تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و تغییرات بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل رتبه بندی کامل SBM(سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی) برای تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای 1373 تا 1384 و از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست برای اندازه‌گیری رشد بهره‌وری شعب این بانک طی سال‌های 1382 تا 1384 استفاده گردیده است.
در مدل SBM، از متغیرهای هزینه مطالبات مشکوک الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات و تعداد کارکنان به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی به عنوان خروجی و با فرض بازده به مقیاس متغیر استفاده گردید. روند میانگین متحرک امتیاز کارایی بدست آمده نشان داد که بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران بهبود یافته است.
در مدل شاخص بهره‌وری مالمکوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه‌‌های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده‌های بدون هزینه و سپرده‌های هزینه‌زا به عنوان خروجی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بهره‌وری شعب بانک در سال 1383 به طور متوسط یک درصد و در سال 1384، دو درصد رشد داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره‌وری، رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total Productivity Analysis of Export Development Bank of Iran and Productivity Growth in Branches- A Data Envelopment Analysis Application

چکیده [English]

In this survay the total productivity of Export Development Bank of Iran (EDBI) and the productivity changes of branches was studied by using the method of Data Envelopment Analysis. Slacks-based measure of super-efficiency model was used to analyze the total productivity of the EDBI in the period of 1373-1384 and malmquist productivity index was used to measure the growth of productivity in branches from 1382 to 1384. The data needed to conduct such a study have been collected through library search and field study.
In SBM model, the cost of doubtful debts, major financial sources to grant facilities and number of employees were used as input and granted facilities is considered as output with the assumption of variable return to scale and the trend of moving averages of efficiency scores showed that the total productivity of EDBI has improved.
In calculating malmquist productivity index, the variables regarding the number of employees, profit and charges paid, administrative and personal expenses are used as inputs and facilities paid, fees and commissions income, non-cost deposits and costly deposits were used as outputs.
The outcomes showed that branch productivity has improved 1 percent in 1383 and 2 percent in 1384. In addition, branches were categorized in terms of productivity growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Malmquist Index
  • productivity
  • SBM Model