طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به‌منظور پیش‌بینی انرژی بخش حمل‌و‌نقل مطالعة موردی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایران

4 استاد، مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

   در این مقاله، با استفاده از رگرسیون خطی فازی(FLR) و با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و حمل‌و‌نقل، تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور طی سال‌های 1385 تا 1400 پیش‌بینی شده است. برای بررسی تأثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل، از داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال‌های 1372 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق، مقدار انرژی بخش حمل‌و‌نقل، 628 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1400 پیش‌بینی شده است. نتایج پیش‌بینی با این روش در مقایسه با روش رگرسیون چندمتغیره نشان‌دهندة خطای به مراتب کمتری است، به‌طوری‌که درصد میانگین قدرمطلق خطا از 33/12درصد به 72/5درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a Fuzzy Linear Regression Model for Forecasting Transport Energy Demand: a case study of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi 1
  • Hamed Shakouri Ganjavi 2
  • Mohammad Bagher Menhaj 3
  • Mohammad Reza Mehregan 4
  • Aliyeh Kazemi 1
چکیده [English]

In this paper, the energy demand of transport sector from 1385 to 1400 is forecasted based on Fuzzy Linear Regression (FLR) approach considering economic and social indicators. In order to analyze the influence of economic and social indicators on energy demand of transport sector, Gross Domestic Product (GDP), population and the total number of vehicles in 1372-1384 were regarded. In this research, the energy consumption may achieve a level of 625 MBOE per year by 1400.The results compared with the multiple regression method reveal much less mistakes. The average absolute error percentage reached from 12.33 % to 5.72 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy linear regression
  • Transport energy demand
  • forecasting