اندازه‌گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌‌وکار با بهره‌گیری از تکنیک نقشه‌های شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران.

4 دکتری، گروه مدیریت تحقیق در عملیات، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یکی از دغدغه‌های کنونی مدیران، توسعه سطح بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، شناسایی شرایط بهبود و توسعه فرایندها است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری و سناریوسازی توسعه بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌وکار انجام شده است. هر مدل بلوغی، دارای سه بعد سطح، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار و ابزار سنجش است که در این پژوهش از طریق بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهش، مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری ‌شده و در راستای بهبود سطح بلوغ سناریوسازی شده است.
روش: پایه نظری مدل مفهومی پژوهش بر اساس مرور ادبیات موضوع شکل گرفت و این مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی اعتباردهی شد. پس از مشخص شدن ساختار مدل مفهومی و عوامل و شاخص‌های هر سطح از بلوغ فرایندی با استفاده از روش نقشه شناختی فازی مدل علت و معلولی کلانی به دست آمده که ابعاد بلوغ و روابط مرتبط در آن مشخص شد تا امکان سناریوسازی برای توسعه بلوغ مهیا شود.
یافته‎ها: مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌وکار ارائه‌شده در این پژوهش سطوح بلوغ را به پنج سطح ابتدایی، مدیریت‌شده، استاندارد، قابل پیش‌بینی و نوآورانه تقسیم می‌کند. همچنین مشخص شد که 33 مفهوم فرایندی به توسعه سطح بلوغ مدیریت فرایندها منجر می‌شوند. بنابراین در صورتی که میزان پیاده‌سازی هر یک از این مفاهیم بین 0 تا 1 در سازمان مشخص شود، با کمک ابزار سنجش مدل ارائه‌شده در این پژوهش می‌توان سطح بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌وکار سازمان را اندازه‌گیری کرده و متناسب با آن سناریوسازی بهبود بخشید.
نتیجه‎گیری: 33 مفهوم بلوغ مدیریت فرایندها می‌توانند به‌عنوان سناریوهای مختلف یک نقشه راه به سازمان‌ها کمک کنند تا سطح بلوغ خود را از صفر به 100 برسانند. همچنین نتایج پیاده‌سازی این پژوهش در شرکت مورد مطالعه نشان داد که وضعیت موجود فرایندهای کسب‌وکار در این مطالعه موردی در ابتدای سطح بلوغ سه قرار دارد و نمره آن 36 از 100 شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Scenario Planning for Business Process Management Maturity Developing Based on Fuzzy Cognitive Maps Technique

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Sadeghi Moghadam 1
  • Hossein Safari 2
  • Taha Mansouri 3
  • Ali Safari 4
1 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Information Technology Engineering, University of Mehr Albourz, Tehran, Iran.
4 Ph.D., Department of Operation Research Management, Pardis Albourz of Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Today, one of the most important concerns of managers is to find a way to measure the maturity level of Business Process Management (BPM) and to recognize improvement conditions. Hence, the aim of this research is to measure and plan various scenarios in order to develop business process management. A Maturity Model has three dimensions: Levels, factors and measurement tools. In this paper, the dimensions are recognized via a comprehensive literature review. Finally, they are conceptualized, measured and a scenario planning is developed.
Methods: In this research, the extracted factors and indices form the basic approach of the conceptual model and are validated by a confirmatory factor analysis. Regarding the structure of the conceptual model, factors and indices of all levels of process maturity, a causal loop has been developed based on a fuzzy cognitive map that illustrates the maturity aspects and their relationships to provide scenario planning for developing maturity.
Results: The developed BPM maturity model classifies the maturity levels into the following stages, primary, managed, standardized, predictable and innovative. Also, the findings show that there are 33 process concepts that lead to the development of a business process maturity level. Furthermore, by the result of this research, if the deployment level of concepts in the organization is determined, organizations can measure the level of their BPM maturity and provide scenario planning.
Conclusion: 33 BPM maturity concepts can support organizations as a road map to promote maturity level from 0 to 100. In addition, the implementation of the results of this research into case study show that the current status of business processes is graded as level 3 of the maturity level and its score is 36 of 100.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business process maturity
  • Fuzzy Cognitive Maps
  • Measuring
  • scenario planning
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1386). روش‌شناسیپژوهشکمیدرمدیریت: رویکردیجامع. تهران، انتشارات صفار.
صفری، حسین؛ مرادی مقدم، محسن (1393). بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌و‌کار. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
 
References
ABPMP. (2013). Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge (BPM CBOK). Association of business process management professional version 3.
American Productivity & Quality Center. (2018). Automotive (OEM)Process Classification Frameworksm, Version 7.0.5-en-AUTO.
Bandara, W., Indulska, M., Chong, S., Sadiq, S. (2007). Major Issues in Business Process Management: An Expert Perspective. In ECIS 2007- The 15 th European Conference on Information Systems, 7-9, June 2007 St Gallen, Switzerland.
Brocke, J., V., & Rosemann, M. (2015). Handbook on business process management. Heidelberg: Springer.
Danaiefard, H., Alvani, M., Azar, A. (2007). Quantitative research methodology in management. Tehran: Saffar Publications. (in Persian)
De Bruin, T., Doebeli, G. (2010). An Organizational Approach to BPM: The Experience of an Australian Transport Provider, in: J. vom Brocke, M. Rosemann (Eds.), Handb. Bus. Process Manag. 2, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 559–577.
Clark, B.K. (2000). Quantifying the effects of process improvement on effort, IEEE Softw, 17 (6), 65–70.
Cronemyr, P., & Danielsson, M. (2013). Process Management 1-2-3 – a maturity model and diagnostics tool. Total Quality Management and Business Excellence, 24 (7-8), 933–944.
Crosby, P. B. (1979). Quality Is Free. McGraw-Hill. New York.
Dombrowski, U., Brinkop, M. (2011). The degree of certainty and safety in process evaluation. ZWF Zeitschrift Fuer Wirtschaftlichen Fabrikbetr, 106 (6), 400–407.
Fisher, D.M. (2004). The Business Process Maturity Model: A Practical Approach for Identifying Opportunities for Optimization. BPTrends, 9(4), 11-15.
Gardner, R.A. (2001). Resolving The Process Paradox: A strategy for launching meaningful process improvement.Quality Progress, 34 (3), 51–59.
Glykas, M. (2013). Fuzzy cognitive strategic maps in business process performance measurement. Expert Systems with Applications, 40(1), 1-14.
Gronau, N., Heinze, P., Bahrs, J. (2010). Iterative Development of Professional Knowledge Intensive Business Processes, in: AMCIS 2010 Proc., AIS Press.
Groumpos, P. P. (2010). Fuzzy cognitive maps: basic theories and their application to complex systems. In Fuzzy cognitive maps (pp. 1-22). Springer, Berlin, Heidelberg.
Hammer, M. (2007). The Process Audit. Harvard Business Reviwe.
Harmon, P. (2004). Evaluating an Organization’s Business Process Maturity, BPTrends, 2(3), 1-11.
Harter, D.E., Krishnan, M.S., Slaughter, S.A. (2000). Effects of Process Maturity on Quality, Cycle Time, and Effort in Software Product Development. Management Science, 46(4), 451–466.
Heinze, P., Geers, D. (2009). Quality management in knowledge intensive business processes: Development of a maturity model to measure the quality of knowledge intensive business processes in small and medium enterprises, in: Int. Conf. Knowl. Manag. Inf. Shar. -KMIS 2009, 276–279.
Hobbs, B. F., Ludsin, S. A., Knight, R. L., Ryan, P. A., Biberhofer, J., & Ciborowski, J. H. (2002). Fuzzy cognitive mapping as a tool to define management objectives for complex ecosystems. Ecological Applications, 12(5), 1548–1565.
Hogrebe, F., Nüttgens, M. (2009). Business Process Maturity Model (BPMM): Konzeption, Anwendung und Nutzenpotenziale, HMD Prax. Der Wirtschaftsinformatik, 46 (2) 17–25.
Jadhav, M., Sapre, G. (2009). The Business Process Maturity Model - A tool to assess capability of business process, in: Conference: 38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2015), IEEE Computer Society, At Madeira, Portugal, Volume: pp. 430-437.
Jochem, R., Geers, D., Heinze, P. (2011). Maturity measurement of knowledge-intensive business processes. TQM J. 23 () 377–387.
Kangilaski, T., Polyantchikov, I., Shevtshenko, E. (2013). Partner network and its process management, in: ICINCO 2013 Proc., 519–527.
Kosko, B. (1986). Fuzzy Cognitive Maps. International Journal of Man-Machine Studies, 24(1), 65-75.
Lee, J., Lee, D., Kang, S. (2009). VPMM: A Value Based Process Maturity Model. Comput. Inf. Sci., SCI 208, Berlin Heidelberg: Springer, 193–202.
McCormack, K., Johnson, W. (2001). Business Process Orientation: Gaining the E-business Competitive Advantage. CRC Press, St Lucie Press, Delray Beach, FL.
Moradi-Moghadam, M., Safari, H., Maleki, M. (2013). A novel model for business process maturity assessment through combining maturity models with EFQM and ISO 9004:2009.International Journal of Business Process Integration and Management, 6(2), 167-184.
OMG (2008). Business Process Maturity Model (BPMM), Object Management Group, Ver.1.
Papageorgiou, E I. (2011). A new methodology for Decisions in Medical Informatics using Fuzzy Cognitive Maps based on Fuzzy Rule-Extraction techniques. Applied Soft Computing, 11(1), 500–513.
Paunescu, C. (2009). Business Maturity Assessment Model: A Practical Approach for Identifying Opportunities for sustainability Improvement. in: Ann. DAAAM 2009 Proc. 20th Int. DAAAM Symp., 0753–0755.
Poeppelbuss, J., Niehaves, B., Simons, A., Becker, J. (2011). Maturity Models in Information Systems Research: Literature Search and Analysis. Communications of the Association for Information Systems, 29 (1), 1-15.
Poeppelbuss, J., Roeglinger, M. (2011). What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in Business Process Management, in: ECIS 2011 Proc.
Raschke, R.L., Ingraham, L.R. (2010). Business Process Maturity’s Effect on Performance, AMCIS 2010 Proc.
Roeglinger, M., Poeppelbuss, J., Becker, J. (2012). Maturity models in business process management, Business Process Management Journal, 18(2), 328–346.
Rohloff, M. (2009). Process Management Maturity Assessment, AMCIS 2009 Proc.
Rosemann, M., Bruin, T. (2005). Application of a Holistic Model for Determining BPM Maturity. BPTrends, 1-21.
Rosemann, M., Bruin, T. (2005). Towards a business process management maturity model, in: ECIS 2005 Proc., Regensburg, Germany, 26–28.
Saco, R.M. (2008). Maturity models inject new life, Ind. Manag, 50 (4).
Safari, H., & Moradi-Moghadam, M. (2014). Business process Maturity, Tehran: Mehraban book. (in Persian)
Shafiei, A., Hajiheydari, N. (2014). Developing a business process management maturity model: A study of 300 Iranian superior companies. International Journal of Engineering and Technical Research, 2(10), 231-242.
Skrinjar, R., Dimovski, V., Skerlavaj, M. (2006). Indihar-Stemberger, Process Maturity and Organizational Structure as a Framework for Performance Improvements. Advances in Information Systems Development, Springer US, 95–106.
Stach, W., Kurgan, L., & Pedrycz, W. (2010). Expert-based and computational methods for developing fuzzy cognitive maps. In Fuzzy Cognitive Maps (pp. 23-41). Springer, Berlin, Heidelberg.
Tarhan, A., Turetken, O., and Reijers, H.A. (2016). Business process maturity models: a systematic literature review. Information and Software Technology, 75, 122-134.
Tsadiras, A. (2003). Using Fuzzy Cognitive Maps for E-Commerce Strategic Planning, in proc. 9th panhellenic conf. on informatics, Athens, Greece, 235-245.
Van Looy, A., Backer, M., Poels, G. (2010). Which maturity is being measured? A classification of business process maturity models, in: 5th SIKS/BENAIS Conf. EIS, 7–16.
Van  Looy, A., De Backer, M., Poels, G. (2011). Defining business process maturity. A journey towards excellence, Total Qual. Manag. Bus. Excell, 22 (11), 1119–1137.
Wendler, R. (2012). The maturity of maturity model research: A systematic mapping study. Inf.Softw. Technol, 54(12), 1317–1339.
Willaert, P., Van Den Bergh, J. (2007). The process-oriented organization: a holistic view developing a framework for business process orientation maturity. in: BPM Conf. (LNCS 4714), Berlin Heidelberg: Springer, 1–15.
Zwicker, J., Fettke, P. Loos, P. (2010). Business Process Maturity in Public Administrations. J. vom Brocke, M. Rosemann (Eds.), Handb. Bus. Process Manag. 2, Berlin Heidelberg: Springer, 369–396.