مدل ریاضی انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش در زنجیرة تأمین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌ طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی؛

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌ طباطبایی

چکیده

هزینة مواد خام حدود 60درصد از بهای تمام‌شده (در برخی صنایع تا 80درصد) را دربرمی‌گیرد. در چنین شرایطی، منبع‌یابی مناسب، می‌تواند نقش مهمی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کند و تأثیر مستقیمی در کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و انعطاف‌پذیری شرکت داشته باشد. در این مقاله،‌ تعیین کمیت مطلوب سفارش با وجود چند تأمین‌کننده، چند محصول، طی چند دوره، در حالت مجازبودن مازاد و کمبود، با لحاظ ماهیت چندمعیاره و چندهدفی مسئله، و وجود تخفیف افزایشی، با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی، مد نظر قرار گرفته است. به‌منظور لحاظ معیارهای مؤثر بر انتخاب تأمین‌کننده از فرایند تحلیل شبکه و به‌منظور لحاظ وابستگی داخلی میان معیارها از دیمتل استفاده شده است. به‌منظور لحاظ عدم ‌اطمینان در فرایند ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده، عدم اطمینان در متغیر طراحی، بدون مدنظر قراردادن عدم اطمینان در پارامترها، لحاظ و مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شد. در مدل مذکور، مسئله نسبت به تغییر در متغیرهای طراحی مقاوم شده، به‌نحوی‌که با تغییر در فضای مسئله، تغییر در تابع هدف اندک است که به کاهش نوسانات منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A mathemathical model for supplier selection and order allocation in a supply chain considering uncertainty in design variables- for print

نویسندگان [English]

  • Majid Hooshmandi Maher 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Laya Olfat 3
چکیده [English]

Abstract: In most industries the cost of raw materials and component parts constitutes almost 60% percent of cost of a product (in some industries up to 80%). In this situation, proper sourcing can play a key role in an organization's efficiency and effectiveness, because it has a direct effect on cost reduction, profitability and flexibility of a company. In this paper, determining the optimal order quantity in multi supplier, multi product and during several periods, allowing shortage and surplus, in presence of incremental discounts, and considering multi objective and multi criteria nature of the problem, considering uncertainty in desing variables is considered. Demand of each product i in period t is assumed to be known. To incorporate the effective criteria in mathematical model, analytic network process approach is used. After developing the multi objective mixed integer programming, a numerical exampleis presented.
In order to consider uncertainty in supplier evaluation and selection process, uncertainty is considered in design variables and the problem is solved by using genetic algorithm. In the mentioned model, problem is solved respect to robustness of design variables such that, a drastic change in these variables leads to the least possible effect on objective value. Ultimately fluctuations decrease as a result of uncertainty management. Finally results and suggestions for future studies are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supplier selection in a supply chain
  • Analytic Network Process
  • Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)
  • multi objective mixed integer programming considering uncertainty in design variables
  • genetic algoritm