تعیین ترکیب بهینه استراتژی‌های زنجیره تأمین لارج با بهره‌گیری از تحلیل SWOT، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و تئوری بازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش بر تلفیق پارادایم‎های ناب، چابک، تاب‎آوری و سبز در زنجیره‎ تأمین و محدودیت‎های آنالیز SWOT، برای بهبود عملکرد زنجیره‎ تأمین متمرکز است.
روش: در ابتدا از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره استفاده شد. از روش سوآرا برای وزن‎دهی به معیارهای زنجیره‎ تأمین لارج و از روش آراس خاکستری به‌منظور اولویت‎بندی استراتژی‎ها بهره گرفته شد. در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT، استراتژی‎های مناسب شناسایی شدند. به‌منظور تعیین ترکیب بهینه استراتژی‎ها، از ارزش شاپلی فازی و تئوری بازی استفاده شد.
یافته‎ها: نتایج وزن‎دهی نشان داد که معیارهای ضایعات کسب‎وکار، کیفیت و هزینه از بالاترین اهمیت برخوردار هستند. همچنین هشت استراتژی در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT برای تعیین ترکیب بهینه استرات‍ژی‎ها انتخاب شدند.
نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج تحقیق، ترکیب بهینه استراتژی 1WT2WO2ST2SO پیشنهاد شد که شامل استراتژی‎های وجود شبکه یکپارچه برای تولید، انتقال، کاهش ضایعات فنی و غیرفنی در شبکه توزیع و خرید برق توسط شرکت‎های خصوصی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Combination of LARG Supply Chain Strategies Using SWOT Analysis, Multi-criteria Decision-making Techniques and Game Theory

نویسندگان [English]

  • Maghsoud Amiri 1
  • Seyyed Jalaladdin Hosseini Dehshiri 2
  • ahmad Yousefi Hanoomarvar 3
1 Prof. of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Operation and Production Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Operation Research, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This research focuses on the integration of lean, agile, resilient and green paradigms in the supply chain and the constraints of SWOT analysis, in order to improve the performance of the supply chain.
Methods: First, multi-criteria decision making techniques were used. Then, SWARA method was used to weigh the criteria of the LARG supply chain and the gray ARAS method was used to prioritize the strategies. At various levels of SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified and appropriate strategy was opted. Finally, in order to determine the optimal combination of strategies, the fuzzy Shaply value and game theory were used.
Results: In this paper, the results showed the most important criteria are business waste, quality and cost. To determine the optimal combination, eight strategies were selected at different levels of strength, weakness, opportunity, and threat from SWOT analysis.
Conclusion: According to the results of the research, the optimal combination of SO2ST2WO2WT1 strategy was proposed, which included strategies for the existence of an integrated networking for the production, transfer, reduction of technical and non-technical wastes in distribution network and purchasing of electricity by private companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large supply chain
  • SWOT analysis
  • SWARA
  • Gray ARAS
  • Game theory
احمدی، مهدی؛ فکری، رکسانا؛ باباییان‎پور، مرضیه؛ فتحیان، محمد (1395). چابک‎سازی زنجیره‎ تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران. بهبود مدیریت، 10 (31)، 101- 121.
اصغرپور، محمدجواد (1382). تصمیمگیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات. (چاپ اول)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اکبریان، مجتبی؛ نجفی، امیرعباس (1388). همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد. مدیریت صنعتی، 1 (2)، 19- 34.
جعفرنژاد، احمد؛ صفری، حسین؛ محسنی، مریم (1394). تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم های مدیریت زنجیره‎ تأمین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری. چشمانداز مدیریت صنعتی، 18 (2)، 9-31.
حسینی دهشیری، سید جلال‌الدین؛ عرب، علیرضا (1395). انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با بهره‌گیری از روش تلفیقی سوآرا و آراس خاکستری. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 5(18)، 73-103.‎
رزمی، جعفر؛ صیفوری، مریم؛ پیشوایی، میرسامان (1390). مدل سلسله­مراتبی فازی جهت انتخاب استراتژی زنجیره­تأمین ناب، چابک، ناب- چابک. نشریه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، 45، 127- 142.
فکری، رکسونا؛ احمدی، مهدی؛ باباییان‎پور، مرضیه (1394). مدل مفهومی چابک‎سازی زنجیره تأمین سازمان‎های خدماتی با استفاده از روش نگاشت مفهومی فازی. مدیریت فردا، 13 (42)، 55- 66.
قاسمیه، رحیم؛ جمالی، غلامرضا؛ کریمی‎اصل، الهام (1394). تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره. مدیریت صنعتی، 7 (4)، 813- 836.
قاضی‎زاده، مصطفی؛ صفری، سعید؛ نوروززاده، فاطمه؛ حیدری، قاسم (1394). یکپارچه‎سازی رویکردهای مدیریت زنجیره ‎تأمین در قالب زنجیره‎ تأمین لارج با استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند شاخصه در شرکت سایپا. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7(14)، 113- 134. ‎
 
References
Ahmadi, M., Fekri, R., Babaeianpour, M., & Fathian, M. (2017). Agility of supply chain after sales heavy-car in Iran. Journal of Management Improvement, 10 (31), 101-122.
(in Persian)
Akbarian, M. & Najafi, A. (2009). Integration between the EFQM Excellence Model and Strategic Management for Improving Organizational Performance. Journal of Industrial Management, 1(2), 19-34. (in Persian)
Al-Aomar, R., & Weriakat, D. (2012, July). A framework for a green and lean supply chain: A construction project application. In International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul (pp. 289-299).
Asgharpoor, M. (2003). Group decision making and game theory with an attitude of Operations Research, First Edition. Tehran University Publications. (in Persian)
Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Machado, V. C. (2010). The influence of larg supply chain management practices on manufacturing supply chain performance. Context, 3(25), 26-27.
Azimian, A., & Aouni, B. (2017). Supply chain management through the stochastic goal programming model. Annals of Operations Research, 251(1-2), 351-365.
Babaesmailli, M., Arbabshirani, B., & Golmah, V. (2012). Integrating analytical network process and fuzzy logic to prioritize the strategies–a case study for tile manufacturing firm. Expert Systems with Applications, 39(1), 925-935.
Baramichai, M., Zimmers Jr, E. W., & Marangos, C. A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12(5), 334-348.
Bode, C., Wagner, S.M., Petersen, K.J., Ellram, L.M.. (2011). Understanding responses to supply chain disruptions: insights from information processing and resource dependence perspectives. Acad. Manag. J. 54 (4), 833–856.
Brayson, J.M. (2004). Strategic Planning For Public and Non Profit Organizations. Jossey-Bass, Hardback.
Buyukozkan, G. & Feyzioglu, O. (2002). A Fuzzy Logic based decision making approach for new product development. International Journal of Production Economics, 90(1), 27-45.
Cabral, I., Grilo, A., & Cruz-Machado, V. (2012). A decision-making model for lean, agile, resilient and green supply chain management. International Journal of Production Research, 50(17), 4830-4845.
Campos, L. M., & Vazquez-Brust, D. A. (2016). Lean and green synergies in supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 21(5), 627-641.
Carvalho, H., & Azevedo, S. (2014). Trade-offs among lean, agile, resilient and green paradigms in supply chain management: a case study approach. In Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management (pp. 953-968). Springer, Berlin, Heidelberg.
Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2011). Integrating lean, agile, resilience and green paradigms in supply chain management (LARG_SCM). In Supply Chain Management. InTech.
Carvalho, H., Duarte, S., & Cruz Machado, V. (2011). Lean, agile, resilient and green: divergencies and synergies. International Journal of Lean Six Sigma, 2(2), 151-179.
Carvalho, H., Govindan, K., Azevedo, S. G., & Cruz-Machado, V. (2017). Modelling green and lean supply chains: An eco-efficiency perspective. Resources, Conservation and Recycling, 120, 75-87.
Christopher, M., & Rutherford, C. (2004). Creating supply chain resilience through agile six sigma. Critical eye, 7(1), 24-28.
do Rosário Cabrita, M., Duarte, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 1306-1311.
Espadinha-Cruz, P., Grilo, A., Puga-Leal, R., & Cruz-Machado, V. (2011, December). A model for evaluating Lean, Agile, Resilient and Green practices interoperability in supply chains. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2011 IEEE International Conference on (pp. 1209-1213). IEEE.
Fan, Q., Xu, X., & Gong, Z. (2007, September). Research on lean, agile and leagile supply chain. In Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2007. WiCom 2007. International Conference on (pp. 4902-4905). IEEE.
Fekri, R., Ahmadi, M., & Babaeianpour, M. (2016). Conceptual model of supply chain Agility of service organizations using fuzzy conceptual mapping method. Journal of Management Tomorrow, 13 (42), 55-66. (in Persian)
Fekri, R., Aliahmadi, A., & Fathian, M. (2009). Predicting a model for agile NPD process with fuzzy cognitive map: the case of Iranian manufacturing enterprises. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 41(11-12), 1240-1260.
GAO, J., Zhang, Q., Shen, P. (2011). Coalitional Game with Fuzzy Payoffs and Credibilistic Shapley Value. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 8(4), 107-117.
Ghasemiyeh, R., Jamali, G., & Karimi Asl, E. (2016). Analysis of LARG Supply Chain Management Dimensions in Cement Industry (An Integrated Multi-Criteria Decision Making Approach). Journal of Industrial Management, 7 (4), 813-836. (in Persian)
Ghazinoory, S., Esmail Zadeh, A. & Memariani, A. (2007). Fuzzy SWOT analysis. Journal of Inteligent & Fuzzy Systems, 18(1), 99-108.
Ghazizadeh, M., Safari, S., Norouzzadeh, F., & Heydari, G. (2015). Integration of supply chain management approaches in the form of LARG supply chain using Multi Attribute Decision Making Techniques in Saipa company. Journal of Executive Management, 7 (14), 113-134. (in Persian)
Govindan, K., Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2015). Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach. International Journal of Environmental Science and Technology, 12(1), 15-34.
Gunasekaran, A., Patel, C., & McGaughey, R. E. (2004). A framework for supply chain performance measurement. International journal of production economics, 87(3), 333-347.
Hohenstein, N.O., Feisel, E., Hartmann, E., & Giunipero, L. (2015). Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2), 90-117.
Hong, P., Kwon, H. B., & Jungbae Roh, J. (2009). Implementation of strategic green orientation in supply chain: an empirical study of manufacturing firms. European Journal of Innovation Management, 12(4), 512-532.
Hosseini Dehshiri, S., & Arab, A. (2017). ERP System Selection Using the Combination of SWARA and Gray ARAS Methods. Journal of Information Technology Studies, 5 (18), 73-103. (in Persian)
Hunger, J. D., Wheelen, T. L. (2010). Essential of strategic management. (5th edition). Prentice Hall.
Jafarnejad, A., Safari, H., & Mohsseni, M. (2015). Analysis of Relationship Between Measures of Supply Chain Management Paradigms and Functional Criteria with Structural Interpretative Modeling Approach. Journal of Industrial Management Perspective, 18 (2), 9-31. (in Persian)
Jamali, G., Asl, E. K., Zolfani, S. H., & Šaparauskas, J. (2017). Analysing larg supply chain management management competitive strategies in Iranian cement industries. Economics and Management, 20(3), 70-83.
Kainuma, Y., & Tawara, N. (2006). A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management. International Journal of Production Economics, 101(1), 99-108.
Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11(2), 243-258.
Maleki, M., & Machado, V. C. (2013). Generic integration of lean, agile, resilient, and green practices in automotive supply chain. Revista de Management Comparat International, 14(2), 237.
Mohammadpoor, M. & Alem Tabriz, A. (2012). SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD –A Case Study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41, 322 – 333.
Naylor, J. B., Naim, M. M., & Berry, D. (1999). Leagility: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of production economics, 62(1-2), 107-118.
Pettersson, A. I., & Segerstedt, A. (2013). Measuring supply chain cost. International Journal of Production Economics, 143(2), 357-363.
Rachid, B., Roland, D., Sebastien, D., & Ivana, R. (2017). Risk Management Approach for Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(4), 742-750.
Razmi, J., Seifoory, M. & Pishvaee, M. (2011). A fuzzy multi-attribute decision making model for selecting the best supply chain strategy: Lean, agile or leagile, Journal of Industrial Engineering, University of Tehran, Special Issue, 45, 127- 142. (in Persian)
Rosič, H., Bauer, G., & Jammernegg, W. (2009). A framework for economic and environmental sustainability and resilience of supply chains. In Rapid modelling for increasing competitiveness (pp. 91-104). Springer, London.
Shrestha, R.K., Alavalapati, J.R.R. & Kalmbacher, R.S. (2004). Exploring the potential for silvopasture adoption in South-Central Florida: an application of SWOT –AHP method. Agricultural Systems, 81(3), 185-199.
Srivastava, S. K. (2007). Green supply‐chain management: a state‐of‐the‐art literature review. International journal of management reviews, 9(1), 53-80.
Sukwadi, R., Wee, H. M., & Yang, C. C. (2013). Supply Chain Performance Based on the Lean–Agile Operations and Supplier–Firm Partnership: An Empirical Study on the Garment Industry in Indonesia. Journal of Small Business Management, 51(2), 297-311.
Wu, S., & Wee, H. M. (2009, June). How Lean supply chain effects product cost and quality-A case study of the Ford Motor Company. In 2009 6th International Conference on Service Systems and Service Management.
Yi, C. Y., Ngai, E. W. T., & Moon, K. L. (2011). Supply chain flexibility in an uncertain environment: exploratory findings from five case studies. Supply Chain Management: An International Journal, 16(4), 271-283.
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision – making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.