ارائه روشی جهت اولویت‌بندی استراتژی‌های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک تاپسیس و سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله تلاش می‌شود با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و سیستم‌های استنتاج فازی، رویکردی کمی برای اولویت‌بندی توانمندسازهای استرتژیک چابکی سازمان ارائه شود. پژوهش حاضر در سه مرحله متوالی انجام شده است. در ابتدا، عواملی به‌عنوان محرک‌ها، قابلیت‌ها و استراتژی‌های چابکی با استفاده از ادبیات پژوهش و نظر خبرگان سازمان و اساتید دانشگاه استخراج و انتخاب شده‌اند. سپس عوامل محرک چابکی صنعت، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی و براساس اهمیت و فوریت پاسخ‌گویی برای صنعت، رتبه‌بندی شده و محرک‌های کلیدی انتخاب می‌شوند. در مرحله‌ی دوم، قابلیت‌های چابکی با بهره‌گیری مجدد از تکنیک تاپسیس فازی و براساس اثربخشی و توانشان برای غلبه بر محرک‌های کلیدی صنعت اولویت‌بندی شده، قابلیت‌های اساسی موردنیاز صنعت برای پاسخ‌گویی به تغییرات محیط انتخاب می‌شوند. در مرحله‌ی آخر، با طراحی و به‌کارگیری یک سیستم استنتاج فازی، استراتژی‌های چابکی برمبنای تأثیرشان بر بهبود قابلیت‌های موردنیاز صنعت، وزن‌دهی و اولویت‌بندی می‌شوند. نتایج به‌دست آمده از پژوهش نشان‌دهنده برتری نقش فناوری‌اطلاعات و مدیریت تکنولوژی نسبت‌به سایر استراتژی‌ها، در بهبود چابکی صنعت موردمطالعه و پاسخ‌گویی به نیازهای محیطی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a New Approach for Prioritization of Organizational Agility Strategies Using FTOPSIS and Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • behnam Molavi 1
  • Esmaelian Esmaelian 2
  • Ansari Ansari 2
1 MSc. in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Management Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this context and for helping to manufacturing industries in this research an attempt has been made to provide a method to managers of evaluating and ranking of agility strategies by using of a fuzzy inference system which is a branch of artificial intelligence. This research has been performed in three sequential phases. Firstly, some variables, as factors of agility drivers, agility capabilities and agility strategies, have been extracted from literature of research. Agility driver factors of industry, based on importance of attention and responsibility, have been ranked by using fuzzy TOPSIS technique and key drivers have been selected. Secondly, agility capabilities, based on the effect of capability to overcome the key drivers, have been ranked with the use of fuzzy TOPSIS technique and then essential capabilities have been selected. Lastly, the strategies, based on the effect of strategies to improve the essential capabilities, have been evaluated by planning and using a fuzzy inference system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility
  • Agility Strategies
  • Improved Fuzzy TOPSIS
  • Fuzzy inference
الفت، ل.، زنجیرچی، م. (1388). مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(13)، 74-47.##
Adeleye, E.O. & Yusuf, Y.Y. (2006). Towards agile manufacturing: Models of competition and performance outcomes. International Journal Systems and Management, 1(1), 93-110.##
Aryanezhad, M.B., Tarokh, M.J., Mokhtarian M.N., & Zaheri, F. (2011). A fuzzy TOPSIS method based on left and right scores. International Journal of Industrial Engineering and Production Research, 22(1), 51-62.##
Bottani, E. (2009). A fuzzy QFD approach to achieve agility. International Journal of Production Economics, 119)2), 380-391.##
Gunasekaran, A. (1998). Agile manufacturing: A framework for research and development. International Journal of Production Economics, 62, 87-105.##
Hillegersberg, J.V., Oosterhout, M.V. & Waarts, E. (2006). Change factors requiring agility and implications for IT. European Journal of Information Systems, 15, 132–145.##
Hsu, T.H. & Lin, L.Z. (2006). QFD with fuzzy and entropy weight for evaluating retail customer values. Total Quality Management and Business Excellence, 17(7), 935-958.##
Kettunen, P. (2009). Adopting key lessons from agile manufacturing to agile software product development – A comparative study. Tech novation, 29, 408-422.##
Lin, T.C., Chiu, H. & Tseng, Y.H. (2006). Agility evaluation using fuzzy logic. International Journal of Production Economics, 101, 353–368.##
Matthews, C. (2004). A formal specification of a fuzzy expert system. Journal of Information and Software Technology, 45, 419-429.##
Narasimhan, R., Swink, M. & Kim, S. (2006). Disentangling leanness and agility: An empirical investigation. Journal of Operations Management, 24, 440-457.##
Rockart, J.F. (1997). Chief Executives Define their Own Data Needs. Harvard Business Review.##
Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations, an introduction". International Journal of Production Economics, 62(1–2), 7–22.##
Sharifi, H. & Zhang, D.Z. (2001). Agile manufacturing in practice: Application of a methodology. International Journal of Operations and Production Management, 21(5–6), 772–794.##
Tseng, Y. & Lin, CT. (2011). Enhancing enterprise agility by deploying agile drivers, capabilities and providers. Information Sciences, 181, 3693–3708.##
Vinodh, S. & Chintha, S.K. (2011). Application of fuzzy QFD for enabling agility in a manufacturing organization-A case study. The TQM Journal, 23(3), 343-357.##
Vinodh, S. & Devadasan, S.R. (2011). Twenty criteria based agility assessment using fuzzy logic approach. International Journal Advanced Manufacturing Technology, 54, 1219–1231.##
Wang, Y.M. & Taha, M.S. (2005). Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment. Expert Systems with Applications, 31(2), 309-319.##
Yusuf, Y. & Adeleye, E. O. (2002). A comparative study of lean and agile manufacturing with a related survey of current practices in the UK. International Journal of Production and Research, 40(17), 4545–4562.##
Zhang, D.Z. & Sharifi, H. (2007). Towards theory building in agile manufacturing strategy -a taxonomical approach. IEEE Transactions on Engineering Management, 54(2), 351-370.##
Zhang, Z. & Sharifi, H. (2000). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations. International Journal of Operations and Production Management, 20(4), 496–512.##