طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمان‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‎ها، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان به‎دلیل هزینه‎ی سنگین خرید و پیاده‌سازی آن و همچنین پیچیدگی‎های تطبیق فرآیندهای سازمان با سیستم جدید، از تصمیمات خطیر مدیریتی محسوب می‌شود.
هدف این مقاله، طراحی یک سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمان مناسب بر مبنای معیارهای انتخاب معتبر و بین‎المللی است تا ریسک ناشی از انتخاب نادرست تا حدامکان کاهش داده شود. منطق فازی این امکان را می‌دهد که چنانچه یک گزینه در معیاری فاقد انطباق لازم با شرایط سازمان باشد، وضعیت معیار متناظر دیگری بررسی شده تا امکان انتخاب گزینه مناسب به آسانی کاهش نیابد و ارزیابی در سطح کلیه شاخص‎ها و به‎صورت فازی انجام شود. از سوی دیگر قواعد سیستم خبره فازی، شرایط گزینه‌ها را با توجه به مطالبات سازمان بررسی می‌کند و بدین ترتیب، رتبه‌بندی بدون نیاز به مقایسه‎ی مستقیم گزینه‌ها که با مقایسه‎ی هر گزینه با شرایط مطلوب سازمان انجام می‎گیرد. به‎منظور اعتبارسنجی و بیان بهتر مطالب، پژوهش به‎همراه مطالعه‎ی موردی مربوط به یکی از واحد‌های صنعتی داخل کشور تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Fuzzy Expert System for ERP Selection

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi 1
  • Kaveh Tahmasebipur 2
  • Iman Raeesi Vanani 3
چکیده [English]

The selection of ERP systems has been considered as one of the most influential and risky managerial decisions due to its heavy burden of purchase and implementation costs. The purpose of this paper is designing a fuzzy expert system for selecting the appropriate ERP system based on the internationally selected and validated criteria for minimizing the risks of inappropriate selection. If an option does not have the sufficient correspondence to the organizational criteria; the fuzzy logic provides the opportunity to the other options to taken into account for not only cover the weaknesses of measurement, but also easily lower the opportunity of selecting the appropriate alternatives. This leads to a comprehensive fuzzy evaluation of all of the alternatives. From another point of view, the fuzzy expert system rules evaluate the options according to the demands and requirements of organization and accordingly, the selection process will require no direct bi-comparison of options for the desired organizational status. For the sake of better validation and presentation, this paper has been conducted and provided through a case study of one of the Iranian industrial organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise resource planning
  • Fuzzy Expert System.
  • Fuzzy logic
  • System Selection