بررسی عوامل مداخله‌گر زندگی‌نامه‌ای در خود‌ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3SE) در صنایع پتروشیمی کشور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: ارزیابی عملکرد از جمله فعالیت‌های کلیدی در ارزیابی و بهبود سیستم‌های مدیریتی محسوب می‌شود. خودارزیابی یکی از  رویکرد‌های بسیار مهم ارزیابی عملکرد است. نقطه قوت این روش در قیاس با سایر روش‌ها، تمرکز بر مقوله یادگیری است. با وجود این به نظر می‌رسد خودارزیابی نیز همچون هر روش ارزیابی عملکرد، دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که از آن جمله می‌توان به خطاهای انسانی در روند ارزیابی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی برخی از عامل‌های انسانی در روند خود‌ارزیابی انجام شده ‌است.
روش: بدین منظور، پرسش‌نامه مدل تعالی پایدار (H3SE) بین 121 کارشناس در 42 شرکت مرتبط با صنایع پتروشیمی به آزمون گذارده شده ‌است. از این طریق، تأثیر متغیر‌های مداخله‌گر در انجام خودارزیابی (همانند سن، جنسیت، مقطع تحصیلی و تجربه) بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق گویای این امر است که متغیر‌های پیش‌گفته تأثیر معناداری در خودارزیابی نداشته‌اند. همچنین  اعتبار بیرونی نتایج پژوهش قابل تأمل است.
نتیجه‌گیری: از آنجا که در فرضیه‌های این پژوهش، صنعت پتروشیمی ارزیابی شده است، در تعمیم‌ نتایج به سایر صنایع باید احتیاط کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Biographical Manipulating Factors in Self-Assessment (The Case of Sustainable Excellence (H3SE) in Petrochemical Companies)

نویسندگان [English]

  • ahmad reza ghasemi 1
  • Asef Karimi 2
1 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective: Performance evaluation (PE) is one of the critical activities in the assessment and improvement of management systems. Performance evaluations are done with different aims and approaches. Self-Assessment (SA) is considered as one of the most important performance evaluation methods. And, learning focus is one of the strengths of SA compared to the other performance evaluation methods. Like the other PE methods, SA has some weaknesses such as human error during performance measurement. Consequently, researches have been trying to identify the human effect on the self-assessment process.
Methods: To achieve the mentioned goal, the results of the sustainable excellence (H3SE) model between 121 experts of 42 Petrochemical companies have been analyzed. The role of the intervening variables in performing self-assessment tests (e.g. age, gender, educational degree, and related experience) have been investigated.
Results: Result of research reveals that the mentioned variables do not have a significant intervening impact on excellence.
Conclusion: Since the present research uses a biographical variable as an intervening variable, it seems that there are unknown variables that weren’t considered. In addition because of the statistical population (Petrochemical Industries) generalizability of research finding to the other research is impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Self-assessment
  • Petrochemical industries
  • Sustainable excellence (H3SE)
اصغری‌زاده، عزت­اله؛ مؤمنی، منصور؛ قاسمی، احمدرضا (1389). سنجش عملکرد: نگاه دیروز، جایگاه امروز و چالش‌های فرارو. فصلنامه اندیشه‌های نوین مدیریت، (1)، 91-108.
جایزه مدیریت سبز ایران (1391). انجمن مدیریت سبز ایران. انتشارت آسمان‌نگار، اصفهان.
رضایی، کریم؛ تدین، سعید؛ استادی، بهرام؛ اقدسی، محمد (1388). عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‎سازی مدیریت فرایند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان. مدیریتصنعتی، 1 (3)، 37- 52.
زارع، حمید (1382). معیار‌ها و صول ارزیابی عملکرد در متون اسلامی. فرهنگ مدیریت، 1(4)، 139-155.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. (چاپ دوازدهم).‌ تهران: انتشارات آگه.
صفری، حسین؛ قاسمی، احمدرضا؛ عینیان، مجیده؛ پهلوان، کریم؛ منوچهری، سعید (1391). نگاهی جامع به نظام‌های سنجش عملکرد. تهران: انتشارات مهربان.
قاسمی، احمدرضا (1392). ارایه مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی. پایان‎نامه دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران.
قلی‌پور، آرین (1387). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: انتشارات سمت.
محقر، علی؛ قاسمی، احمدرضا (1390). چالش‌های فراروی پیاده‌سازی نظام‌های سنجش عملکرد. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران.
محمدفام، ایرج؛ شاکری، امیر؛ خسروجردی، محمد جواد (1387). ارایه مدلی برای سنجش عملکرد HSE مبتنی بر مدل تعالی EFQM. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 10(4)، 1-11.
 
References
Abbaspour, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Karbassi, A.R., Roayaei, E., Nikoomaram, H. (2010). Development of a model to assess environmental performance, concerning HSE-MS principles. Environ Monit Assess, 165, 517–528. (in Persian)
Asgharizadeh, E., Momeni, M., Ghasemi, A. (2013). Performance Management, Past, present and Future Challenges, Andishehaye Novin Modiriat, Management Perspectives, 4, 91-108. (in Persian)
Azadeh, A., Mohammad Fam, I., & Azamzadeh, M. (2009). Integrated HSEE Management Systems for Industry: A Case Study in Gas Refinery. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 32)2(, 235-241. (in Persian)
Bisen, V., Priya, L. (2010). Industrial Psychology. New age international (P) Limited, Publisher.
Conti, T. (2004). How to Conceptually Harmonize ISO9000 Certification, Levels of Excellence Recognition and Real Improvement. Total Quality Management, 15(5–6), 665–677.
(in Persian)
Evans, F. C., Bishop, D.M. )2001). Valuation FOR M&A. John Wiley and Sons, Inc.
Ghasemi, A. (2012). Presenting H3SE in Petrochemical Industries. Industerial Management Ph.D dissertation of University of Tehran, Iran. 
Green Management Award (2010). Iran Green Management Council. Aseman Negar, Isfahan.
Grote, D. (2002). The Performance Appraisal Question and Answer Book. American Management Association, 1601 Broadway, New York, NY 10019.
Karapetrovic, S., & Willborn, W. (2002). Audit and self-assessment in quality management: comparison and compatibility. Managerial Auditing Journal, 16(6), 366-377.
Kostons, D., Van Gog, T., & Paas, F. (2012). Training self-assessment and task-selection skills: A cognitive approach to improving self-regulated learning. Learning and Instruction, 22(2), 121-132.
Li, M., Yang, J.B. (2002).  A decision Model for Self-Assessment of Business process based on the EFQM excellence model. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(2), 164-188.
Mohammad Fam, I., Shakeri, A., Khosravi, M.J. (2009). Presenting a HSE Performance model based on EFQM. Environment Technology, 10(4), 1-11. (in Persian)
Reniers, L.L.G., Cremer, K., & Buytaert, J. (2011). Continuously and Simultaneously Optimizing an Organization’s Safety and Security Culture and Climate: the Improvement Diamond for Excellence Achievement and Leadership in Safety & Security (IDEAL S&S) model. Journal of Cleaner Production, 19 (11), 1239-1249.
Rezayi, K., Tadayon, S. Aghdasi, M. (2010). Process management Key success Factor and a pattern of Organization Readiness. Industrial Management, 1(3), 37-52. (in Persian)
Safari, H., Ghasemi, A., Einian, M., Pahlevan, K. (2011). A review of Performance Management system. Mehraban Publications, Tehran, Iran.
SATORP. (2011). Health, Safety, Security, Environment and Quality (HSSEQ). Retrieved  at: http://www.satorp.com/health-saftey.html.
SBA. (2007). Cleaner Production Excellence Model - Sustainable Business.retrieved at: www.sba-int.ch/spec/sba/download/.../CPExcellenceModel.pdf.
The EFQM Excellence Model. (2010). European Foundation for Quality Management. Brussels Representative Office, Belgium.
Zare, H. (2005). Criteria and principle of Islamic Religious Text. Management Culture, 1(4), 139-155.