توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران

2 دانشیار، ‎گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

4 استادیار، پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا، اصفهان، ایران

چکیده

در‌ این مقاله رویکردی تلفیقی از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها‌ و‌ شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها در پژوهشکده علوم و فناوری زیر‌دریا ارائه شده‌‌است. دراین مطالعه از مدل خروجی‌محور با بازده به مقیاس ثابت استفاده شده‌است و نتایج مخصوص به یک زمان مشخص و مربوط به سازمان تحت بررسی هستند. همچنین باتوجه به این‌که تحلیل‌ پوششی ‌داده‌ها برای سنجش کارایی واحد‌های با اهدف یکسان استفاده می‌شود، فرض شده پروژه‌ها از نظر اهداف که همان ارائه کیفیت مطلوب با حداقل هزینه و زمان می‌باشند، همگن به‌شمار‌ آیند. نتایج این پژوهش امکان استفاده از مدل یادشده را برای تعیین عملکرد پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور نشان می‌دهد. تلفیق تحلیل ‌پوششی ‌داده‌ها و شاخص مالم‌کوئیست برای ارزیابی پروژه‌ها و همچنین تحلیل ‌حساسیت کارایی آنها از نوآوری‌های مطالعه حاضر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrative Approach of DEA and Malmquist for Performance Analysis of Projects

نویسندگان [English]

  • misam Azimian 1
  • arash Shahin 2
  • mahdi Alinaghian 3
  • mohammad ali Badri 4
1 M.Sc IUT Isfahan, Iran
2 Associate Prof., IUT Isfahan, Iran
3 Assistant Prof., IUT Isfahan, Iran
4 Assistant Prof., IUT Isfahan, Iran
چکیده [English]

An integrative approach of Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist Productivity indicator for performance analysis of projects in Subsea R&D Center (SRDC) is presented. It is noticeable that, an output based model with constant efficiency was used for data analysis. Furthermore, since the DEA approach is merely used for homogeneous units, it was assumed that all the projects according to objectives in the project based organization, i.e. time, cost and acceptable quality were homogenised. However, results of this research are limited to an exact time and are related to special projects for the associated organization. Findings imply feasibility of using this model for measuring productivity improvement of projects in project based organizations. The innovation of this research may consider to integrative of DEA and Malmquist indicatorfor projects analysis and performance sensitivity analysisas well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Performance
  • Data Envelopment Analysis
  • Malmquist indicator
  • Project Based Organization
امامی میبدی ع.، افقه، م.، رحمانی صفتی، م. (1388). اندازه‌گیری کارایی فنی و بهره‌وری در نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی. .فصلنامه اقتصاد مقداری،6(3)، 79-103.##
توکلی، غ.، باقرزاده نیری، م.، شعبانی سیچانی، م. (1390). طراحی و پیاده‌سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل ‌پوششی‌ داده‌ها و کارت ‌امتیازی ‌متوازن. پژوهش‌های کاربردی در ایران، 15(1)، 144-166.##
درودیان، ح.، سربندی فراهانی، م.، صفاهی، ش. (1387). مروری بر روش‌های ارزیابی عملکرد پروژه و معرفی روش‌های ارزیابی در انتهای پروژه. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 29-30. تهران، ایران.##
رضاپور، ث.، مرتضوی، س.، مجاوریان، س. (1389). بررسی عوامل مؤثر در رشد بهره‌وری استان‌های عمده تولید‌کننده برنج در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-41(4)، 467-479.##
کشتکاران، م.، باقرپور، م. (1387). به‌کار‌گیری مدیریت استراتژیک پروژه جهت اندازه‌گیری میزان موفقیت پروژه‌ها. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 29-30، تهران، ایران.##
گلابچی، م.، سبط، م.، نقاش طوسی، ح. (1386). تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به‌منظور تخمین نتایج پایان کار پیمانکاران. نشریه دانشکده فنی، 41(6)، 787-796.##
مهرگان، م. (1387). مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##
Abbaspour, M. (2009). Development of the group malmquist productivity index on non-discretionary factors. International Journal of Environmental Research, 3(1), 109-116.##
Asosheh, A., Nalchigar, S., Jamporazmeg, M. (2010). Information technology project evaluation: An integrated data envelopment analysis and balanced approach. Expert Systems with Applications. 37, 5931-5938.##
Asgharpour, M. J. (2003). Multiple Criteria Decision Making, 2nd Ed. Tehran University Publications (InFarsi).##
Banker, R.D., Charnes, A., Cooper W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.##
Barry, W., Mathieu, R. (2008). Evaluating the performance of open source software projects using data envelopment analysis. Information Management & Compare Security. 16(5), 449-462.##
Bhat, R., Verma, B.B., Reuben, E. (2001). Hospital efficiency: analysis of district hospital and grant-in-aid. Journal of Health Management, 3, 167-197.##
Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of the Operational Research, 2, 429–44.##
Chen, C.h. & Lin, M. (2006). Using DEA to evaluate R&D performance in the integrated semiconductor firms-- Case study of Taiwan. International Journal of the Computer, The Internet and Management, 14(3), 50-59.##
Chen, Y.Q., Lu H., Lu, W. & Zhang, N.(2010). Analysis of project delivery systems in Chinese construction industry with data envelopment analysis (DEA). Engineering, Construction and Architectural Management. 17(6), 598-614.##
Eilat, H., Golany, B., Shtub A. (2008). R&D project evaluation: Integrated DEA and balanced Scorecard approach. Omega, 36, 895-12.##
Eunchang L., Yongtae, P., Jong Gye S. (2009). Large engineering project risk management using a Bayesian belief network. Expert Systems with Applications, 36, 5880-5887.##
Fare, R., Groosskopf, SH., Norris, M., Zhang, Z. (1994). Productivity growth, thechnical progress and efficiency chang in industrialized countries: Reply. The American Economic Review, 84(1), 66-83.##
Balf. F.R., Hosseinzadeh Lotfi, F., Alizadeh Afrouzi, M. (2010). The interval malmquist productivity index in DEA. Iranian Journal of Optimization, 2, 311-322.##
Ghapanchi, A., Tavana, M., Khakbaz, M., Low, G. (2012). A methodology for selecting portfolios of projects with interactions and under uncertainty. International Journal of Project Management, 30, 791–803.##
Jesus, T., Pastor, C.A., Knox Lovell. (2005). A global Malmquist Productivity Index. Economics Letters, 88, 266-271.##
Kao, c. (2010). Malmquist productivity index based on common-weights DEA: The case of Taiwan forests after reorganization. Omega, 38, 484-491.##
Kabnurkar, A. (2001). Mathematical modeling for data envelopment analysis with fuzzy restrictions on weights. Masters Thesis, Virginia PolytechnicInstitute: Faculty of Science in Industrial and Systems Engineering.##
Marin, P. &Tate, K. (2001). A step-by-step Approach to Risk Assessment. Martin Tata LLC.##
Ronald, K. Klimberg, Samuel J. Ratick. (2008). Modeling data envelopment analysis (DEA) efficient location allocationdecision. Computer & Operations Research. 35(2), 457-474.##
Lu WG., Liang CH., Ding YG.(2008). A stage control method of multi-project Based dea. World Congress on Intelligent Control and Automion. China.##
Moshiri AL. Zamani MO. (2008). Earend value analysis in project protfolio managament. 4thinternational Project Managament Conference. Tehran, Iran. April, 20-21.##
Project management institute.(2004). A Guide to the Project Management Body  of Knowledge. New Jersey: project management institute.##
Vinter, Gd., Rozenes, Sh., Spraggett‎, St. (2006). using data envelope analysis to compare project efficiency in a multi-project environment. International Jornal of Project Management, 24, 323-329.##
Wang, Y., Lan, Y. (2011). Measuring malmquist productivity index: A new approach based on double frontiers data envelopment analysis. Mathematical and Modeling, 24, 2760-2771.##
Zhong, W., Yuang, W., Li, S. & Huang, Z. (2011). The performance evaluation of regional R&D investments in china: an application of DEA based on the first official china economic census data. OMEGA, The International Journal of Management Science, 39, 447-455.##