ارائه مدل چندهدفه برای حمل‌ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران،ایران

2 استاد مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه مدلی چندهدفه برای حمل‎ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب برای به حداقل رساندن هزینه‎های حمل‎ونقل و هزینه‎های احداث هاب و لینک با در نظر گرفتن ریسک موجود در حمل‎ونقل مواد خطرناک است.
روش: با استفاده از داده‎های واقعی شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی، مدل مکان­یابی هاب ارائه شده در این پژوهش با روش معیار جامع حل شد و تحلیل حساسیت جواب­های مدل روی برخی از پارامترها انجام گرفت.
یافته‎ها: با توجه به نتایج حل مدل با 10 عدد هاب، منطقه چهار محال ‎و بختیاری به‎عنوان هاب جدید انتخاب شد. نحوه تأمین فراورده نفتی هر یک از مناطق نیز ارائه شده است.
نتیجه‎گیری: مواد خطرناک که ماده اولیه یا محصول استراتژیک در صنایع گوناگون محسوب می‎شوند، نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا می‎کنند. حمل‎ونقل مواد خطرناک با توجه به ماهیت خطرآفرین و تبعات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر، طراحی صحیح شبکه حمل‎ونقل و توزیع بهینه فراورده‎ها از منابع تولید به مصرف‎کنندگان می‎تواند موجب کاهش هزینه تولید و در نتیجه مصرف بهینه انرژی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Multi-objective Model for Ground Transportation of Hazardous Materials in the Hub Network (Case Study: National Iranian Oil Products Distribution Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehregan 1
  • Ahmad Jafarnezhad 2
  • Milad Mohammadi 3
1 Prof. of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof. of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA. of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to provide a multi-objective model for ground transportation of hazardous materials in the hub network that tries to minimize the costs of transportation and construction of the hubs and the links, considering the existing risk in the hazardous materials transportation.
Methods: The problem with the proposed Hub Location model will be solved using the real data of National Iranian Oil Products Distribution Company and applying the Global Criterion Method. Then the sensitivity analysis of the model's results on some parameters is performed.
Results: Considering the results of the model for 10 hubs, Chaharmahal and Bakhtiari was chosen as the new hub location. The supply of oil products to each of the areas was also provided.
Conclusion: Hazardous materials as raw materials or strategic products in different industries play an important role in the industrial development of the country. Transportation of hazardous materials is very important due to their perilous nature and consequences. On the other hand, the proper design of a transportation network and optimal distribution of the products from production sources to consumers can reduce the costs of production and result in the optimum consumption of energy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazardous materials transportation
  • Hub location problem
  • Mathematical Modeling
  • National Iranian oil products distribution company
  • risk
آیتی، اسماعیل؛ قدیریان، فرامرز؛ احدی، محمدرضا (1387). محاسبه هزینه­های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده­ای ایران در سال 1383، پژوهشنامهحملونقل، 5(1)، 8-23.
بهراه، نقشه ایران، http://www.behrah.com، تیر 1393.
ترازنامه انرژی سال 1391، http://www.saba.org.ir، فروردین 1394.
خیرخواه­زاده، معصومه (1386). ارائهیکالگوریتممبتنیبرروشهایمبنیبرجمیعتدربهینهسازیترکیبی. پایان‎نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر کبیر ایران.
ربانی، مسعود؛ معنوی‎زاده، ندا؛ ضیائی، بهاره (1388). طرح­ریزی الگوهای ریاضی در بهینه­یابی سیستم­های کسب و کار، تهران: انتشارات نبوی.
فریبرزی عراقی، فرشید؛ میربهاء، بابک؛ ابوالحسن نژاد، وحید (1385). آشنایی با مفاهیم حمل و نقل جاده­ای مواد خطرناک، تهران: اندیشه نگاران کیا.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای، سالنامه آماری حمل و نقل جاده­ای1391.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1387). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران، آمارنامه سال 1391.
مهرگان، محمدرضا (1386). پژوهش عملیاتی: برنامه­ریزی خطی و کاربردهای آن، تهران: نشر کتاب دانشگاهی.
مهرگان، محمدرضا (1390). پژوهش عملیاتی پیشرفته، تهران: نشر کتاب دانشگاهی.
 
References
Alumur, S. & Kara, B. Y. (2008). Network hub location problems: The state of the art, European Journal of Operational Research 190 (1), 1-21.
Ayati, E. & Ghadiriyan, F. & Ahadi, M.R. (2008). Calculate the cost of damage to vehicles in Iran road accidents in 2004. Journal of Transportation Research, 5 (1), 1-13. (in Persian)
Behrah, Map of Iran, Online available at (http://www.behrah.com), accessed 2 June 2014.
Boland, N. & Krishnamoorthy, M. & Ernst, A.T. & Ebery, J. (2004). Preprocessing and cutting for multiple allocation hub location problems. European Journal of Operational Research 155 (3), 638–653.
Campbell, A.M. & Lowe, T.J. & Zhang, L. (2007). The p-hub center allocation problem. European Journal of Operational Research, 176(2), 819–835.
Campbell, J.F. (1992). Location and allocation for distribution systems with transshipments and transportation economies of scale. Annals of Operations Research, 40 (1), 77–99.
Chakrabarti, U.K. & Parikh, J.K. (2013). Risk-based route evaluation against country-specific criteria of risk tolerability for hazmat transportation through Indian State Highways, Journal of Loss Prevention in the Process Industries xxx, 26 (4), 1-14.
Contreras, I. & Fernandez, E. & Marin, A. (2010). The Tree of Hubs Location Problem. European Journal of Operational Research, 202(2), 390–400.
Energy Balance Sheet of 2012, available at (http://www.saba.org.ir), accessed 17 November of 2015.
Erkut, E. & Gzara, F. (2008). Solving the Hazmat transport network design problem, Computers and Operations Research, 35 (7), 2234–2247.
Erkut, E., Tjandra, S. A., & Verter, V. (2007). Hazardous materials transportation. Handbooks in operations research and management science, 14, 539-621.
Ernst, A., Hamacher, H., Jiang, H., Krishnamoorthy, M., & Woeginger, G. (2002). Heuristic algorithms for the uncapacitated hub center single allocation problem. Unpublished Report, CSIRO Mathematical and Information Sciences, Australia.
Ernst, A.T. & Jiang, H. & Krishnamoorthy, M. (2005). Reformulations and computational results for uncapacitated single and multiple allocation hub covering problems. Unpublished Report, CSIRO Mathematical and Information Sciences, Australia.
Fariborz-Araghi, F. & Mirbahae, B. & Abolhasan-nezhad, V. (2006). An introduction to carriage of dangerous goods by road. Tehran, Andishe Negarane Kia publication.
(in Persian)
Gavriliouk, E.O. & Hamacher, H.W. (2006). Aggregation for hub location problems. Computers & Operations Research, 36 (12), 3136–3142.
Glover, F. & Cox, L. & Kelly, J. & Patil, R. (2008). Exact, Heuristic and Metaheuristic Methods for Confidentiality Protection by Controlled Tabular Adjustment. International Journal of Operations Research, 5 (2), 117-128.
Hongmei, J. & Lin, Z. & Xiuling, L. & Huiyun, C. (2011). A fuzzy-stochastic Constraint Programming Model for Hazmat Road Transportation Considering Terrorism Attacking. Systems Engineering Procedia 1 (1), 130–136.
Iran Road Maintenance and Transportation Organization, Statistical Yearbook of road transportation 2012.
Kara, B.Y. & Tansel, B.C. (2003). The single-assignment hub covering problem: Models and linearizations. Journal of the Operational Research Society, 54 (1), 59–64.
Kazantzi, V. & Kazantzis, N. & Gerogiannis, V.C. (2011). Risk informed optimization of a hazardous material multi-periodic transportation model. Journalof Loss Prevention in the Process Industries, 24 (6), 767-773.
Labbe, M. & Yaman, H. & Gourdin, E. (2005). A branch and cut algorithm for the hub location problems with single assignment. Mathematical Programming, 102 (2), 371–405.
Martins de Sa, E. & Saraiva de Camargo, R. & Miranda, M. (2013). An improved Benders decomposition algorithm for the tree of hubs location problem. European Journal of Operational Research, 226 (2), 185–202.
Mehregan, M.R. (2007). Operations Research: Linear Programming and its applications. Tehran, Ketabe Daneshgahi publication. (in Persian)
Mehregan, M.R. (2011). Advanced Operations Research. Tehran, Ketabe Daneshgahi publication. (in Persian)
Mohammadi, M. & Jolai, F. & Rostami, H. (2011). An M/M/c queue model for hub covering problem. Mathematical and Computer Modelling 54 (11), 2623-2638.
National Iranian Oil Products Distribution Company, Statistical Yearbook of 2012.
O’Kelly, M. E. (2012). Fuel burn and environmental implications of airline hub networks. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 17(7), 555-567.
Rabbani, M. & Manavizadeh, N. & Ziyaei, B. (2009). Design of mathematical models. Tehran, Nabavi publication. (in Persian)
Raemdonck, KV., Macharis, C., & Mairesse, O. (2013). Risk analysis system for the transport of hazardous materials. Journal of safety research, 45(2), 55-63.
Rodríguez-Martín, I., Salazar-González, J. J., & Yaman, H. (2014). A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem. Computers & Operations Research, 50, 161-174.
Samanlioglu, F. (2013). A multi-objective mathematical model for the industrial hazardous waste location-routing problem. European Journal of Operational Research, 226(2), 332-340.
Sarmad, Z. & Bazargan, A. & Hejazi, E. (2008). Research methods in behavioral sciences. Tehran, Agah publication. (in Persian)
Shahanaghi, K., Yavari, A., & Hamidi, M. (2015). Developing a model for capacitated hierarchical hub location with considering delivery time restriction. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(1), 540-548.
Verter, V. & Kara, B. (2001). A GIS-Based Framework for Hazardous Materials Transport Risk Assessment. Risk Analysis, 21 (6), 1109-1120.