ارائه مدل فازی رتبه‌بندی ریسک در پروژه‌های حفاری شرکت پترو پارس

نویسندگان

چکیده

بطور طبیعی هر فعالیتی با ریسک و مخاطره همراه است. ریسک پروژه‌ها مفهومی غیر از مفاهیم مالی دارد. در مدیریت پروژه، اتفاقاتی که می‌توانند در حین اجرای پروژه، رخ دهند و وقوع پروژه را به مخاطره بیاندازند، مفهوم ریسک را دارند. شناسایی، تجزیه و تحلیل،اولویت‌بندی و داشتن برنامه برای برخورد با این اتفاقات، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه داشته باشد. استاندارد دانش مدیریت پروژه جهت مدیریت ریسک، رویکردی هدفمند ارائه می‌دهد که پیاده‌سازی آن، می‌تواند منجر به کمینه شدن احتمال وقوع یا اثر پیامدهای ناگوار بر اهداف پروژه باشد. از طرفی وجود ریسک حاکی از اجرای پروژه در محیط‌های با عدم قطعیت و عدم اطمینان است که محاسبات فازی ابزار بسیار مناسبی جهت برخورد با نایقینی می‌باشد. در این مقاله ابتدا ریسک‌های ممکن‌الوقوع در یک پروژه حفاری چاه نفت شناسایی و سپس با رویکرد فازی به سنجش و رتبه‌بندی ریسک‌ها پرداخته خواهد شد. مدل شناسایی و تحلیل همانطور که اشاره گردید، مبتنی بر مدل استاندارد مدیریت پروژه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Model of Ranking Risks at Petropars Company’s Excavation of Oil Well Projects

چکیده [English]

Naturally all activities are along with risk and uncertainties. Project risk has the concept more than the financial concept. In project management, risks are events that can occur during the project implementation and has negative effects on project completion and meeting goals. Identification, analysis, prioritizing and having plan for dealing with these events are playing an important role in project success. Project management body of knowledge (PMBOK) illustrates a systematic approach for implementation of risk management plan that can be lead to minimization of probability or impacts of undesirable outcomes to project goals. On the other hand appearing risks implies that project is done in an uncertain environment. Fuzzy computations are a suitable tool for dealing with these uncertainties. In this paper, possible risks in implementation of excavation of oil well project are identified and then measured and ranked by fuzzy approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Computations
  • fuzzy ranking
  • Linguistic variables
  • Project management
  • risk