شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در مکان‌یابی بنادر خشک به‌منظور ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری با استفاده از روش DEMATEL-ANP

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تاکنون در ایران تحقیقی در خصوص بررسی و معرفی الگوی مناسب مکان‌یابی برای بندر خشک، چه به‌طور کلی در سطح کشور و چه به‌طور موردی، انجام نگرفته است. ازاین‌رو، در این پژوهش برآنیم تا با رویکردی راهبردی، شاخص‌های مناسب مکان‌یابی بنادر خشک را استخراج کنیم. با توجه به کارکرد بنادر خشک، این شاخص‌ها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که زمینه را برای ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری فراهم آورند. بنابراین، در تعیین شاخص‌های مناسب برای مکان‌یابی بنادر خشک باید به نیازهای صاحبان بار و ذی‌نفعان صنعت حمل‌و‌نقل توجه شود. برای این منظور، از روش ترکیبی DEMATEL-ANP در شناسایی شاخص‌های مورد نظر از طریق تعیین تأثیرات متقابل و نیز اولویت‌بندی آنها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شبکۀ حمل‌و‌نقل، هزینۀ حمل‌‌نقل و نزدیکی به بازار و مناطق تولیدی به‌ترتیب اهمیت دارند. نتایج این تحقیق، به سیاست‌گذاران صنعت حمل‌و‌نقل در تدوین نقشة راه مناسب برای مکان‌یابی بنادر خشک در کشور کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization factors affecting site selection of dry ports to enhancing competitive performance of seaport services Using DEMATEL and ANP

نویسندگان [English]

  • Ali Heidari 1
  • Hosein Safari 2
  • Fatemeh Narimani 3
چکیده [English]

Site selection of dry ports haven't been studied in IRAN as a academic research or public research, so The main purpose of the resaerch is to list and prioritise all the factors affecting site selection of dry port in IRAN. These factors are selected according to competetive advantage of seaport performance and considered the needs of customers and actors involved in transportation industry. Then, the causal relationships and relative importance weights of the factors are computed using the ANP and DEMATEL. In conclusion, transportation network, transportation cost and Proximity to market, industrial regieon and market are key factors that should be considered when choosing dry port locations. Further, this paper will provide transportation policymakers with a better understanding of the relevant issues under consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry ports
  • DANP
  • competetive performance of seaport services
  • Location selection