بررسی تأثیر اندازه متوسط صنعت و سرمایه اولیه بر بقای شرکت‌های تولیدی با استفاده از تابع هزارد در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متوسط اندازه صنعت و سرمایه اولیه بر بقای شرکت‌های تولیدی استان مازندران در فاصله سال‌های 1390-1360 است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنایع و معادن استان مازندران استفاده شده، با استفاده از رویکرد تجزیه‌و‌تحلیل تاریخی- رویدادی به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت‌ها پرداخته شده است. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل برآوردکننده حد محصول (کاپلان- مایر) استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها، مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox (تابع هزارد) و مقایسه توابع بقا مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه این پژوهش، رابطه معنادار میان متوسط اندازه و سرمایه اولیه صنعت با بقای شرکت‌های تولیدی تأئید شد. همچنین براساس مقایسه توابع بقای صنایع، این‌گونه نتیجه‌گیری شد که تأثیر متوسط اندازه و سرمایه اولیه در هر صنعت، متفاوت با سایر صنایع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Effects of Average Size of Industry and Primary Capital on the Manufacturing Companies’ Survival Using Hazard Function in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • mehrdad Madhoushi 1
  • azar Nasiri 2
  • Ramezani Ramezani 3
1 Associate Prof., Industrial Management Department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Master of Business Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Master Student of Business Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The aim of this work to consider average influence of industry average size and primary capital on manufacturing companies’ survival of Mazandaran province in 1360-1390 years. Data and information have been obtained from database in mining and industries office of Mazandaran province and by using eventual- historical analyze method the efficacy  of independent variables on companies survival has been determined. It has been used "product limit estimator model" (Kaplan-Mayer) to data analyze. For examining hypotheses, Cox regression semi parametric model (Hazard Function) and comparing survival functions have been used. In result of research, a meaningful relation between average size and primary capital of industry with manufacturing companies’ survival has been confirmed. According to comparing survival functions of industries, it was concluded that average size and primary capital influence in each industry, is different with other industries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry Average Size
  • Survival
  • Primary Capital
  • Manufacturing Companies
  • Hazard Function
  • Mazandaran province
مدهوشی، م. و تاری، غ. (1386). تأثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت‌های تولید کوچک و متوسط در ایران، دانش و توسعه، 20، 166-147.##
مدهوشی، م. و نصیری، الف. (1389). تأثیر ویژگی‌های صنعت بر بقای شرکت‌های جدید در صنایع تبدیلی استان مازندران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 10، 148-127.##
Alvarez, R. & Vergara, S. (2006). Globalization, Survival, and Growth of Small and Medium-Sized Firms, Chile.##
Audretsch, D.B. (1991). New-firm survival and the technological regime. Review of Economics and Statistics, 60, 441-450.##
Audretsch, D.B. & Mahmood, T. (1995). New Firm survival: new results using hazard function. Review of Economics and Statistics, 77, 97–103. ##
Audretsch, D.B., Houweling, P. & Thurik, A.R. (1997). New-Firm Survival: Industry Versus Firm Effects, us.##
Barbot, C. (2001). Industrial Determinants of Entry and Survival: The Case of AVE, Portugal, Faculdade de Economia.##
Cefis, E. & Marsili, O. (2005). A matter of life and death: Innovation and firm survival. Industrial and Corporate Change, 14(6), 1167-1192.##
Cox, D.R. (1972). Regression models and life tables. Journal of the Royal Statistical Society, Series B 34(2), 187–202.##
Dzhumashev, R., Mishra, V. and Smyth, R. (2011). Exporting, R&D Investment and Firm Survival. Monash University. Department of economics. Discussion paper 39/11.##
Estevez, S., Sanchis, A. & Alberto Llopis, J. (2004). The determinants of survival of spanish manufacturing firms. Review of Industrial Organization, 25, 251–273.##
Feizpour, M.A. (1383). The Role of Skill on Survival of Manufacturing SMEs in IRAN, 1st  National Conference Proceeding: The Role of Technical & Vocational Training in Economic and Social Changes, Mazandaran, IRAN.##
Fritsch, M., Brixy, U. & Falck, O. (2006). The effect of industry, region, and time on new business survival–a multi dimensional analysis. Review of Industrial Organization, 28, 285-306.##
Kato, M. (2008). Firm Survival and the Evolution of Market Structure: The Case of the Japanese Motorcycle Industry. Hitotsubashi University, Tokyo, JP.##
Kazuyuki, M. (2012). Open Innovation and Firm's Survival: an Empirical Investigation by Using a Linked Dataset of Patent and Enterprise Census. RIETI Discussion Paper Series 12-E-036b. ##
Klapper, L. & Richmond, C. (2011). Patterns of Business Creation, Survival and Growth (Evidence from Africa). Policy research working paper 5828. http://econ.worldbank.org.##
Tveteras, R. & Eide, G.E. (2000). Survival of new plants in different industry environments in norwegian manufacturing: A semi-proportional Cox model approach. Small Business Economics, 14, 65–82.##