying Demand under Inflation and Time Discounting. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 27, 816-823.
Lystad E., Ferguson, M. and Alexopoulos, C. (2006). Single Stage Heuristic for Perishable Inventory Control in Two-Echelon Supply Chains.  Ph.D, Georgia Institute of Technology.
Maihami, R. & Kamalabadi, I.N. (2012). Joint Pricing and Inventory Control for Non-Instantaneous Deteriorating Items with Partial Backlogging and Time and Price Dependent Demand. International Journal of Production Economics, 136, 116-122.
Sanni, S.S., Chukwu, W.I.E. (2013). An Economic Order Quantity Model for Items with Three-Parameter Weibull Distribution Deterioration, Ramp-type Demand and Shortages. Applied Mathematical Modelling, 37, 9698-9706.
Tai, A.H., Xie, Y., & Ching, W.K. (2016). Inspection Policy for Inventory System with Deteriorating Products. Internashnal Journal of Economics, 88, 22-29.
Taleizadeh, A.A. (2014).An EOQ Model with Partial Backordering and Advance Payments for An Evaporating Item. International Journal of Production Economics, 155, 185-193.
Tsai, D.M. (2011). An Optimal Production and Shipment Policy for a Single Vendor Single-Buyer Integrated System with Both Learning Effect and Deteriorating Items. International Journal of Production Research, 49(3), 903-922.
Wang, K.J., Lin, Y.S. & Yu, C.P.J. (2011). Optimizing Inventory Policy for Products with Time Sensitive Deteriorating Rates in A Multi-Echelon Supply Chain. International Journal of Production Economics, 130, 66-76.
Weiss, H.J. (1982). Economic Order Quantity Models with Nonlinear Holding Costs. European Journal of Operational Research, 9, 56-60.
Wu, K.S., Ouyang, L.Y. & Yang, C.T. (2006). An Optimal Replenishment Policy for Non-Instantaneous Deteriorating Items with Stock-Dependent Demand and Partial Backlogging. International Journal of Production Economics, 2, 369-380.