ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به مسئله ضعف عملکرد پروژه‌های ساخت، هدف از این پژوهش، ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار است که هم‌زمان توصیف‌کننده ویژگی‌های اعتماد، عوامل مؤثر بر آن و برون‌دادهای این مهم در راستای حصول عملکرد پروژه باشد.
روش: پژوهش حاضر، توسعه‌ای کاربردی بوده و به‌صورت کیفی اجرا شده است. بر این اساس، با بهره‌گیری از استراتژی نظریه زمینه‌ای، داده‌ها از جامعه هدف این پژوهش که شامل مطلعان کارفرمایی و پیمانکاری پروژه‌های ساخت شهری تهران بودند، گردآوری و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر پایه تحلیل متنی مصاحبه‌ها، شش مقوله از ویژگی‌های اعتماد پدیدار شد که عبارت بودند از: اطمینان از توانایی، احترام به اصول، خیرخواهی، برخورداری از منابع لازم برای همکاری، ثبات و آگاهی طرف مقابل. نُه مقوله نیز از عوامل مؤثر بر اعتماد به‌دست آمد که عبارت بودند از: کیفیت روش اجرای پروژه، کیفیت اسناد مناقصه پروژه، کیفیت قرارداد پروژه، کیفیت سیستم ارتباط‌های پروژه، قابلیت اتکای سوابق طرف مقابل، قابلیت اتکای گواهی‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌های علمی و حرفه‌ای طرف مقابل، عمق پیوند احساسی با طرف مقابل، عملکرد عوامل محیطی نزدیک و عملکرد عوامل محیطی دور. در نهایت، تک مقوله به‌دست‌آمده از برون‌داد اعتماد در راستای حصول عملکرد پروژه، کیفیت رابطه کارفرما و پیمانکار طی اجرای پروژه بود.
نتیجه‌گیری: مدل نظری ـ زمینه‌ای پژوهش که از پیوند مقوله‌های پدیدارشده به دست آمد، می‌تواند به‌واسطه ایجاد درک از فرایند اعتماد میان کارفرما و پیمانکار در بستر پروژه‌‌های ساخت شهری و چگونگی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر عملکرد پروژه، در ادبیات مدیریت پروژه، مشارکت علمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Contextual-Theoretical Model of Project Performance based on Trust in the Relationship Between Client and Contractor

نویسندگان [English]

  • Yaser Goldust Jouybari 1
  • Mohammad Hossein Sobhiyah 2
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 3
1 PhD., Department of Construction and Project Management, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Construction and Project Management, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of construction and project Management, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the problem of construction projects performance weaknesses, the aim of this study is to provide a contextual-theoretical model of project performance based on trust in the client and contractor relationship that simultaneously describes the characteristics of trust, the factors affecting it and its outcomes in achieving project performance.
Methods: This study was a developmental applied research and has been conducted through a qualitative method. On this basis, using the grounded theory strategy, data from the target community of this research, which included informants of clients and contractors of Tehran urban construction projects, were collected and analyzed.
Results: Based on textual analysis of the interviews, the six derived categories of trust characteristics were: Other party’s ability; Integrity; Benevolence; Having the necessary resources of cooperation; Stability and awareness. Meanwhile, the nine derived categories of factors affecting trust were: Project delivery method quality; Project bid document quality; Project contract quality; Project communication system quality; Other party’s records reliability; Other party’s certificates and credentials reliability; Emotional bond depth with other Party; Close environmental factors performance; and Distant environmental factors performance. Finally, the single derived category of the outcomes of trust in achieving an acceptable performance in a project is the quality of the relationship between a client and a contractor during projectimplementation.
Conclusion: The contextual-theoretical model of this study has been extracted by establishing links between derived categories which can contribute to project management literature via generating an understanding of the trust process in the context of urban construction projects, and how it is influenced and it affects the project performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust
  • Project Performance
  • Urban construction projects
  • Grounded theory
رنانی، محسن؛ مویدفر، رزیتا (1396). چرخههای افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران. تهران: نشر طرح نو.
سازمان برنامه و بودجه استان تهران (1395). عللتأخیر زمانیاجرای پروژههای عمرانی. تهران: همایش منطقه‎ای توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی.
فوکردی، رحیم؛ الفت، لعیا؛ رحمان‎سرشت، حسین (1392). تبیین شرایط حاکم بر مدیریت روابط قدرت در لایه خرده‎فروشی زنجیره تأمین محصولات غذایی: نظریه‎ای برخاسته از داده‎ها. نشریه چشمانداز مدیریت بازرگانی، 12(4)، 73- 94.
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران (1393)،گزارش نظارتی عملکرد 6 ماهه اول سال ۹۳ پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران.
گلابچی، محمود؛ محمدی قاضی محله، مهدی (1396). اولویت‎بندی عوامل اتلاف زمانی و ارائه فرمول پیش‎بینی میزان اتلاف در پروژه‎های ساختمانی مسکونی با استفاده از روش لاسو. مدیریت صنعتی، 9(1)، 167- 188.
گلدوست جویباری، یاسر؛ صبحیه، محمدحسین؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ شاکری، اقبال؛ امیری، مجتبی (1396). شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی‎های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه‎های ساخت شهری تهران). فصل‌نامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(31)، 25-79.
نمازیان، علی؛ حاجی‎ یخچالی، سیامک (1397). ارائه یک مدل ترکیبی شبیه‎سازی ـ شبکه‎های بیز برای ارزیابی هزینه تکمیل پروژه در شرایط ریسک (مورد مطالعه: پروژه ساخت پالایشگاه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی). مدیریت صنعتی، 10(3)، 407- 428.
 
References
Barczak, G., & McDonough, E. F. (2003). The role of trust and project commitment in new product development teams. In PICMET'03: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology: Technology Management for Reshaping the World, pp. 274-281.
Bechky, B. A. (2006). Gaffers, Gofers, and Grips: Role-based coordination in temporary organizations. Organization Science, 17(1), 3-21.
Benítez-Ávila, C., Hartmann, A., Dewulf, G., & Henseler, J. (2018). Interplay of relational and contractual governance in public-private partnerships: The mediating role of relational norms, trust and partners' contribution. International journal of projct management, 36(3), 429-443.
Bond-Barnard, T. J., Fletcher, L., & Steyn, H. (2018). Linking trust and collaboration in project teams to project management success. International Journal of Managing Projects in Business, 11(2), 432-457.
Buvik, M. P., & Rolfsen, M. (2015). Prior ties and trust development in project teams–A case study from the construction industry. International Journal of Project Management, 33(7), 1484-1494.
Chalker, M., & Loosemore, M. (2016). Trust and productivity in Australian construction projects: a subcontractor perspective. Engineering, Construction and Architectural Management, 23(2), 192-210.
Cheong, Y., & Mustaffa, N.E. (2013). Critical success factors for Malaysian construction projects: An empirical assessment. Construction Management and Economics, 31 (1), 1-21.
Cheung, S. O., Ng, T. S., Wong, S. P., & Suen, H. C. (2003). Behavioral aspects in construction partnering. International Journal of Project Management, 21(5), 333-343.
Cheung, S. O., Yiu, T. W., & Lam, M. C. (2013). Interweaving Trust and Communication with Project Performance. Journal of Construction Engineering and Management, 139(8), 941-950.
Chow, P.T., Cheung, S.O., & Chan, K.Y. (2012). Trust-building in construction contracting: Mechanism and expectation. International Journal of Project Management, 30(8), 927-937.
De Araujo, D.V.B., & Franco, M. (2017). Trust-building mechanisms in a coopetition relationship: a case study design. International Journal of Organizational Analysis, 25(3), 378-394.‏
De Oliveira, G. F., & Rabechini Jr, R. (2019). Stakeholder management influence on trust in a project: A quantitative study. International Journal of Project Management, 37(1), 131-144.‏
Foukerdi, R., Olfat, L., Rahmanseresht, H. (2014). Explanation of factors affecting management of power relationships in retailing tier of food supply chain: A grounded theory. Journal of Business Management, 12(4), 73-94. (in Persian)
Gad, G. M., Shane, J. S., Strong, K. C., & Choi, J. (2016). Rethinking Trust in Construction Contract Formation: Dispute Resolution Method Selection. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 8(3), 451-465.
Golabch, M., Mohammadi Ghazimahalleh, M. (2017). Ranking and Prediction Formula of Time Waste Causes in Residential Building Projects by LASSO Method. Industrial Management Journal, 9(1), 167-188. (in Persian)
Hällgren, M. (2012). The construction of research questions in project management. International Journal of Project Management, 30(7), 804-816.
Jelodar, M. B., Yiu, T. W., & Wilkinson, S. (2015). Systematic representation of relationship quality in conflict and dispute: For construction projects. Construction Economics and Building, 15(1), 89-103.
Jiang, W., Lu, Y., & Le, Y. (2016). Trust and Project Success: A Twofold Perspective between Owners and Contractors. Journal of Management in Engineering, 32(6), 401-416.
Jouybari, Y.G., Sobhiyah, M.H., Khodadad Hosseini, S.H., Shakeri, E., Amiri, M. (2018). Identifying the sources of client’s trust to the contractor based on trustworthiness features of contractor (A case study on Tehran urban construction projects). Social Development and Welfare Planning Journal, 8(31), 25-79. (in Persian)
Kalkman, J. P., & de Waard, E. J. (2017). Inter-organizational disaster management projects: finding the middle way between trust and control. International Journal of Project Management, 35(5), 889-899.
Ke, H., Cui, Z., Govindan, K., & Zavadskas, E. K. (2015). The impact of contractual governance and trust on EPC projects in construction supply chain performance. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26(4), 349-363.‏
Laan, A., Noorderhaven, N., Voordijk, H., & Dewulf, G. (2011). Building trust in construction partnering projects: an exploratory case-study. Journal of Purchasing and Supply Management, 17(2), 98-108.
Lau, E., & Rowlinson, S. (2011). The implications of trust in relationships in managing construction projects. International Journal of Managing Projects in Business, 4(4), 633-659.
Li, Q., Yin, Z., Chong, H. Y., & Shi, Q. (2018). Nexus of Interorganizational Trust, Principled Negotiation, and Joint Action for Improved Cost Performance: Survey of Chinese Megaprojects. Journal of Management in Engineering, 34(6), pp. 401-417.
Lincoln, Y. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills: Sage Publications.
Manu, E., Ankrah, N., Chinyio, E., & Proverbs, D. (2015). Trust influencing factors in main contractor and subcontractor relationships during projects. International Journal of Project Management, 33(7), 1495-1508.
Maurer, I. (2010). How to build trust in inter-organizational projects: The impact of project staffing and project rewards on the formation of trust, knowledge acquisition and product innovation. International Journal of Project Management, 28(7), 629-637.
Mayer, R.C., Davis, J.H., Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20 (3), 709–734.
McEvily, B., & Tortoriello, M. (2011). Measuring trust in organisational research: Review and recommendations. Journal of Trust Research, 1(1), 23-63.
Meng, X. (2015). The role of trust in relationship development and performance improvement. Journal of Civil Engineering and Management, 21(7), 845-853.
Möllering, G. (2001). The nature of trust: from Georg Simmel to a theory of expectation, interpretation and suspension. Sociology, 35(2), 403-420.
Namazian, A., Haji Yakhchali, S. (2018). Developing an Integrated Simulation Model of Bayesian-networks to Estimate the Completion Cost of a Project under Risk: Case Study on Phase 13 of South Pars Gas Field Development Projects. Industrial Management Journal, 10(3), 407-428. (in Persian)
Nikolova, N., Möllering, G., & Reihlen, M. (2015). Trusting as a ‘Leap of Faith’: Trust-building practices in client–consultant relationships. Scandinavian Journal of Management, 31(2), 232-245.
Ning, Y. (2017). Combining formal controls and trust to improve dwelling fit-out project performance: A configurational analysis. International Journal of Project Management, 35(7), 1238-1252.
Pinto, J. K., Slevin, D. P., & English, B. (2009). Trust in projects: an empirical assessment of owner/contractor relationships. International Journal of Project Management, 27(6), 638-648.
Plan and budget commission of the islamic council of Tehran. (2015). Performance monitoring report for the first six months of 2015 on public Projects of Tehran municipality. Tehran, Iran. (in Persian)        
Plan and budget organization of Tehran province. (2017). Causes of time delay in the implementation of public projects. Regional conference on public-private partnership development, Tehran, Iran. (in Persian)
Rauniar, R., Rawski, G., Morgan, S., & Mishra, S. (2019). Knowledge integration in IPPD project: role of shared project mission, mutual trust, and mutual influence. International Journal of Project Management, 37(2), 239-258.‏
Renani, M., Moayedfar, R. (2018). Cycles of ethics and economics decay: social capital and development in Iran. Tarhe No Publications, Tehran, Iran. (in Persian)
Ryciuk, U. (2017). Identification of factors related to trust formation in construction supply chains. Procedia Engineering, 182, 627-634.
Soares, R. (2012). Trust-The Missing Link in Construction. International Journal of Business and Social Science, 3(23).
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Procedures and techniques for developing grounded theory. Sage publications, United States.
Wong, W. K., Cheung, S. O., Yiu, T. W., & Pang, H. Y. (2008). A framework for trust in construction contracting. International Journal of Project Management, 26(8), 821-829.
Wu, G., Zhao, X., & Zuo, J. (2017). Relationship between project’s added value and the trust–conflict interaction among project teams. Journal of Management in Engineering, 33(4), 401-418.
Yang, L., Shuai, C., & Ghazanfar, F. (2012). Factor analysis of the trust structure between owners and contractors of construction projects based on structural equation modeling (SEM): A case study in China. African Journal of Business Management, 6(6), 2152-2161.
Yao, H., Chen, Y., Chen, Y., & Zhu, X. (2018). Mediating Role of Risk Perception of Trust and Contract Enforcement in the Construction Industry. Journal of Construction Engineering and Management, 145(2), 410-426.‏
Zeffane, R. (2018). Do age, work experience and gender affect individuals’ propensity to trust others? An exploratory study in the United Arab Emirates. International Journal of Sociology and Social Policy, 38(3/4), 210-223.‏
Zuppa, D., Olbina, S., & Issa, R. (2016). Perceptions of trust in the US construction industry. Engineering, Construction and Architectural Management, 23(2), 211-236.